Alık u Fatıke

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Deme de welate de wau u bırai benê, name lazek Alık, name çênek Fatıke bena. Ni, mae ra sey benê.

Ma xo ke mırena pi dêmar ano Alık u Fatık'e re. Na dêmar ra ki lacek u çênêke bena. Dêmar, Domanunê xorê yemeg pozena, Alık u Fatık'e rê ki wela adır kena lop dana cı. Alık u Fakık'e sonê mal u gau ver. Malde berbenê, manga bore yena ra zu vana:

-Alık, Fatık bêrê iştirinê mı rakerê tede werd esto xorê vezé borê. Alık u Fatık'a iştirunê manga bore kenê ra tede hazar türlü werd beno, vezenê wenê xo kene mırd.

Dêmar domanunê xorê şir, zırfeti, roneni pozena. Oncia ki niadana ke domanê xo benê zar. Alık u Fatık'e benê hewl. Rozê dêmar lazê xo Alık u Fatık'e de rusnena mal ver, vana:

- Ala tei so, ni çı sekenê? wenê?

Lazê dêmari Alık u Fatık'e de sono mal verı. Fatık'e lazeki ra vana: - Bıra toke tıka çı dı çêde maa xora mevaze.

Lazek vano: - Ya

Alık u Fatık'e sonê iştirunê manga bore kenê ra cıra werd vezenê wenê. Bıra ki tey weno. Sonde ke mal-gau anê çê, laze xora perskena , vana: - Alık u Fatık'a mal de çı wenê?

Lazek vano: - Towa nêwenê.

Roza bine dêmar çêna xo temei kena Alık u Fatık'e de rusnena mal ver. Alık, Fatık u waa xora sonê mal verı. Fatık`e vana: - Waê to ke tıka çı di maa xora mevaze.

Çêneke vana: -Nê nêwanune.

Alık u Fatık'a oncia iştirunê manga bore kenê ra werd vezenê anê wenê. Çêna dêmariö xo kena mırd verê des nenıkunê bêçıkunê xo kena pırr tey ana çê. Maa xora vana: - Daê sıfre noni (xonçıke) biya rone.

Mae sıfre noni ana nana ru, çêneke verê nenıkunê xora werd vezena sıfreyi sero nana ro, çêneke u maa xora wenê.

Rozê cinike xo nanaro nêweşeni kuna cıle. Sonde mêrdê xo ke yeno çê niadano ke cinika xo cılede ra vano: - Cinik çıkê to esto?

Cinike vana: - Ez zaf nêweunê, torê niyaz pozen so jiare ala nêweşiya mırê sê vana.

Cinike, niaz pozena dana mêrdê xo rusnena jiare. Mêrdê keçê ra beno teber cinike, cılra vejina raa kılme ra sona, rew sona, sona kuna zerê khulerê jiare. Tede xo dana we. Mordemek yeno, niaz keno vıla, jiare ra perskeno vano: - Jiarê, ciniya mı nêwesa derdê xo, dermanê xo çıko?

Cinike zerê khulerê jiare ra vana: - So, manga bore sarebıbırrne cinia to bena wes. Mordemek cereno ra yeno. Cinike khulerê jiare ra vejina raa kılme ra yena çê oncia kuna cıle.

Mêrdê xo yeno çê. Cinike vana: - Jiare tora seva ke?

Mêrde vano? - Jiare vake, Manga bore sara bıbırne cinika to bena wes.

Cinike vana: - Eke heni so manga bore biya sara bıbırnime!

Lazê dêmari hesneno, sono Alık u Fatık'e ra vano. - ma u piê mı manga bore sarebırnenê.

Alık u Fatık'e sonê manga bore ra vanê: - Pi u dêmara mara to sarebırrnenê, ma sebıkerime?

Manga bore vana: - Ostıkunê mı berrê qurçkerê, sıma ke bivêsani şerê qurç ra vezê zerê ostıkude werd esto xorê borê.

Dêmar u mêrdê xora anê manga bore sarebırrnenê, gost wenê. Alık u Fatık'a ki ostıkunê manga benê kenê qurç, herg roz sonê cıra werd vezenê wenê.

Dêmar, niadana ke oncia Alık u Fatık'e ra benê hewl, çêna xora vana: - Ala nine bıpiye, nine dima so ni çı wenê?

Çêneke, Alık u Fatık'e dıma sona, vinena ke Alık u Fatık'a qurç ra ostıki veti zere ostiku ra werd vetı werd. Çêneke sona maa xora vana.

Mae oncia bena nêwes kuna cıle. Sonde mêrdê xo yeno ke cinika xo biya nêwes, vano: - Cinik, çıkê to esto?

Cinike vana: - Ez zaf nêwesune, torê niaz pozen so jiare ala jiare sêvana.

Cinike niaz pozena dana mêrdê xo rusnena jiare.Eve xo ki cile ra vejina raa kılme ra sona kuna qulerê jiare, tede xo dana we. Mordemek yeno niaz keno vıla jiare ra perskeno vano: - Jiarê, cinika mı nêwesa sebıkerine?

Cinike zerê kulere jiare ra vana: - Alýk u Fatık`a sarebıbırrne cinka to bena wes.

Mordemek cereno ra yeno, cinike oncia raa kılmera yena kuna cıl. Mordemek yeno çê. Cinike vana: - Jiare tora sêvake?

Mordemek vano: - Jiare va ke Alık u Fatık'e sarebıbırrne cinika to bena wes.

Cinike vana: - Meste ronen pozen, ben dan Alık u Fatık'e ame sarêbırrneme.

Roza bine cinike ronen pozena bena verê Alık u Fatık'e de nana ro. Alık u Fatık'a roneni wenê, mirçıke yena nisena asıne pençeri ra wanena, vana: - Mirçe mirçe mirçelekê mıdê tene puselekê simara vanune qese u xevereke.

Alık u Fatık'a sasbenê, vanê: - Nu çıko? Na mircıke ça nia wanena?

Ronena xo wenê, mirçıke oncia wanena, vana: - Mirçê mirçê mirçêlekê, mıde tene puselekê, sıma ra vano qese u xeverekê.

Alık u Fatık'a tenê roneni erzenê vere mirçıke, mirçıke ronen wena wanena vana: - Alık urze bıbero ve kıla ( kulıke) Fatık'e ro bıreme şerê. Meste benê sıma sarebırrnenê. Alık beno ve kıla Fatık'e ro remeno, Fatıke verdana ve Alık'i dıme remenê sonê. Zaf sonê senik ke sonê rastê zu heni yenê.

Alık zaf biyo têsan yeno ke heni de awe bısımo, Fatık'e vana: -Alık, na heni de awe mesıme. Na heni, heniyê qatıruno.

Alık awe nêsımeno oncia kunê ra raê sonê. zafke sonê senık ke sonê rastê jü heni yenê. Alık oncia yeno ke henide awe bısımo, Fatık'e vana: - Alık mesime, na heni heniyê kutıkuno.

Alık uza ki awe nêsımeno darinê we sonê. Zaf sonê senık sonê rastê jü heni yenê. Alık yeno ke henide awe bısımo, Fatık'e vana: - Alık, awa na heni mesıme. Na heni heniyê malepêskiyo.

Alık damisnê dano, u heni de awe sımeno. Beno malopêsk gıneno ro ko sono. Zaf sona senık sona rastê heniê yena. A ki damis nêdana heni de awe sımena, oxroke na heni heniyê xatunu bizo. Fatıke awe sımena bena xatune. Serê heni ro jü qewaxe bena, Fatık'e vejina ro na qewaxe ser sona qılê qewaxe.

Nejdiye heni de jü suke bena, sarê na suke golıgunê xo anê ke na heni de awe de. Sewle Fatık'e dano awe ro golig xuye kenê, awe nêsımenê. Mılet xo sero niadano, Fatık'e vinenê kenê zele-mele sonê pasaê ( saê suke) suke ra vanê: - Pasa ala bi niade, çênêke vejia ro qewaxe ser. Jê asm u roze vêsena, sewlê çêneke dano awe de golig awe nêsımenê.

Pasa mıleti keno top, eve torjenu ra yenê ke qawaxe bırrnê. Soder ra hata sondı bırnenê. Bırnenê nêbırnenê ke nêqedenenê. Beno tari, hencê pa maneno. Pasa vano: - Ca'verdê şime, meste yeme bırneme.

Mılet darino we sonê. Alık'o ke biyo malopêsk yeno iştiriyê xo keno qawaxe ra oncia keno ra rast u duz oncia sono bırr. Roza bine soder oncia mılet yeno ke qawaxe bıbırnê. Niadane ke qawae biya ra duz. Oncia bırnenê ke waro dê. hata sondı bırnenê tede basnêkenê. A suke de jü pirê bena, na Pire vana: - Sıma ça honde zor danê xo? ez aê sımarê an war.

Mılet oncino sono. Roza bine Pire sona lêê ane heni sero adır kena we ke rovar bıkero. Adır kena we, awe kena lêê,lêê ana voreşiya adir kena. Eke dıdı-hire reê heni kena, Fatık'e qawaxe sera vana: -Xanıma mı, xatuna mı ça heni kena? Adırê xo sanana we? Adırê xo weke, kuçıkunê xo dormede rone lêê xo pırê awe ke bia serne.

Pirê cerena ra Fatık'e vana: - Çêna mına rındeke, ez qedaê to cen, ez kor u kokımne........ xêrê merdunê xo bi mırê weke so. Fatık'e qewaxe ra yena bın ke Pire rê adır wekero, pire dızdia vengdana pasai(saê suke), pasa ve mordemuna yenê pê Fatık'e cene benê suke. Pasa, Fatık'e lazê xorê ceno çewres roze veyve kenê, Fatık'e lazê pasai rê kenê veyvıke sonê resenê mırodê xo.

Rozê, laze pasai sono sayd, pire ve Fatık'e ra sonê rovar. Fatıke awe kena xoro. Pire çütirke porê Fatık'e sanekena, haut pıncrari kena vıle Fatık'e de. Fatık'e bena mirçıke perena rasona. Pire kıncunê Fatık'e kena payi sona çê pasai de nisena ro. Sonde laze pasai sayd ra yeno niadano ke destê cinike qılaşiyê ra, çımê xo biyê gırs.

Lazê pasai pire ra peskeno, vano: - Xanım, torê sebiyo nia?

Pire vana: - mı honde ke raa to ra niado çımê mı biyê gırs. Mı honde ke axx - wahh kerdo bine kokım. Laze pasai ki inam keno xo xorê vano " belka rast biya kokım. Lele de lazê pasai beno, na lele lazê pasai rê werd pozeno. Mırçıke yena nisena pençere ra wanena.

Mirçıke yena ra zu(zon) qeseikena, vana: - Laze pasai ame, nêame? Dela cenemi gurete nêgurete? Lele laze pasai na mirçıke gosdano, bınê werd (yemegi) vêseno. Roza bine oncia mirçıke yena nisena pençere ra qeseikena, lele oncia bınê yemegi vêsneno.

Roza hireine laze pasai lelei ra perskeno vano: - Lele, binê na yemegi ça vêsnena?

Lele vano: - Hal-mesela nia, nia... mirçıkê yena nisena pençere ra qeseikena, vana " lazê pasai ame, nêame. dela cenemi gurete, nêgurete? Aqle mi aê ser sono bınê yemegi vêseno.

Lazê pasai vano: - Ala meste to ke yemeg pot ez ki yenune xo dan we, gosdan.

Roza bine lele oncia yemeg pozeno, mirçıke yena nisena pençere ra wanena vana: - Lazê pasai ame nêame, dela cenemi gurete, nêgurete? Lele masa sure nano linga mirçıke ra, pê mirçıke ceno ano dano laze pasai. Laze pasai dest keno vılê mirçıke ra niadano ke girei tederê, pincraru pa vineno. Pincraru vıle mirçıke ra onceno niadano ke mirçıke biye ve çêneka ozeve uza vınete. Tabi rapa-ruta. Hortê awe ra vejiya.

Pire vana: - wuy wuy, aê biarê sare bırbırnime. Ez legane an aê sare bıbırnime gona daê hard merışiyo. Legane anê Fatık'e sarêbırnenê. Dılape goni gınena naka rıştıke ro. Nake, çê lazê pasai de gınena waro.Rozê jü pira bine yena çê laze pasai re zeru fina ta, a pire na naka riştıke vinena. Nake bena çê xode erzena pençerê xo. Pire herg roz yena çê laze pasai re karkena. Sonde sona çê ke çê fişto ta, yemeg poto, her çi hurenda xodero. Pire sasbena! Roza bine pire peê çêverde xo dana we. Niadana ke naka rıştıke pençere ra gıne waro cıra çênekê vejiye, jê asm u roze vêsena.

Pirê xıl bena pê çênêke cena, pire vana: - Meke.. ça kuna naka rıştıke? to rê guna niya?

Fatık'e endi naka rıştıke nêkuna. Pire rozê sona çê laze pasai yena, vana: - Lazê pasa vano "bêrê mırê pırç bırıçuknê (eve sano taftır).

Fatık'e, vana: - Daê, tu ke şiya lazê pasai ra vaze " çêneka mına feqire esta, a ki bêro pırç bıruçıkno. Pire sona lezê pasai ra vana. Lazê pasai vano " bero.

Roza bine, pire Fatık'e tey bena, piya pırç rıcuknenê. Lazê pasay u cina xora ( pire) ki oda bine de niste ro. Horte dıdı odu de pençere esto. Cinike ve Fatıka pırç riçuknenê Fatıke, ciniku re hekatu qeseikena.

Laze pasai qesune Fatık'e gosdano, vano: - Çêna pire, qeseibıke, qese to hem wuliye hem kulliye, qeseibıke. Pire heredina Fatık'e ra, Fatıke vengê xo bırrnena.

Rozê oncia, Pire ve Fatık'a sonê çê lazê pasai. Lazê pasai ostorunê xo horte piru de barekeno,vano: Na osterunê mı berê weyiyekerê. Usar kamij oster ke çêver ra zere niame, o oster sencen ververde honde gıranena osteri zernu dan cı, Fatık'e laze pasi ra vana: - Kamij osterê to ke zaro ei bıde mı, ez ei ben kenune weiye. Ostoro zar cena ane çê....

Fatıke sane bena erzena zu oda tede was, mırzor tera beno, toqe ki erzena oda bine tede fike ve cev ra tera beno. Oster bena zere de giredana.

Usar yeno, lazê pasai osterunê xo keno top. Ostero ke Fatık'e berdo, hen kerdo weiye ke, hen biyo hewl ke şemuge ra tever nino. Osteri bena dana lazê pasai. laze pasai oster senceno ververde honde kilo osteri zernu dano Fatık'e u Pire.

Roze laze pasai çêneku ve cinikura keno top vano: - Berê mırê nuku weçine. Hetera ki sanıku vazê.

Cinik u çênekê suke benê top sonê çê laze pasai. Fatıka çêna pıre ki tey sona. Hem nuku çinenê we, hem ki sanıku vanê.

Fatıke sanıke vana: - Çênêkê vejiya ro ve qewaxe ser, sare suke çeneke vinenê, sonê xevere danê pasae suke, pasa pire rusneno. Pire yena Çêneke xapnena qawaxera ana war pi cenê benê suke saraye pasai. Pasa Çeneke lazê xore ceno. çewres roze veyve kenê.

Roze pire ve çeneka sone rovar, çênêke awe kena xoro. Pire porê çêneke sane kena. Haut pincraru kena vıle çênekede...

Pira ke laze pasai gureto uza ra xilbena vana: - Vengê xo bıbırne weseneku kena.

Lazê pasai vano: - Çêna pire qeseibıke, qese to hem wiliyê hem kuliyê.

Fatık'e vana: Çêneke bena mirçıke perena ra sona.

Pira cina laze pasai oncia vana: - Urze uzara def be....! Lazê pasai cina xora vano "vınde qeseibıkero.

Fatık'e vana: -Lele laze pasai yemeg pozeno, mirçıkê yena nisena pençere ra wanena, zaf wes wanena Lelê laze pasai mirçıke gosdano bınê yemegi vêsneno. Lele sono lazê pasai ra vano........ pê mırçıke cenê. Eve qesê pire mirçıke sarebırrnenê. Dılapê goni gınena naka rıştıke ro, naka rıştıke çê laze pasai de gınena waro. pirê yena çê laze pasai runadê. Na naka rıştıke vinena bena erzena pençerê xo, çêneke naka rıştıke ra vejina bena çêna pire. A çêna pire ezune.

Laze pasai, endi her çi anora xo vıri. Oncia Fatıke ceno sono reseno mırodê xo. Laze pasai osterune xo haut rozu zerade giredano, vêsan u têsan verdano hora sole dano cı. Haut rozu ra tepia osteru ano pira pa giredano osteru verdano ra. Oster tesanena xora nat u dota vozenê pire kenê pirtlei. Laze pasai oncia pirede zewejino sonê reseno mırodê xo.


Bınnoti[edit]

Alık u Fatıke Deme welate de wau u bırai benê, name lazek Alık, name çênek Fatıke bena. Ni, mae ra sey benê. Ma xo ke mırena pi dêmar ano Alık u Fatık'e re. Na dêmar ra ki lacek u çênêke xo bene. Dêmar, domanunê xorê yemeg pozena, Alık u Fatık'e rê ki wela adır kena lop dana cı. Alık u Fakık'e sonê mal u gau ver. Malde berbenê, manga bore yena ra zu vana: Alık, Fatik sıma ça berbené? Alık u Fatık’e Manga bore ra vané: Maa ma merda, pıé demarı arda maserı, a ki maré heşireni kena, Domanune xo re yemeg pozena, ma re ki wela adıri ana. Ma wesan verdana. Ni ke nıa vane manga bore vana: -Alık, Fatık bêrê iştirinê mı rakerê tede werd esto xorê vezé borê. Alık u Fatık'a iştirunê manga bore kenê ra tede hazar türlü werd beno, vezenê wenê xo kene mırd. Dêmar domanunê xorê şir, zırfeti, roneni pozena. Oncia ki niadana ke domanê xo benê zar. Alık u Fatık'e benê hewl. Rozê dêmar lazê xo Alık u Fatık'e de rusnena mal ver, vana: - Ala tei so, ni sekenê? Çı wenê? Lazê dêmari Alık u Fatık'e de sono mal verı. Fatık'e lazeki ra vana: - Bıra toke tıka çı dı çêde maa xora mevaze. Lazek vano: - Ya, ez névano. Sond weno. Alık u Fatık'e sonê iştirunê manga bore kenê ra cıra werd vezenê ane wenê. Bıra ki tey weno. Sonde ke mal-gau anê çê, Demar laze xora perskena , vana: - Alık u Fatık'a mal de çı werd? Lazek vano: - Towa nêwerd. Roza bine dêmar çêna xo temei kena Alık u Fatık'e de rusnena mal ver. Alık, Fatık u waa xora sonê mal verı. Fatık`e vana: - Waê to ke tıka çı di maa xora mevaze. Çêneke vana: -Nê nêwanune. Alık u Fatık'a oncia iştirunê manga bore kenê ra werd vezenê anê wenê. Çêna dêmari xo kena mırd verê des nenıkunê bêçıkunê xo kena pırr tey ana çê. Maa xora vana: - Daê sıfre noni (xonçıke) biya rone. Mae sıfre / xonça noni ana nana ru, çêneke verê nenıkunê xora werd vezena sıfreyi sero nana ro, çêneke u maa xora wenê. Rozê cinike xo nana ro nêweşeni kuna cıle. Sonde mêrdê xo ke yeno çê niadano ke cinika xo cılede ra vano: - Cinik çıkê to esto? Cinike vana: - Ez zaf nêweunê, torê niyaz pozen so jiare ala nêweşiya mırê sê vana. Cinike, niaz pozena dana mêrdê xo rusnena jiare. Mêrdê ke çê ra beno teber cinike, cıle ra vejina, raa kılme ra sona. Rew sona, sona kuna zerê khulerê jiare. Tede xo dana we. Mordemek yeno vere jiare, niaz keno vıla, jiare ra perskeno vano: - Jiarê, ciniya mı nêwesa derdê xo, dermanê xo çıko? Cinike zerê khulerê jiare ra vana: - So, manga bore sare bıbırrne cinia to bena wes. Mordemek cereno ra yeno. Cinike khulerê jiare ra vejina raa kılme ra yena çê oncia kuna cıle. Mêrdê xo yeno çê. Cinike vana: - Jiare tora seva ke, derde neweşia mı çı bıyo? Mêrde vano? - Jiare vake, manga bore sara bıbırne cinika to bena wes. Cinike vana: - Eke heni so manga bore biya sara bıbırnime! Lazê dêmari hesneno, sono Alık u Fatık'e ra vano. - Ma u piê mı manga bore sare bırnenê. Alık u Fatık'e sonê manga bore ra vanê: - Pi u dêmara ma ra to sare bırrnenê, ma sebıkerime? Manga bore vana: - İne ke ez sare bırnıne sıma ostıkunê mı berrê qurçkerê, sıma ke bivêsani şerê qurç ra ostikune mı veze biare zere de newar tür werd esto veje xore borê borê. Dêmar u mêrdê xora anê manga bore sare bırrnenê, gost wenê. Alık u Fatık’e ra ki ostıkunê manga bore benê kenê qurç, herg roze ke bi wesanı sonê qurç ra ostıku vezenê werdê zere astıku vezen wené. Dêmar, niadana ke oncia Alık u Fatık'e ra benê hewl, çêna u laze xo bene zar. Çena xora vana: - Ala nine bıpiye, nine dima so ni çı wenê? Çêneke, Alık u Fatık'e dıma sona, vinena ke Alık u Fatık'a qurç ra ostıki veti zere ostiku ra werd vetı werd. Çêneke sona maa xora vana. Mae oncia bena nêwes kuna cıle. Sonde mêrdê xo yeno ke cinika xo biya nêwes, vano: - Cinik, çıkê to esto? Cinike vana: - Ez zaf nêwesune, torê niaz pozen so jiare ala jiare neweşia mıra sêvana. Cinike niaz pozena dana mêrdê xo rusnena jiare.Eve xo ki cıle ra vejina raa kılme ra sona kuna qulerê jiare, tede xo dana we. Mordemek yeno niaz keno vıla jiare ra perskeno vano: - Jiarê, cinika mı nêwesa sebıkerine? Cinike zerê kulere jiare ra vana: - Alık u Fatık`a sare bıbırrne cinika to bena wes. Mordemek cereno ra yeno, cinike oncia raa kılmera yena kuna cıle. Mordemek yeno çê. Cinike mérde xo ra vana: - Jiare tora sêvake? Mordemek vano: - Jiare va ke Alık u Fatık'e ra sare bıbırrne cinika to bena wes. Cinike vana: - Meste ronen pozen, ben dan Alık u Fatık'e ame sarê bırrneme. Roza bine cinike ronen pozena bena verê Alık u Fatık'e de nana ro. Alık u Fatık'a roneni wenê, mirçıke yena nisena asıne pençeri ra wanena, vana: - Mirçe mirçe mirçelekê mıdê tene puselekê simara vanune qese u xevereke. Alık u Fatık'a sasbenê, vanê: - Nu çıko? Na mircıke ça nia wanena? Ronena xo wenê, mirçıke oncia wanena, vana: - Mirçê mirçê mirçêlekê, mıde tene puselekê, sıma ra vano qese u xeverekê. Alık u Fatık'a tenê roneni erzenê vere mirçıke, mirçıke ronen wena wanena vana: - Alık urze bıbero ve kıla ( kulıke) Fatık'e ro bıreme şerê. Meste benê sıma sare bırrnenê. Alık beno ve kıla Fatık'e ro remeno, Fatıke verdana ve Alık'i dıme remenê sonê. Zaf ke sonê senik ke sonê rastê zu heni yenê. Alık zaf biyo têsan yeno ke heni de awe bısımo, Fatık'e vana: -Alık, na heni de awe mesıme. Na heni, heniyê qatıruno. Alık awe nêsımeno oncia kunê ra raê sonê. zafke sonê senık ke sonê rastê jü heni yenê. Alık oncia yeno ke henide awe bısımo, Fatık'e vana: - Alık mesime, na heni heniyê kutıkuno. Alık uza ki awe nêsımeno darinê we sonê. Zaf sonê senık sonê rastê jü heni yenê. Alık yeno ke henide awe bısımo, Fatık'e oncia vana: - Alık, awa na heni mesıme. Na heni heniyê malepêskiyo. Alık damis nêdano, u heni de awe sımeno. Beno malopêsk gıneno ro ko sono. Zaf sona senık sona rastê heniê yena. A ki damis nêdana heni de awe sımena, oxroke na heni heniyê xatunu biyo. Fatıke awe sımena bena xatune. Serê heni ro jü qewaxe bena, Fatık'e vejina ro na qewaxe ser sona qılê qewaxe. Nejdiye heni de jü suke bena, sarê na suke golıgunê xo anê ke kurna na heni de awe de. Sewle Fatık'e dano awe ro golig xuye kenê, awe nêsımenê. Mılet xo sero niadano, Fatık'e vinenê kenê zele-mele sonê pasaê ( saê suke) suke ra vanê: - Pasa ala bi niade, çênêke vejia ro qewaxe ser. Jê asm u roze vêsena, sewlê çêneke dano awe de golige ma xuye kené awe nêsımenê. Pasa mıleti keno top, eve torjenu ra yenê ke qawaxe bıbırnê. Soder ra hata sondı qawaxe sanene orjenu ver bıbırné. Bırnenê nêbırnenê ke qawaxe nêqedenenê. Beno tari, hencê pa maneno. Pasa vano: - Ca'verdê şime, meste yeme bırneme. Mılet darino we sonê. Alık'o ke biyo malopêsk yeno iştiriyê xo keno qawaxe ra oncia keno ra rast u duz oncia sono bırr. Roza bine soder oncia mılet yeno ke qawaxe bıbırnê. Niadane ke qawae biya ra duz. Oncia bırnenê ke waro dê. hata sondı bırnenê tede basnêkenê. A suke de jü pirê bena, na Pire vana: - Sıma ça honde zor danê xo? ez aê sımarê an war. Mılet oncino sono. Roza bine Pire sona lêê ane heni sero adır kena we ke rovar bıkero. Adır kena we, awe kena lêê,lêê ana voreşiya adir kena. Eke dıdı-hire reê heni kena, Fatık'e qawaxe sera vana: -Xanıma mı, xatuna mı ça heni kena? Adırê xo sanana we? Adırê xo weke, kuçıkunê xo dormede rone lêê xo pırê awe ke bia serne. Pirê cerena ra Fatık'e vera, vana: - Çêna mına rındeke, ez qedaê to cenune, ez kor u kokımune........ xêrê merdunê xo bi mırê adır weke so. Fatık'e qewaxe ra yena bın ke Pire rê adır wekero, pire dızdia vengdana pasai(saê suke), pasa ve mordemuna yenê pê Fatık'e cene benê suke. Pasa, Fatık'e lazê xorê ceno çewres roze çewres sewe veyve kenê, Fatık'e lazê pasai rê kenê veyvıke sonê resenê mırodê xo. Rozê, laze pasai sono sayd, pire ve Fatık'e ra sonê rovar. Fatıke awe kena xoro. Pire çütirke porê Fatık'e sanekena, haut pıncrari kena vıle Fatık'e de. Fatık'e bena mirçıke perena ra sona. Pire kıncunê Fatık'e kena payi sona çê pasai de nisena ro. Sonde laze pasai sayd ra yeno niadano ke destê cinike qılaşiyê ra, çımê xo biyê gırs, rıye xo permeliyo ru. Lazê pasai pire ra peskeno, vano: - Xanım, torê sebiyo nia? Pire vana: - Mı honde ke raa to ra niado çımê mı biyê gırs. Mı honde ke axx - wahh kerdo bine kokım. Laze pasai ki inam keno xo xorê vano " belka rast biya kokım. Lele de lazê pasai beno, na lele lazê pasai rê werd/yemeg pozeno. Mırçıke yena nisena pençere bone çei ra wanena. Mirçıke yena ra zu(zon) lele laze pasai ra perskena, vana: - Laze pasai ame, nêame? Dela cenemi gurete nêgurete? Lele laze pasai na mirçıke gosdano, bınê werd (yemegi) vêseno. Roza bine oncia mirçıke yena nisena pençere ra qeseikena, lele oncia bınê yemegi vêsneno. Roza hireine laze pasai lelei ra perskeno vano: - Lele, binê na yemegi ça vêsnena? Lele vano: - Hal-mesela nia, nia... mirçıkê yena nisena pençere ra mıde qesıkena, vana:

" lazê pasai ame, nêame. dela cenemi gurete, nêgurete? 

Aqle mi aê ser sono bınê yemegi vêseno. Lazê pasai vano: - Ala meste to ke yemeg pot ez ki yenune xo dan we, gosdan. Roza bine lele oncia yemeg pozeno, mirçıke yena nisena pençere ra wanena vana: - Lazê pasai ame nêame, dela cenemi gurete, nêgurete? Lele masa sure nano linga mirçıke ra, pê mirçıke ceno ano dano laze pasai. Laze pasai dest keno vılê mirçıke ra niadano ke girei tederê, pincraru pa vineno. Pincraru vıle mirçıke ra onceno niadano ke mirçıke biye ve çêneka ozeve uza vınete. Tabi rapa-ruta. Hortê awe ra vejiya. Pire vana: - wuy wuy, aê biarê sare bırbırnime. Ez legane an aê sare bıbırnime gona daê hard merışiyo. Legane anê Fatık'e sarêbırnenê. Dılape goni gınena naka rıştıke ro. Nake, çê lazê pasai de gınena waro.Rozê jü pira bine yena çê laze pasai re karkena zeru fina ta, a pire na naka riştıke vinena cena bena çe xo. Nake bena çê xode erzena pençerê xo. Pire herg roz yena çê laze pasai re karkena. Sonde sona çê ke çê fişto ta, yemeg poto, her çi hurenda xode ro. Pire sasbena! Roza bine pire peê çêverde xo dana we. Niadana ke naka rıştıke pençere ra gıne waro cıra çênekê vejiye, jê asm u roze vêsena. Pirê xıl bena pê çênêke cena, pire çeneke ra vana: - Meke cıgera mı, ça kuna naka rıştıke? to rê guna niya? Fatık'e endi naka rıştıke nêkuna. Pire rozê sona çê laze pasai yena, vana: - Lazê pasa vano "bêrê mırê pırç bırıçuknê (eve sano taftır). Fatık'e, vana: - Daê, tu ke şiya lazê pasai ra vaze " çêneka mına feqire esta, a ki bêro pırç bıruçıkno. Pire sona lezê pasai ra vana. Lazê pasai vano " bero. Roza bine, pire Fatık'e tey bena, piya pırç rıcuknenê. Lazê pasay u cina xora ( pire) ki oda bine de niste ro. Horte dıdı odu de pençere esto. Cinike ve Fatıka pırç riçuknenê Fatıke, ciniku re hekatu qeseikena. Laze pasai qesune Fatık'e gosdano, vano: - Çêna pire, qeseibıke, qese to hem wuliye hem kulliye, qeseibıke. Pire heredina Fatık'e ra, Fatıke vengê xo bırrnena. Rozê oncia, Pire ve Fatık'a sonê çê lazê pasai. Lazê pasai ostorunê xo horte piru de barekeno,vano: Na osterunê mı berê weyiyekerê. Usar kamij oster ke çêver ra zere niame, o oster sencen ververde honde gıranena osteri zernu dan cı, Fatık'e laze pasi ra vana: - Kamij osterê to ke zaro ei bıde mı, ez ei ben kenune weyie. Ostoro zar cena ane çê.... Fatıke sane bena erzena zu oda tede was, mırzor tera beno, toqe ki erzena oda bine tede fike ve cev ra tera bene. Oster bena zere de giredana. Usar yeno, lazê pasai osterunê xo keno top. Ostero ke Fatık'e berdo, hen kerdo wezie ke, hen biyo hewl ke şemuge ra tever nino. Osteri bena dana lazê pasai. laze pasai oster senceno ververde honde kilo osteri zernu dano Fatık'e u Pire. Roze laze pasai çêneku ve cinikura keno top vano: - Berê mırê nuku weçine. Hetera ki sanıku vazê. Cinik u çênekê suke benê top sonê çê laze pasai. Fatıka çêna pıre ki tey sona. Hem nuku çinenê we, hem ki sanıku vanê. Fatıke sanıke sanıka xo qeseıkena, vana: - Çênêkê vejiya ro ve qewaxe ser, sare suke çeneke vinenê, sonê xevere danê pasae suke, pasa pire rusneno. Pire yena Çêneke xapnena qawaxera ana war pi cenê benê suke saraye pasai. Pasa Çeneke lazê xore ceno. çewres roze u çewres sewe veyve kenê. Roze pire ve çeneka sone rovar, çênêke awe kena xoro. Pire porê çêneke sane kena. Haut pincraru kena vıle çênekede... Pira ke laze pasai gureto uza ra xilbena vana: - Vengê xo bıbırne weseneku kena. Lazê pasai vano: - Çêna pire qeseibıke, qese to hem wiliyê hem kuliyê. Fatık'e vana: Çêneke bena mirçıke perena ra sona. Pira cina laze pasai oncia vana: - Urze uzara def be....! Lazê pasai cina xora vano "vınde qeseibıkero. Fatık'e vana: -Lele laze pasai yemeg pozeno, mirçıkê yena nisena pençere ra wanena, zaf wes wanena Lelê laze pasai mirçıke gosdano bınê yemegi vêsneno. Lele sono lazê pasai ra vano........ pê mırçıke cenê. Eve qesê pire mirçıke sarebırrnenê. Dılapê goni gınena naka rıştıke ro, naka rıştıke çê laze pasai de gınena waro. pirê yena çê laze pasai runa dê. Na naka rıştıke vinena bena erzena pençerê xo, çêneke naka rıştıke ra vejina bena çêna pire. A çêna pire ezune. Laze pasai, endi her çi anora xo vıri. Laze pasai osterune xo haut roz u haut sewe zere axure de giredano, vêsan u têsan verdano hora sole dano cı. Haut rozu ra tepia osteru ano Pire pa giredano osteru verdano ra. Oster tesanena xora nat u dota vozenê pire kenê pirtlei. Laze pasai oncia Fatıke de zewejino sonê reseno mırodê xo.

Malumat[edit]

  • Vatoğe: Sımaylıze (boldiza mi)
  • Caê vatene: Berlin (Na sanıke Desım de vajina)
  • Tarıx: 1985
  • Qeydkerde: Usxan Cemal
  • Qeso qız: Sanıka Alık u Fatıka pêseroka [[Ayre], amor 13, serra 1987 de vejiyay bi. Ayre de na sanıke kemi u ğelet vejiyay bi. Na sanıke kıtavê mıno vırên ALIK U FATIKA (1994 Berlin de mı ve xo çap kerd bi) de pelga 29-33 nuşiyay vi. Coka mı na sanıke reyina çım vera vêarnê ra u tae cai kerdirast.