Ama Namin

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ama Namin (translated during Spanish Colonization of the Philippines) 
by Jesus Christ (seen in Gospels of Matthew and Luke), translated by Unknown/Spanish friars
Ama Namin is the translation of The Lord's Prayer in Filipino. This page may have the same context in the Tagalog page. It is said to be translated by Spanish Friars from Latin (commonly used for European Bibles' languages) to different Philippine dialects for evangelization. Originally, the Our Father prayer and the Doxology is combined in the Bible but in masses, they are separated from each other by the Priest's prayer. For the original version, please combined both. Salamat at nawa'y pagpalain po kayo ng Diyos. (Thank you and may God bless you.)

Our Father/Ama Namin[edit]

Ama Namin,
Sumasalangit ka, sambahin ang Ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo,
Sundin ang loob Mo.
Dito sa lupa,
Para nang sa langit.
Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin Mo ang aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin...sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kami ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Amen.

Doxology[edit]

[Sa pagkat Sayo ang kaharian, kapangyarihan : at kapurian,
ngayon at magpakailanman.
Amen.]