1645 წ. - განჩინება ალიხანასა და ალავერდას ყმის საქმეზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

ცსსა. ფონდი № 1450. დავთ. № 48, საბუთი № 131, პირი, ქაღალდი, მხედრული.

საბუთის ტექსტი[edit]

მეფე პატრონი როსტომის ბრძანებით მდივანბეგმა როინ ჯავახიშვილმა გაარჩია ალიხანა შალიკაშვილის სადავო საქმე ალავერდასთან, რომელიც მას ერთ კომლ სირუნას შვილებს ევანეზასა და ვართევანაზე ეცილებოდა. განაჩენით ყმა დარჩა ალიხანას.

დაიწერა ქორონიკონს ტლგ - 1645 წ..

პუბლიკაცია[edit]

"ქართული სამართლის ძეგლები" - ტომი IV - სასამართლო განჩინებანი (XVI-XVIII სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1972 – № 28