1925 - კაკაბაძე სარგის - თულასძეთა სიგელი, დავით ნარინის მიერ მიცემული

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

სარგის კაკაბაძე - თულასძეთა სიგელი, დავით ნარინის მიერ მიცემული - გვ.237-239

კრებული:

1925 - საისტორიო მოამბე - I

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთები:

  1. 1287-1288 წწ. - სიგელი დავით და ვახტანგ მეფეებისა ვახტანგ თულაისძისადმი