1769 წ. - შეწირულების წიგნი გურიის დედოფალ როდამისა ბიჭვინთის ღვთისმშობლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

ბიჭვინტის საბუთები - N 025.

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1921 - კაკაბაძე სარგის - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები - წიგნი II - გვ.40-41


..."ყოვლად დანატრელო ბიჭვინტისა ღმთისმშობელო, ჩვენ ცვაფარვათ შენდა მინდობილმან და მსასოებელმან და შენგან მორჩენისა მომლოდემან მეფის ასულმან დედოფალმან ბატონმან როდამ შემოგწირეთ კნინი ესე შესაწირავი ჩვენდა მოსარჩენად და სულისა ჩვენისა საოხად და მოსახსენებელად ჩემის მოძღვრის და სულიერის მამის იოსების ძმები ტუსკაია იობი და მისი ძმა ნიკოლოზ მათი ცოლშვილით, ყმითა და მოსამსახურით და მათი უძებარ საძებრით ბატონის ჩემის ძმის ბატონისშვილის კათალიკოზის იოსებისათვინ საყმოთ მიგვირთმევია... ბატონის ჩემის ქმრის გურიელის მამიასა და ჩვენგან" და აღაპი გავიჩინეთო...

ქორონიკონსა ქრისტეს აქეთ ათას შვიდას სამეოცდაცხრასა.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთი თ ა რ ი ღ ი ა ნ ი ა : ქორონიკონსა ქრისტეს აქეთ ათას შვიდას სამეოცდაცხრასა, /1769 წ./.

პუბლიკაცია[edit]