1664-1674 წწ. - კათალიკოზის სახლთხუცესის რიგი და შესავალი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

Ad-1836.

საბუთის აღწერილობა[edit]


საბუთის აღწერილობა: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - გვ.1171

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - გვ.572-575საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთი უთარიღოა. ძეგლებში საბუთი თარიღდება 1660-1676 წლებით. ჩვენ უფრო ვაზუსტებთ თარიღს არჩილის კახეთის მეფედ ხსენების გამო.

საბუთის პერსონალია[edit]

* დომენტი კათალიკოსი
* შაჰნავაზ მეფე
* არჩილ კახთ მეფე
* ლევან ბატონიშვილი

პუბლიკაცია[edit]

1970 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 137[edit]