1760 წ. 02.10. - პირობის წიგნი მამია IV გურიელისა ბესარიონ კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

ბიჭვინტის საბუთები - N 012.

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1921 - კაკაბაძე სარგის - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები - წიგნი II - გვ.11-12


..."ესე წიგნი, პირი და საფიცარი დაგიწერეთ და მოგართვით შენ... აფხაზეთისა კათალიკოზსა უფალსა ბესარიონს ჩვენ, გურიელმან ბატონმან მამიამ და თანამეცხედრემა ჩემმა მეფეთ მეფის ასულმან დედოფალმან ბატონმან როდამ" და დაგიმტკიცეთ სოლომონ მეფის მიერ მოწვეული საეკლესიო კრებით გადაწყვეტილი ბიჭვინტის ღმრთისმშობლისათვის შეწირული ყმა-მამულის შეუვალობა...

"დაგვიმტკიცებია წიგნი ესე ბრძანება ჯერჩინებითა შამოქმედელ მიტროპოლიტის, ბიძის ჩემის, ბატონის ნიკოლაოზისათა და ხინოწმინდელ მიტროპოლიტის მაქსიმესითა"...

ქეს აქეთ ჩღჲ, ფებერვალის ი.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთი თ ა რ ი ღ ი ა ნ ი ა : ქრისტეს აქეთ ჩღჲ, თებერვლის ი, /1760 წ. 10 თებერვალი/.

პუბლიკაცია[edit]