Annake

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Annake laqabe zu mordemo.mensubo eşiro avdelizano.hama hama nira vişt serre ver merdo şiyo. woşiyana xu zaferan dewe çayılı-erzingan de ramıto. zaf mordeme vayire pratik aqıl biyo. zaf çiyo komiku kerdo. meseleyu vereneni komiku hona hona ane zon, millet qeşi keno. gegeni zaf baqıl beno, gegane saxtekaran keno. her qesa xu de qesaye "Annake" vato, nü rüra, name xu annake mendo. kes manaye qese Annake tam arez nekerdo. Ama bek vatoki "Aniyayo ke", vurno vato "Annake"

-mesele, zu meseleye komik aniya biya. nu zu roce şiyo zu deweda bin da meyman biyo. Vayire çe ki nıra dolmu pote. ni dolmu teni qıckek beno. nuki dolmu dıde tene zuraye de erzeno feke xu. vaire çe ki te huyeno, cira perskeno. Vano "Annake, dewa sımade, mordem ki merd, dıde tene dıde tene, kene mezale?". Annake hetera dolmayene xu vone hete ra ki cevabe mordemi dano. "Eke merdi qıckek beni, dıde teni dıde teni, kenme mezale, eke gırs bene zukek zukek kenme worte mezale" ..

-zu meselaya binu de ki, nu eşiyapo ki , zu ağayo dewe ostera xu roşeno, hurende de ostera newi herneno. ye ni ki zu ostera newesa, persena xu bena.nu raki dano sımıtena ostera xu, sone dewe ağaye. rüye raki yra, ostera bene xeyğe, bena hewul. hin sona ki, millet qemiş nebeno ki qatkero.Ağa ki, ostere vineno, vano " tu nu ostere bide mi,çı vacena, bıvace mıra". annake ki vano "zu ostera xu hurend de bide, zu ki teni pere bide, ezuki ostera xu don tu". merik sa bino, ostero ceno. annake ki ostera newi be pere ceno, sono dewa xu vin beno. beno meste ki, ostera ki annake do, neşkuna pawund ser bivindero. beli beno ki ostera newesa. Ağe arez keno ki, annake saxtekeran keto, ama neşküto ki doğa bikero.

-Gegane ki, çiyene tuhafı kerdene. zu raye ki, zu dewe de veyve beno. nuki sono, teni wono, sımeno. ira dıma vano, teni kare mi esto, ez tepiya son dwa xu. teni vane, meso, itade bımane. vano "Ne, ez son", Nu teni sono, vacino teberi dewe, heyne xu yeno. Sono worte mezaru de , konora. şarı ki vane, şiyo dewa xu. nira zu saate dı saate dıma, veyce de, mija zu meyman yeno. uki sono heta mezalu ki, mija xu bikero. keyke merik amo heten mezalu, annake cae xora urzeno, zırçeno. merık ki şok beno, vano meyid mezal ra ustoro. caye xo da balmış beno. nuki remeno sono. Badena millet, vazeno yeno ki mormek hard de merediyo. hama hama ki bımro. auğe dokmuş kene mordem ser, bışt dane , zar zor merik yeno ra xu.

-rotane-hernane de ki gegane saxtekaren kerdene. zu roce şiyo, suke de mermiyu herno. vayire dukkan ki qate worte qab nekerdo.do cı. nu ki sono teber de tani mermiyu dal keno, erzeno cebe xu.ira dıma tepiya sono, dukkan de vecino. Vano ki "Annake, nu qab dalo, lete mermi çine. tu qabe dal da mı. Ez tu şikayet kon. tu saxtekera". Vayire dukkan ki qatkerdo ,basnekno no, vano "tama, ghalık, ez , qabe newi don tu, tu veng meke,beso". nuki qabe newu ceno, sono , saneno raya xu.

-keyke ordiye rus hatan Erzingan amo, u otaw dumane 15 seride biyo. eşkere rusi, dumanı dane gurayiş, bar dane kırsnene, hurend de şekır, çay dane dumano. nu ki teni le inuda guriyo. Teni zone rusu muso.arede zaf taw şiyo. Nu biyo gırs, biyo vayire dumano, torunu. Gegane vatene ki "ez zone rusi zanon", vano "Da". duman be torine xu ki ebe di huyene,inam nekene, vane "ghalık, tu ma xapnena, çık. nu yareniye qe komik niya". millet vano ki annaeke jür keno. arera zaf vaxt vereno, millet arez keno ki annake yi ebe raxmet, raşt vato.

-Gegane ki, çiye tufafi kerdene. xu estene hard, vatene , "nida ama mı". yani hete heqra veng amo, vano. zuraye ki, derezaya xu venge meymenu do, nun, biran dano meymene xo. raki dano sımıtene. nuki herey sono çe derezaye xu yo apmem. qatkeno ki gako be apturabi sımene, nide zaf qeşi nekene. nuki xu erzeno hard, onca vano "mıra nida amo, bivinderi, mesimeri, goş bideri mı ser". meymenu ki inam kerde, hama perskeri. o are lace gako newes biyo. gako vato ki " annake, vengra pers ke, hale lace mi sebeno?". Apturabi ki tawo nezdiye de zu lace xu pukeleka de merdo. u ki pers kerdo "annake lace mi od, çuturo a dinyade. u veng savano". tam i qesikene, derezaye xu apmem yeno, zırçeno, vano "apo, tu xu oynatmış meke". çerra vecneno.

-annake yi raxmetin, zu çıme xu çine bi. zu çıme xu kor bi. ama zu çımo plastik, pe hurend de kerdo, zu ki gozlige gurote pene, qe belli nebene ki zu çıme xu çino. Cenika xuya veren, zaf rew merda. uki ebe zu lace xu teyna mendo. waştena xu esta ki onca bizeveciyo. zu zerne xu cono, dewu be dewu fetelino. kotke zu cenika viya biya, merde xu merdu, sono uca, zevecayiş vaceno. tabi otaw teni kokum biyo.Nu zu roceki şiyo zu deweda biyo meyman onca. maya dumanu ki viya bena. tabi herkes annake naskeno, qate qusuri i nekene. sono le cenıko vano "annake ez zaf dewletliyo, zengino, işte zaf miye be pese mi este, zaf hegayu merge mi este. zaf zerne mi este. eki tu mı cena , zaf rocanu rındeki ramena". Cenıke ki hers bena, qarina, zırçena. "Vana tu xeyğa çıka, ez tu pesekeri, mırra dür so". uki vano "eke tu mı necena, teklife mi qabul nekena, ez zu çıme xu vecnon, erzon rast". vano ira dıma hama çıme xuyi plastik vecneno erzono rast. Cenıke şok bena, hama hama balmış bo, dumane xo vazene ,yene. heyhangeme beno. dumane zırçene annake, vecene teber.

-Cenika Annake yi veren rew merda, şiya, biya raxmeti.ira dıma, xeyle vaxt nira dıma, lace xu bıyo gırs. Tawo zeveciyane xu amo. Lace xu ki vaceno ki bizeveciyo, Ama o are, neşküne zu çeneki bivinero ki bizeveciyo. Annake zu roce qatkerdo ki muruze lace xo xırabo. Vınıto, vınıto vato ki "Lace mi, tu qe qem meke, üzülmüş mebe. Ez hin esna ki (eşiya pe ki), hete tercan de qıtlığiye bena, Sar vesan tesan maneno. Nü rüra, Zaf çene ku, vesaniyare remene, yene nu het, e ki zu mordemo ki vayire hega, mal e mülk vinene, ebe zor layık te zevecine. Yani vatena mı niyawa ki, Çene ki xu bacara erzene çe ki to de bizeveciye. teni sabır bike, gona xu"

-dewede otaw millet zaf iskambil kaykerdene. nuki gegane kaykerdene. zaferan millet "6 kol" ses harm kaykerdene. nuki onca zu roje, ses harm kaykerdo. ama hewale kaye xu zu mordem qerib biyo. dürra amo, annake nasnekeno. tabi nezaneno zu çıma xu plastiko. qurale 6 harmı ki , dı taqım beno, dıde tene dıde tene. insane ki ju taqım dere işaret dane jubin, dızdeniye taqıme bin. gore nu işaretu, kamcu iskambile este belibeno, gore di kaykene. mesela eke becıka xu bena goşe xu ser, hewale tu zaneno kamciye iskambili esta. dide işareti entersan da bene. zu işaret de zu çıme xu sıknena, zu işareti binu deki dıde çıme xu sıknena. keyke oyun sırfte kerdo, Annake, keyke sıra amo, dıde çım bısıkno, u zu çıme xu sıkıto. çin hiyoki zu çime xu plastiko. hewale kayu ki areznekeno, kuli ters kaykeno. peyniyede kay vin kene.mordem arezkeno ki annake işaretu tesu do. mordem hers beno, zırçeno.millet vano "ya bra, ma xovira kerdıme ki tora vacime zu çıme annake platiko. qate qusur meke".

-cenıka verene annake rew merda. uki ebe lace xu teyna mendo.her taw aqıle xude zevecnayiş biyo. gegane ki sono, raste cenika nu ki viyau beno, cıra yareni kerdene.Vatene ki "Anake ez vicer zu hewun diyo, veyve tora, veyve mi piya beno". Ceneki ki ki vatene "ya nu xeyğo çıko, savano, ma arez nekenme"

-zu are şuyeneye dewaki Annake niştoro, şuyanen caverdo şiyo.Dewe be şuyane menda. Pile deweki ame zu ca, ama peser, nu mesela ser qeşikerdi. Vateki Hatan ki ma (yew) şuyane di, nu kar sıra bikime. zu mordem zu çeyra zu mordemki zu çeyra bo, dı mordem mal, naxır bıçırayno. her hefte çeyu binura mordem şuyane bo. nu qararra dıma, sıra ama meselaya kam ra kam piya şero naxır. zu mordemra vate ki "tu be annake piya şeri". u taw are Annakeyre u mordem rınd nebiyo. mıradiş biyo. Annake ustoro, şiyo nezdiye çeberi, vato ki "Annake, ez ide qeşinekon. ama eke ceniya xu yena, ceniya i de ,piya son". mordem hers beno, bero ki pırodere, annake remeno sono. mordem ki herse xora vanu "ezuki cenika ide son mali naxır". annake ekseriya , hona ki zu qesa gıran nevano, xeberdayiş nekeno, sırftene sono duri, ira dıma vatıne. hin kerdene ki vaxto remene cıra bımano.

-Gegane, key ki raye de şiyene, eke zu mordem diyene, derde xu yo ebe alaka amene cı vir. Zuroce ki Apnec dürra diyo. hetera gran gran sono , hetera ki xeberdano.Vano "tu mordeme niyayena, tu niya kerd, falan kerd". apnec ki zaf hers biyo. key ke biyo nezdi, apnec qeseyu tam arez nekor do, ama zırçeno cı " ya tu kamra savana, ez arez nekerdo". otaw Annake amo ro xu, terso, Vatoki "Annake ez piye tora xeberdon, çıra rınd qate tu nekeno, vateniya tu nekeno".

onca zu roceki, dürra apgulaga diyo. onca hetera sono i het, heteraki vano "Piye du heqamı wordo. falan hega ye mi bi, piye tu mıra guret. Piye tu saxtekaro". keyke ame nezdiye, apgulaga vato ki "tu inu caverde, qale meseleya dene tu bıke. Tu mara den gureto. key dana".Annake ke vınıtı vınıto, vato ki "tu ki zaf zanena. Annake coki tu koka-ville xu hin kerda qalına". mıradiyo şiyo.

-Annake gegane ki vatene; Ezu ki hekimo, doğtoro. ezuki ze inu neweşiyera arez kon. kamci habe rınd yena, dermana kamci neweşiye ez zanon, ama kes mıra pers nekeno. mileti ki vatene Annake onca yareni keno. ama en peyniyen de arez kerde ki, annake leşkeriyane xu le hekimido kerdo. le inude guriyo, çı krısno. teni çı inura mıso. tabi çıxa eşkeriya kerdo, neno kes viro. otaw merıkan hire ser, bonç ser, hawt ser leşkeriyan kerdne.

- gegane Annake goş dene radyo ser. suroki xeber veciyene, ebe pır dikkat, goş dene ser. milleti ki cira perskerdene "Annake xeberu de savane, çı esto çı çino". uki vınitene, vınitene, vatene "Annake çı beno, tango tıngo"

-Annake leşkeriya xu le doğtoru de kerda heralde ki. Apimam boyune (hertaw) vatene ki, ez eskeriya xu le doğtoru de kerdo.” Mı çıye dinu ardne, alete dinu ardne, dene dest. İnu ki qate newesu kerdene.” Milleti ki biyene newes, vatene “Ni mıra inam nekene, ez handu doğtoru zanon”. Yani vatene falan ilac cı derine. Milet vatene “ne, annake çı zanono ki neweşiya çıka”. İra inam nekerdene.

-Xerca nıra zuki goş nene ro radyo ser, savatene?Goş nene ro xeber sar, Narap milet vatene ki, ape savano nu. Vatene “Savano, işte dang dung qeşikene. Qe doğayı ki çino” vatene. Naray milet huyene ki Annake xeberu arez nekeno.Yani vano ki çiyo dal, siyaseti dal qeşikeni.Halbu ki arez keno,çutur arez nekeno, inura daha rınd arez keno.

-dewa Annake zaf qıckek biye. giredayiya dewa bin biye.Muxtar dea bin ra bi.Muxtare dewe (Rıza çe galıki) suke Barbut de raste Annake beno.key ni vineno, nira heqa muxtaren vaceno. Annake ki vato "Annake tu kama ki? Ez tora heq bideri?". hin vano u heqa muxtaren (bodur) nedano, tekneno sono hete dewa xu.Muxtarı kiAspar beno ira dıma sono; sono i zu dalde de cenope. Muxtar cira vano "lo tu çıra heq mı, mı nedana?". U ki onca cevap dano, vano ki "Annake, tu kama ki, ez tore heq bideri?". Keyke muxtar yeno nezdiye annake, keyke yeno lewe, qamçiye ki deste xo dero, erzeno omuze Annnake.Annake ki otaw, livere xu onceno, geme ostere de cenope. nafay Muxtar zaf visino pe. Muxtar vano "mı ket, tu meke; ye mı hawt tene lace mı este; mı bağışlamışe dinu bıke".Annake vano "Ne, selavata xu biare, mırdar meso o het".mıxtar onca cereno ver, cereno ser.tam o are ki dewuzane bin hete bin ra yene, ninu vinene. o arede sekeno se ,oastare bota fetelina, geme ostere deste Annake'yra vecino, liveri ki guneno war. Annake yeno ki deste xu berzero liver, o arede dewuzu vato ki "Annake xu esto liver, ma kişeno". pöri vazene, remeno. hergo ju nişenero zu ca.

-Cenıka Annake yi peyen teni neesnene.ye Annake ki zu çıme xu kor biyo. dıdemeni ki xeyle kokum biye. dıdemeni ki u are devletra mmaşe komumen guretene. roce verenu her asme de, Annake şiyene barbut, Maaşe xu be cenıka xu guretene, ardene. Nu zu roce onca şiyo suke, maaş gureto ardo. Canıka xu ki cira perskerda "maaşe mı kotdero, ye mi bide mi". u ki vato ki "zu qural veciyo, nu asme maaşe koru day ma, asma binen de ki maaşe geru dane. gereko hatan asma bin, tu bekle ke".

-Zuraye ke onca Annake male xu beno, kowu de çırayneno. Şuanaeyeni male xu keno. otaw u ki ucayude verg teni biye zaf. herkes terseno ki vergu yeni miyu bizeku gahağnone, kışene. Nü rüra Annake tugange xu gureto xu dest. Ebe tufang şiyene maş çırayneyane. hama çı uyoki tufange Annake dal biyo. ebe tufange dal fetelino. Ciranu mordemane xu cira perskene "ya Annake eki verg bero, tu maf bena. çıra ebe tugange dal feteline. qeki çino ebe hire-çar mermiyu tufange xu tu pır bikerdeni". Annake ki vano ki" Annake, verg kotra zaneno tufange mi pıro, dalo? Sıma xeyğe çıke".

Braye xu heqa Annake worde[edit]

-Annake çar bıra biyo. Name brayene xu Apus, Apqer be Age beno. Age bıraye en (tewr) qıçkek biyo. suroki eşkerde biyo, zu mordeme pehlivande gulaşe gureto. merik gulaşe de miyane ni sıkıto, biyo dirveti. Eşkeriya ra tepiya amo, dirveti mendo. neşküno ki bifeteliyo. ira dıma senık vaxt veronora ki, mıreno, sono. idara çe apus gureto xu ser.u ki teni otoriter biyo. apqer arede mendo. annake ki kes say nekerdene. xeyle vaxt ni hire bıra zu çe biye. piya cıwiye. annake ki zeweciyo, vayire zu lac biyo. ira dıma, cenıka xu rew mırena. eke zu çey biye, brayene xu de peser biye, hale xu teni rahat biyo. Cenike brayane xu , nun potene.insane çeyu piya wordene. kıncu ninu şutene. hale xu teni rahat biyo. ama zu roce ama ke, brayane xu are xode qarar dane, vane; beri ciya bime. çeye xu abırnıme. tabi, mal u mulki ki are xude barekene. xebera Annake nebena. en peyniye de, vane "ma qarare niyanen da, meste büro, herkes şero çe xu, nira tepiya ciya benme. falan hega, merg ye apuso, filan hega, merg ye apqeriyo, falan hega u mergi ki ye annake yo" vane. tabi mulki zaferan dı bırayu xu ser gureto. senik ca dane Annake. Nü rüro, zera Annake zaf zondena. nu zaf gunoro cı. Çi hino ki hem mal senık dane cı, hemı ki nira tepiya gereko nune xu ebe xu pocero, kınce xu ebe xu buşiyero. lace xora piya bine bonde teyna manene. Apusi ki zaf mordemo hersın biyo. zaneno ki heqa xu neşkino bicero.zera xu zaf zondena, gran gıran sono hete çeber, vano ki "Annake sıma heqa mı wone.sıma her çı barekene, otaw cenike xu ki mıde barekeri". braye xu yene ki pıro deri, u xu erzeno teber, remeno sono.

--Annake, en pilo çar bray biyo. Ama zu braye xu zaf otoriter biyo,hers biyo. idara çey gureto xu dest. gegane xu ontenera Annake. Cenıka Annake ki ciranura derdo xu ardene zon "nu çıko çibawo, brayı qıç kerde pile çe, braye pili kerde qıçkeke çe".

Vas[edit]

-Braye Annake heqa annake zaf worde. heqa di zaf kem day di.Nu rüra, Annake ki şiyene, vase ino dızdene tırtene.onca zuroce, şiyo ki, vasere ra vas bıtıro. tam amo ki sepete bıste xu kero, otaw apkemal dizdeniya di peyde sepetera gureto pe. Annake ki bek vato ki Mıleketi ame sepete dira guretepe, niştero sepete di ser, peyra kaskene. visiyo pe, vato ki "bismila, bismila,". uya dıma, deste xu onto. Annake ki bek vato kimıleket sır biye, sepete biya yelincek.

-Annake onca zu roce şiyo ki , Vasera braye xora , dızdeni zu xorum bicero. sono zu xorume ceno, bıste xu keno ki bero. tam otaw apkemal ni diyo. amo le ni, perskerdo "Ape, tu ita sekena, çıra xoruma ma bena". Annake ki vato "Gona xu, vase mı qediyo, mı ki va; itara zu xorume biceri. zu hefta nira dıma, zu xorum mı ardene, huren de nenero". apkemali ki vato "rınd, eke vase tu çino, zu xoruma bin bice".Niya vano, uya dıma, zu xoruma bin ceno, bıste Annake de bar keno. du xorum zurayede darnera bıst.Annake hama hamao yeno ki wareguno.ama sermayiyo, vato "vos var be gona xu". ira dıma zar zor xorumu kırısno, berdo mereka xu. hata ki amo çe xu, araxte mendo, qefeliyo.

-Verende şare ma , gegane vase xu bonu serde nıznene. Zuraye ki Annake merdivan gureto, aznoro desi çey apusi.merdivanra veciyo sere baca ki vas bıtıro, bero. otaw gıle (cenika peyena apusi) i diyo. Gıle ki şiya dızdeni merdiven ucera gureto. Annake bereko berowar, qatkerdo ki merdiven çino.sasbiyo, mendo sere bonura.keyke gıle vineno, vano ki "Annake az amo itaki tayi tice miyane mi sano." halbu ki şiyo ki vas bitero. ira dıma, Gıle onca merdiven noro, apimam amowar, şiyo.

Eşkiyayu Veren, Dızdu Veren, pörödayişi Veren[edit]

-Annake zu roce raye de beno. Zu ki qatıra xu biya. qatıra xu ki beno. qatkeno ki zu murdemo gırsı ki i dıma yeno. zu çime mordem seri puse esta, zu çıme xu kor biyo. mordem ze hes gırs beno.Apimam qate di keno, perskeno "Name tu çıko?". Merik vano "Name mı hunduko". mordem ki Annakeyra perskeno "Dereza name tu çıko". Annake ki kotora cı, vato "Name mı ki Fındıko". Annake arez keno ki nu qatıre tıreno. mordem nevardeno ra ke Annake şero.Annaka re perskeno "Sone koti?". annake ki vano "son, hete Dersimde qatıre roşon". Sekene se sone sere zu yenide, teni vindene. Merik apimam ceno qesu. o are Annake konora, sono hewun ra". Merık ki qatıre ceno, beno. Annake urzeno ra ki qatıre çine.

-Zuraye ki onca Annake raye de raste zo mordem biyo. Sebiyo sa Annake kotora cı, yareni kerdo.Mordem hers biyo, qariyo. nu ceno ,beno ki zu dalde ki bikişero. tabi mordem zaf gırs biyo, ze dev biyo. Annake teni gran şiyo, pey mordemde meno. keyke sone, Annake zu kemere vineno. Dızdeni kemere ceno deste xu, perreno merik serde, kemere dano pıro vileye mordem. mordem guneno war, balmış beno. Annake ke ucka ra remeno, cane xu xelesneno ra.

-zu roce Annake, Apus, zu ki Apmevlut raye suke gurete, sone duke. otawu, hete barbutde zu eşkiyayo namdar beno. Name xu deli(xeyğ) osman biyo.verniya pöri birneno, herkes ira terseno. keyki ni raye de sone, verniya ninu ceno, yeno raya ninu bırneno. Apmewlüt zaf mordemo pet biyo. yaxare ninu ceno, barane heru deste ninura ceno. otaw apmevlüt ebe çü dano diro. Deli osman de ki zu kardiya gırse bena. U ki kardiye xu onceno, keyki kardi vinene, apus be Annake remene dür pörü. Zu apmevlüt vera di maneno. Apmevlüt çığay ki danopıro, deli osman vareneguneno. vareneguneno, hama hama bero ki Apmevlüt karde kero, bikişero. u arede Annake ki zu kemera qıckek hardra gureto xu dest. Dürra zırço, vato "Ape, ez kemere bıerzine?". Apmevlütü ki zırçeno, vano "lo,lo, da çı vindena, bıerze".Annake kemere erzeno sare delisosman, danopıro, delisosman gunenowar, meğelbeno. nafay vene ki osman merd. Vane ma sekime, se mekime. havoro ki neşene. Vane " ma şime, barbut de teslim bime".ira dıma, sone qarakol, vane " ma osman kişt".cenderme ki perskeno " yau, osman, kamciye sıma kişt;kam kişt".cenderme ki sone qatkene ki, osman hona nemerdo. balmış biyo, dirveti biyo. şare barbut pöri vane " ma şime, nu mordemo ki dapıro osman, bivinime;Senen mordemo?". Sone mapuste (zerede) perskene "kam do diro?". cendermeyi Annakey musnene, vane " kemere ki anu dopıro". ira dıma xebere dane ghalıke onbaşi.i be piye Annake , Nemeremo Mıstafaki,piya sone le dinu. Sone berbeno.ama aponbaşi apus be apmevlütra vano "Sıma mordeme mi,lace ape mi, orezaye mi, niye. gereko sıma u kutuk bikiştene. eke lace mordem beno, gereke niya bo.". i ra dıma apmustafa rusnene dewe, Annake, Apus be apmevlüt mapuste manene. tabi mapuste herkes Annakaeyra terseno, hürmet musnene. Deli osmani ki tersane xora eşkiyayen caverdano, vin beno sono. keyke Annake be mordemane xu , zerre de teni manene, Annake hertaw qeşikeno, qe nevindeno. Vano ki "Annake, ma dapıro eşkiya.gereko xelat bideri ma. ama ma eşte hapis. ma suçber nime. ma çiyo rınd kerd.çiyo rast kerd. çıra ma ita de(tiya de) pecene.çıra ma erzene zerre. suçe ma çino". hatasond niya vano, gardiyanu keno berahat. Gardiyani ku cerenu ver, vane "ya ni hapisra veceri, sekene bikeri. nu itade goşi gerike ma berd".

-Zuraya ke dumanane dewa binu , barbut de, dane pıro lace apeni Annake. Duman yene dewe ki tayi kotek worde. yeno kulira vane niya biyo. Keyke Annake nı esneno, zaf beno hers. vano " i kame ki, dane zavzeçe mara". hin vano, tufange xu ceno, nişenero osteraxu, raya dewa bin ceno. Ze va kono worte dewe bin. heteraki ze şer boreno, vano " sıma çutur dane dumanane ma ra. se tene aspar, ebe tufange xu pe kowde vinitiye, mıra emir beklemiş kene. ez nı dewe rıznon". tabi dewuzanı ki pörödayiş nevacene. i ki dumanana xora ira ver vate "Sıma çıra dewa binura pörödayiş keno. defene hin mekere.". neyse cerene cı ver "Annake be roşe, zu auğa ma bısme. ma goşane dumanane xu ont. nıka zaf pişmane.i kerde tu meke". Annake teni yenora xu, ostere ra nişenero. dewuzu cira zaf xizmet kene. dane wordene, sımıtene. herse Annake vereno ra, ira dıma tekneno yeno dewa xu.

Sacu Bonu Ser[edit]

Veren de, bonu verenu (ganu) millet çutur vıraştene.Millet şiyene koura kemer vetene. Ebe balyoze sıkıtene, ira dıma ebe arebe gawu kırısnene, ane dewe. İra dıma ki hime bon kınene, naray ustay xebetine, desu vıraznene. Sıfte dar eştene ser, binera ki uştune eştene ver. Ustune ki tepiya darura vıraştene. Naray eştene veru bonu ki bon merızıyeri. Naray ardene mertek eştene ser. Sere mertekura ki wole eşteni bonu ser. Sımerı ki sanen pıro ki mezelqiyo nıngane insanu.İra dıma ebe nınganane xu, dawastnane ki dilop mekero. Tayıne ki gonağe xu ceru taxtu sanıtene ver u ki, kuyutene tavanra ke, gonax daha rındek biasiyo. Suro ki desu be tavane xu qediyaya ne... Suro ki desu be tavane xu qediyaya ne, milet bıne çeye xu de niştenero. Axur be gomi ki mal be naxır kerdene cı. Biyene usarı ki, çepelra ağıl ontene. Male qısır kerdene cı. Vera ağılera ki milet kotenera ki, verg cı mekiyo. Xerca nira, zuki zu aşqane teberra vırazene. U aşqane de, çamura xasera raki zu tendure vıraznene. Hard kınene, kene worte hard. A tandure deki nun pocene.

Zuki kelpiçra bon vıraştene. Milet zuki kemera pur ra (renge kemera pur re ki sur beno) çe vıraştene. Çatiyo sacın guno verende çino bi. Milet çiyo niyanen nezanıtene, qekeni zu naylon çine bi, keyke şiliye varena, bonu dılop kerdene, her het biyene hit. Axre en peyniye de çatı veciya, sac veciya, milet teni bi rahat. Keyke vare varene, vare ebe xu amene cer. Milet sere bonure, nira tepiya , vare neeştene. Bonanu verenura ebe huyi darıken ra milet vare eştene cer. Otaw ki sac hona teni bahali bi. Hayu ki durume xu rınde, guretene. Hayu ki durume xu rınd niye (hal u vaxt e hu hurend de ne bi), neşkine biceri.

-Hal be vaxt Annake ki zaf rınd nebi. Tenı ki gırgıt bi (rüye çinebiyanera). Herkes çatıye xu, çeye xu sacra vıraştene, uki tenekeyura vıraştene. Şiyo topliye, coşan, teneki do are. Nu teneki ardene, sere bonane xu vıraştene. Sere bonu Ananke, zaf rındek, niamay bi, rındek neasayi bi, ze dırayi asene. Zuki ze puluki asene.

-Guno verende Annake şiyo suke barbute. Suke de veresiye sac herno. Vato “zu asmıra dıma ez dene xu don sıma”. Merık niya xapıto. Sac gureto, ardo dewe. Zaf vaxt koto are, dene merık nedo. Vayıre sacu ki, şiyo i cendermeyura şikayet kerdo. Roje cendırma ame, dewede veciye. İki tam ama dewe, annake rast amo. Cira perskene “imam derviş kamo, ma qate i kenme”. Halbu ki annake ebe xu imam dervişo. Qese xu çarneno, vano ke “Annake na dewe da zu derviş esto, imam kotra amo, kotra veciyo”. Cendermeyu rüşneno le apqer. Keyke apqer şene le apqeri, apqer sas beno maneno. Mı qe sac neherno. Nu çko ki, ni amey lemi. Durumi arez nekerdo. Peyendo yeno vir ki, nu iş onca, işo Annake yo. U arede ki, Annake dewera remeno, sono. Cenderme ki, teknene sone. İ nevineni. Axle xeyle vaxti kono are, Cenderme Annake yi suke de zu roce cene pe. Neşküne doğa bikeri, dire hire teni dane pıro, axre caverdane.

Sare Ma Ray a İstanbuli Çutur Gureto, Çıra Şiyo İstanbul[edit]

Verende dewe de, hega ramıtene sare ma. ebe gayu ebe kotane sar hega ramıtene.Ebe tırpane mergu çinitene., Ebe vaştiriye hega çinitene.Na ray ki genim çinitene, ardene dewe. u genim kerdene con.con ramıtene. genim kerdene pınağın. Sımeri ki dene mal be naxıri. Sare ma dewede mal rotene, genim rotene, pes u naxır rotene. Sımeri ki dene mal be naxiri. Mali yani gavıri, vareki, moziki rotene. E be di idare xo nene ro. Hetera ki, ron, dorağ , pendir rotene. hete ra ki haku dene çerçiyu. verra çi gureteni.çay, şekır, meyvu gureteni. zuki meşe, zığe nene ro;hegmen rotene. yani idare xu niya vetene, nene ro. Goki be Vareku ki keten gırs. Celeb dene are. Vere usar, payizi rotene.hin pere qazanmış kerdene. Verende İStanbul kes nezaneteni. Camord, dewede, pöri rençberiye de guriyene.Kes İStanbul niameni. Tayı ki çerçiyan kerdene, şiyene hete samsun, merzifon kars, vato be xınıs. Tayi ki şiye eşker, hini hini çimi cencu biyo ya.ira dıma gran gran ame İStanbul. Ray a İstanbul gurete. Musaye kare istanbul, İnşaat de guriye. Xortu xeribiye ra, gurbet ra pere rüsne dewe. Naray ebe nı perey teni dewu herne ebe nu pere.ebe nu pere mal be naxır herne.Celeb dene are. Camordu usar suke İstanbul de guriyene, Zımıstanı ki amene dewe.gran gran, hini hini sare ma musa İstanbuli.Tayi ki dumanene xu gurete, arde İStanbul. Çe xu barkerde, arde İstanbul. Tayi ki şiye Almanya, Fransa. Hini hini vıla biye şiye.Dewe de , ye tayibe, caye xu; hegaye xu çine bi. İnura ortaxci (maraba) vatene. hega be merge xu çine bi, nü rüra i da rew ame İstanbul. İra ravi, dewe de raye çine bi, ceryan çine bi, mekteb çine bi, Neweşxane çine bi.işte Tv çine bi. Ciwiyayiş (Xeyat) dewe de tayi zori bi. Hama hama, dewe de mekten vıraziyeni, ray vırazıyeni, ceryan amene, Sar traktor hernene; Sare ma bi vıla,dewane xu caverde, ame istanbul.İtayi ki niyamo ta, itara ki tekıte şiye dewletu eurupa. Hergo jükek niştoro caye, biyo vıla.helme xu istanbul de gurete. Keyke niya Sare ma pöri piya zuraye de ame İstanbul, Zere Anneke zaf zondo, dezo.

-keyke goçe istanbul sıfte bi, millet çe xu barkerdene şiyene istanbul, zere Annake zondene. Vatene ki "meşeri istanbul meşeri, sıma uca de sekene. uca de qe doğa çino. zu xali erzene raste, zu Tv keneya. hatan sond bıne bonude sekene. xali nun bıde mi, Tv auğe bide mi. dana? nedane, vesan tesan sıma manene. en peyniye de sıma once yene dewa xu, mıra mecbur manene". tabi vatena Annake niyamo diyane. qatkerdo ki dewede kes nmendo, uki en peyniye de amo istanbul, le zav zeç e xude mendo, ita woşiyene xu ramıto, axre ita de biyo raxmetin.

-Vane ke Annake ju rojiki ebe otobüse şiyo suka istanbule. Otawu ki mesela rast-çep (12 eylül ra ver) bena. Rüye mesela çap-rest ra millet dano jübün, hama hama jübin kiştene. Milet jübin ra perskerdene, kam kamci hetrayo.Annake ra ki perskerde “Tu hete kamci parti cena?”.uki çiyo niyanen ra terseno, vano ki “Annake ez parti marti nezanon. Ez zu parta vas zanon, çan xorumuye.” Annake vano ki “zu parta vase hiris tenaya. Ez zu ni zanon. Xerca nira, parte bin nezanon. İşe mi nebeno”. Yani mordeme baqıl biyo ki siyaseto dalra dür vınito.

-U are zu mormeki zu qesa imiş kerdo. Sarra perskerdo. "Çıra (çayi), sar sono İstanbul". Cavabe xu ki "Çunki İstanbul neno ita (hete ma), mo sonme İstanbul

-kokumane xo de, peyanu serri de, İstanbul de ciwiyo (woşiya xu ramıto). gran gran aqıle xu biyo teworti. Zuraye toruna xe biya vayir-vaşti.Nikahe torune xu bena. Nu ki sono Salone Nikah. i ki davet kene. keyki şiyo salone nikah, memuro nikah diyo. kınce memur zaf mendure kınce hakimo.Annake ki vato, heralde, nu hakimo. ira dıma lace braye xu amo cı vir. lace braye xu aphem, dewe de çatiye bonu rızıto, berdo suke de sace çati roto. nu mesela amo Annake vir. Ananke şiyo le memur, Vato ki, "Annake Aphem çatıyi rızıto, berdo , sac roto. Sıma qe doğa nevate, nekerdo.Sıma çıra i negurete pe, neeste xapis. U pere do sıma, co ki sıma doğa nekene." Tabi ki memur terso, Annake nasnekeno. Memuro nikahi ustoro , zırço Annake. Vato ki, ez tu don mahkeme, ez venge polis don. Memur zaf hers biyo. hama bero ki raşti ki venge polis bidero, Torine Annake kote worte, memura vate, "u kokumo, teni neweso, qate kusure di de memane,qate qusure i meke; ma i vecenme teber." zar zor memur iknakerdi, Annake vete teber

-kokumane xo de, peyanu serri de, İstanbul de ciwiyo (woşiya xu ramıto). otawu ,gran gran aqıle Annake biyo teworti. İstanbulde zu torine Annake biyo. Durume xu teni rınd biyo.zu apartmane xu biyo. Annake ki dayire yi en cerende niştoro. Gegane aqıle xu beno teworti, sono le torine xu, vano "Nu apartman kuli, pörü yemino. Ez pere qazanmış kerd. pere mira nu apartmen vıraştiyo". Torune xu ki teni yarenin biyo. Vato ki "Ghalık, ez sepkeri ki ,tu nu apartmen bidere mi.". U ki vato, "tu çewres raye dorme na oda de bifirikiye, otaw, apartmen ye tu bo". Torune xu ki mexsus firikiyo, xoxo de vano ki ghalıke mi sekeno. firikiyo, amo le Annake , cıra perskerdo " ez apartman nıka heq kerd?". Annake ki gırs gırs qat kerdo, vato ki "Annake ez tu xapıto, apartman once ye mino".

-Keyke İstanbulde ciwiyene, sebiyo sa torune xora hers biyo. Vato ez son mahkeme, qarakol tu şikayet kon. Tu aparmane mi, mı nedana. mı destra gureta. u are hem aqıle xu teworti biyo, hemi ki zaf rınd nediyene. Hers biyo, veciyo teber ki şero qarakol. hetera xuver xuver qeşikerdo, heteraki veciyo raye ame raye neşküno biveco. O are zu morsem nezdiye ci biyo, vato "Ghalık , zu derde tu esto, ez tore phışt bidine". ira ki mesela vato. Mordem ki nu gureto ki bero qarakol. qase zu sate rayede şiye, firikiye ama raye neqediya. En peyen de onca ame apartmane xu. Mordem vato ki "Ghalık, ez torune tuyune, tu mı nasnekerd". u ki , o taw naskerdo , vato" ee onca tuya"

- Zu roce Annake onca İStanbulde biyo. Ama dendi teni biyo kokum. rayu olağu dürü teyna neşküno vecero. neşküno şerü düri. zu roce, teqlatane xu zu oda de biye are, kom biye. işte hetera wone, sımene hetera ki meyvet kene. Annake ki zu koşede niştoro, gegane goş ser nano ro meyvet, gegane ki u ki çi wono sımeno. hini hini meyvet sere ticaret to benoya. herkes qale zu çı keno. zu are, Annake ki inura vano "yaw ez neşkün şeri Eminönü. eke zukek mıre yardım kero, ez şiyeni Eminönü.". şare oda pöri merax kerde, cira perskerde. vate "çı kare tu esto eminönü de ghalo". u ki vano "çı kare mı beno, uca de meriku mase (balik) roşene, tayi kal a kal roşene, tayi ki pocene roşene. ez uk i son le dinude vindon, limone roşen. nu karde zaf pere esto. muxakak kamki masu herneno, limonu ki herneno". key ki niya vatu, mordemane xu cira huye. u ki hers biyo, vato "sıma hin bihuyeri, hatan sodır heyal kene, hewn vinene. sıma kame ticaret kamo. şeri şeri, sıma hawut herura har nebene"

Qate Mal Naxır Kerdayane[edit]

Verende sare ma dewe de, mal kerdene oyiye. Serna Sare ma, mal zaf muhim bi. Sare ma idara xu u malra nene ro. Biyene paiz, sare ma hardu vere çeber de nene ro; Cew kerdene sımer ser, tewdene, dene mali. u mali guretene besi. Mal werdene, werdene hin biyene qelewki niya;ira dıma payiz ki ama, u mal berdene, suke de rotene.idare yi çey ebe nu pare nene ro. Naray suke ra ebe nu pere, harde xu, laxane xu, kartole xu, deterjan, kıncu koli guretene. Pırçe malra ki puçe resin sare ma vıraştene. Pırçe mali ki, kerdene cile, kerdene xali, kerdene cacimi. Pırçra milet, çuval, duruk vıraştene.Sıte malra ki, ron, pendir, dorağ, mast, pastıkan vetene sare ma. Mal sarabırnene, kerdene patırma, qavurme. Goşt wordene sar. Vera tici nu goşt husk kerdene, sole kerdene, Key ki zımıstan ameyene, nu goşt eştene worte yemegu. yani mal (naxır) seba dewuzu zaf muhim bi. Sare ma mergu, hegayu, onciyu, fikı çinitene, kumkori çinitene vas kerdene worte mereke. Nu alafaı ki zımıstan dene mali. Tabi zımıstan vare varene, mal neşküno veciyo teber. huyo ki vase xu zafo, rınd qate male xu keno (Şikino qate kero), male xu da rahat vecino usar. E ki vas rew qediyene se, Sar şiyene dewu binura, ciranura vas den kerdene. tayi vas hernene. vas guretene, ardene, dane male xu, vetene usar.Eki Zımıstan gıran biamayene , naray male sar vesaniyara, qırbiyene, merdene.

-Ekseriya alafe male Annake zaf rew qediyene. biyene vera usare, hona ki var tam nevilaşiye,gewiya hona pul pul veciyene;Ananke male xu vetene teber, çıraynene. Sare dewe ebe ci huyene ama male Annakey gran gran biyene qelew.

Vareke[edit]

Verende milet male xu payiz be payiz rotene. Tayi male xu guretene, berdne, sukete rotene. Gegane ki Tucaru amene dewu, sar ra mal hernene. Key ki male herkes beno teworte, Sar neşükütene male xu nasbikerdene. Nü rüra herkes male xu Düri kerdene ki, nasbıkere. Zaferan goşe pesu de duri nene pa. tayi goş verra dilmiş kerdene, tayi goş qulekerdene, tayi pe goşra bırnene. Tayi ki goşe rast de, tayi ki goşe çep te duri kerdene, hin herkes male xu belikerdene. Tayi ki astam kerdene sur, goşe mal dağkerdene, vesnene.

-Annake male xu goşe çapte duri kerdene. lace braye xu ki goşe raste duri kerdo. Duri mendure jubin, sade goş ferq keno.Vareka apmem şiya, kota worte male apimami, neşkiye cira abırneri. Çe apmeme vato ki "keyki bi sond, vareki ama, ma vareka xu wortera cenme." Ananke ki aroce, na vareka tewr (en) gırse, rındeke, qelewe berdo roto. Vato ki na vareke mına. i ki vate "hin beno, vare ka ma, eskera şiya kota worte male tu. ma vareka xu vacenme tora". Annake ki vato "qe doğa nebeno, ezu ki varek don sıma".Niya vato, ira dıma, şiyo vareka ki en persane gureto , do çe apmem. i ki qatkene ki neşküne Ananke de bas kere, bezer bezer vareka qıckeki cene sone.


Çıme[edit]