Amarea fricoasa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Amarea fricoasa

Lumina : Revistă Populară a Românilor din Imperiul Otoman, 3, nr. 02, februarie 1905, pp. 49-50


Unda di amare

Căndu este furtună și suflă vinturi sănătoase undele, (dalghele) di amare s'fac câte vârnoară ca munți mări. La capul Buna Speranța (Africa), marea căndu este mintită, undele cresc până la 18 di metri. Niscănță spun că au vizută unde analte di 33 di metri. Căt vimtul este cama vârtos ahăt undele sântu cama mari.

Câte vârnăoară undele yin di tu fundul di amare, fără s'hibă furtună și chiro aspartu nafoară. Aiste dalgi inșite di nuntru s'alină în sus până la 50 di metri, ca niscănti turnuri di țitate și au 2 până la 3 milioane di ocazi di apă. Au ahătă silă, că t'ună noapte, bisbiľe greali di 3000 di acazi, li duc 100 metri cale diparte.

Un munte di dalgă pi coasta Irlandei

La 1883, tu 37 di Avgust, tu Australia, marea fu ahăt silnăoasă, că dalghele s'virsară pi uscat, acoperiră ună insulă întreagă și nicară 40.000 di oameni.

Di câte ori locul s'cutremură, di câte ori vulcanul aruncă foc și lavă, marea este mintită și zurlă.

Dalghe mari căt nai cama analte case

Tu chirolu di fortună, pamporile pi amare ved multu zore. S'leagană ca ună coaje di nucă și multe acoapiră dălghile și s'ahundescu tu amare, cu oameńi cu tot. Au îndreptu Armâńiľi s'zâcă:

Va-mi trec lailu pisti amare
Nu-mi se știe a mea turnare.

G. Dalga