A cuclui

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


A cuclui

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 94


Cucule, muşatâ peanâ,
Nu voi s-cânţ însusu, pi ḑeanâ;
Prumuveara cându-şi yini,
Cucule, nu-ńi cântâ tini,
Corbulu suflitu câ-ńi mi doari,
A ta boaţi câ-ńi mi moari,
Plângulu, jalea di-ńi mi neacâ,
Dol’i ocl’i di-ńi l’i seacâ
Şi di lăcrińi ş-di luńinâ –
Di la Dumniḑău s-ţâ yinâ!
Cucule, nu voi strâ hoarâ
Tra si-ńi cânţ însusu pi moarâ
Când da soarli-Anadolie,
Cându pul’il’i pri-tu curie
Tu cuibairi s-dişteaptâ
Cu dulbera mea aleaptâ,
Câ-a ta boaţi-nvirinatâ
Frânḑi inima-ńi mâratâ –
Neaua ş-grindina s-ti batâ!

Cucule, jiloasâ boaţi,
Fă-ńi-ti-ncoaţi, cama-ncoaţi
Tra si-ţ spunu maşi doauâ graie,
Doauâ graie di sivdae;
Tra si-ţ spunu mâratlu-ńi doru
Si-ńi lu cânţâ la nioru;
Si-ńi ţ-aspunu caimaḑl’i-a mei
Tra si-l’i cânţ tu munţâl’i grei,
Iu ş-facu cuibulu giońil’i-a mei.
Si-ńi lu cânţâ ş-la fântâńi
Pri tu plaiurili cu stâńi
Iu s-priimnâ lail’i-Armâńi!

Si-ńi lu cânţâ tini-amaru
La mâratlu picuraru
Cându-şi paşti oili
Şi-ńi lu batu nivol’ili,
Grindina cu ploili!
Si-ńi lu cânţâ prumuveara
Pri aluńi, di câtrâ seara,
Pânâ s-yinâ ńeaḑâ-veara, –
Toţ si ştibâ, vrute cucu,
Câ di vreari va-ńi mi ducu,
Câ-a tău cânticu mi usucâ –
Stâ-Mâria si-ńi ţ-u-aducâ!...