Anthem of the Republic of Kazakhstan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The National Anthem of the Republic of Kazakhstan (kk. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны / Qazaqstan Respublikasynyñ Memlekettık Änūrany) is the former national anthem of Kazakhstan from 1992 to early 2006. Upon independence in December 1991, the melody of the Kazakh SSR anthem—composed by musicians Mukan Tulebayev, Evgenii Brusilovskii and Latif Hamidi—was retained; and new lyrics were adopted in 1992. The lyrics were written jointly by four people including poet Zhadyra Daribayeva, one of only a handful of women to have ever been involved in writing a national anthem

Lyrics[edit]

Cyrillic script Latin script (2021 reform) Arabic script IPA transcription Literal English translation Singable English translation
First verse

Жаралған намыстан қаһарман халықпыз,
Азаттық жолында жалындап жаныппыз.
Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен
Аман-сау қалыппыз, аман-сау қалыппыз.

Jaralğan namystan qaharman halyqpyz,
Azattyq jolynda jalyndap janyppyz.
Tağdyrdyñ tezınen, tozaqtyñ özınen
Aman-sau qalyppyz, aman-sau qalyppyz.

،جارالعان نامىستان قاهرامان حالىقپىز
.ازاتتىق جولىندا جالىنداپ جانىپپىز
تاعدىردىڭ تەزئنەن، توزاقتىڭ ؤزئنەن
.امان-ساۋ قالىپپىز، امان-ساۋ قالىپپىز

[ʒɑrɑʟ̠ˈʁɑn nɑməˈstɑn ǀ qʰɑhɑrˈmɑɴ χɑɫəqˈpəz ǀ]
[ɑzɑtˈtəq ʒoɫənˈdɑ ǀ ʒɑɫənˈdɑp ʒɑnəpˈpəz ‖]
[tʰɑʁdərˈdəŋ tʲʰɘzɘˈɲɘn ǀ tʰozɑqˈtəŋ wœ̝zɘˈɲɘn]
[ɑmɑnˈsɑw qʰɑɫəpˈpəz ǀ ɑmɑnˈsɑw qʰɑɫəpˈpəz ‖]

We are a valiant people, sons of honour,
And all we’ve sacrificed to gain our freedom.
Emerging from malicious grip of fate, from hell of fire,
We scored a victory of glory and success.

We are the brave and proud people of Kazakstan.
Fortune has favored us, we survived with our land.
We survived in our fight for freedoms light.
Coming out of the dark tyrant's hell, tyrant's hell.

Chorus

Еркіндік қыраны шарықта,
Елдікке шақырып тірлікте!
Алыптың қуаты — халықта,
Халықтың қуаты — бірлікте!

Erkındık qyrany şaryqta,
Eldıkke şaqyryp tırlıkte!
Alyptyñ quaty – halyqta,
Halyqtyñ quaty – bırlıkte!

،ەركئندئك قىرانى، شارىقتا
!ەلدئككە شاقىرىپ تئرلئكتە
،الىپتىڭ قۋاتى – حالىقتا
!حالىقتىڭ قۋاتى – بئرلئكتە

[jɘrkɘnˈdɘk qʰərɑˈnə ǀ ʃɑrəqˈtɑ ǀ]
[jɘldɘcˈcɘ ʃɑqəˈrəp tʰɘrlɘkˈtʲɘ ‖]
[ɑɫəpˈtəɴ qʰʊwɑˈtə χɑɫəqˈtɑ ǀ]
[χɑɫəqˈtəɴ qʰʊwɑˈtə bɘrlɘkˈtʲɘ ‖]

Soar up, O eagle of freedom,
Calling for unity!
The strength, the power of the heroes — the people,
The strength, the power of the people — in unity!

Steppe Eagle, fly up high in the sky.
Call the people to life with your cry.
Our heroes come out of the people,
Whose strength is in their great unity.

Second verse

Ардақтап анасын, құрметтеп данасын,
Бауырға басқанбыз баршаның баласын.
Татулық, достықтың киелі бесігі —
Мейірбан Ұлы Отан, қазақтың даласы!

Ardaqtap anasyn, qūrmettep danasyn,
Bauyrğa basqanbyz barşanyñ balasyn.
Tatulyq, dostyqtyñ kielı besıgı –
Meiırban Ūly Otan, qazaqtyñ dalasy!

،ارداقتاپ اناسىن، قۇرمەتتەپ داناسىن
.باۋىرعا باسقانبىز بارشانىڭ بالاسىن
— تاتۋلىق، دوستىقتىڭ كئيەلئ بەسئگئ
!مەيئربان ۇلى وتان، قازاقتىڭ دالاسى

[ɑrdɑqˈtɑp ɑnɑˈsən ǀ qʰʊrmʲɘtˈtʲɘp dɑnɑˈsən ǀ]
[bɑwərˈʁɑ bɑsqɑmˈbəz ǀ bɑrʃɑˈnəm bɑɫɑˈsən ‖]
[tʰɑtʊwˈɫəq dostəqˈtəŋ ǀ kʰijɘˈlɘ bʲɘsɘˈgɘ ǀ]
[mʲɘjɘrˈbɑn ʊɫəwoˈtɑn ǀ qʰɑzɑqˈtəŋ dɑɫɑˈsə ‖]

Respecting the motherland, honoring the genius of the people,
In the hour of hard times, we have opened our arms to all.
The Kazakh steppe — the beloved homeland.
The holy cradle of friendship and solidarity.

Chorus

Еркіндік қыраны шарықта,
Елдікке шақырып тірлікте!
Алыптың қуаты — халықта,
Халықтың қуаты — бірлікте!

Erkındık qyrany şaryqta,
Eldıkke şaqyryp tırlıkte!
Alyptyñ quaty – halyqta,
Halyqtyñ quaty – bırlıkte!

،ەركئندئك قىرانى، شارىقتا
!ەلدئككە شاقىرىپ تئرلئكتە
،الىپتىڭ قۋاتى – حالىقتا
!حالىقتىڭ قۋاتى – بئرلئكتە

[jɘrkɘnˈdɘk qʰərɑˈnə ǀ ʃɑrəqˈtɑ ǀ]
[jɘldɘcˈcɘ ʃɑqəˈrəp tʰɘrlɘkˈtʲɘ ‖]
[ɑɫəpˈtəɴ qʰʊwɑˈtə χɑɫəqˈtɑ ǀ]
[χɑɫəqˈtəɴ qʰʊwɑˈtə bɘrlɘkˈtʲɘ ‖]

Soar up, O eagle of freedom,
Calling for unity!
The strength, the power of the heroes — the people,
The strength, the power of the people — in unity!

Steppe Eagle, fly up high in the sky.
Call the people to life with your cry.
Our heroes come out of the people,
Whose strength is in their great unity.

Third verse

Талайды өткердік, өткенге салауат,
Келешек ғажайып, келешек ғаламат!
Ар-ождан, ана тіл, өнеге-салтымыз,
Ерлік те, елдік те ұрпаққа аманат!

Talaidy ötkerdık, ötkenge salauat,
Keleşek ğajaiyp, keleşek ğalamat!
Ar-ojdan, ana tıl, önege-saltymyz,
Erlık te, eldık te ūrpaqqa amanat!

،تالايدى ؤتكەردئك، ؤتكەنگە سالاۋات
!كەلەشەك عاجايىپ، كەلەشەك عالامات
،ار-وجدان، انا تئل، ؤنەگە-سالتىمىز
!ەرلئك تە، ەلدئك تە ۇرپاققا امانات

[tʰɑɫɑjˈdə wœ̝tcɘrˈdɘk ǀ wœ̝tcɘɲˈɟɘ sɑɫɑˈwɑt ǀ]
[cʰɘʎɘˈʃɘk ʁɑʒɑˈjəp ǀ cʰɘʎɘˈʃɘk ʁɑɫɑˈmɑt ‖]
[ɑrwoʒˈdɑn ɑˈnɑ tʰɘl ǀ wœ̝ɲɘˈɟɘ sɑɫtəˈməz ǀ]
[jɘrˈlɘk tʲɘ jɘlˈdɘk tʲɘ ǀ ʊrpɑqˈqɑ ɑmɑˈnɑt ‖]

We’ve overcome the hardships, let the past serve bitter lesson
But ahead we face a radiant future.
Our mother tongue, tradition and sovereignty
We pass, as the mandate, to the next generations!

Chorus

Еркіндік қыраны шарықта,
Елдікке шақырып тірлікте!
Алыптың қуаты — халықта,
Халықтың қуаты — бірлікте!

Erkındık qyrany şaryqta,
Eldıkke şaqyryp tırlıkte!
Alyptyñ quaty – halyqta,
Halyqtyñ quaty – bırlıkte!

،ەركئندئك قىرانى، شارىقتا
!ەلدئككە شاقىرىپ تئرلئكتە
،الىپتىڭ قۋاتى – حالىقتا
!حالىقتىڭ قۋاتى – بئرلئكتە

[jɘrkɘnˈdɘk qʰərɑˈnə ǀ ʃɑrəqˈtɑ ǀ]
[jɘldɘcˈcɘ ʃɑqəˈrəp tʰɘrlɘkˈtʲɘ ‖]
[ɑɫəpˈtəɴ qʰʊwɑˈtə χɑɫəqˈtɑ ǀ]
[χɑɫəqˈtəɴ qʰʊwɑˈtə bɘrlɘkˈtʲɘ ‖]

Soar up, O eagle of freedom,
Calling for unity!
The strength, the power of the heroes — the people,
The strength, the power of the people — in unity!

Steppe Eagle, fly up high in the sky.
Call the people to life with your cry.
Our heroes come out of the people,
Whose strength is in their great unity.