1644 წ. - განჩინება როსტომ მეფისა თურქისტანიშვილის ყმის მამულის საქმეზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

ხელნაწერთა ინსტიტუტი. Hd-4158. პირი. თავი აკლია. ქაღალდი. მხედრული.

საბუთის შინაარსი[edit]

როსტომ მეფე სიგელს აძლევს უცნობ პირებს (სავარაუდოდ ბარათაშვილებს), რომელთა სამკვიდრო მამულ აკურისში ორი საგლეხო მამული თურქისტანაშვილს უშოვია და შემდეგ მის შვილებს ქაიხოსროსა და მის ძმას ფალავანხოსროსა და გოსტაშაბისშვილის ყმათათვის მიუყიდიათ.

მეფე სამკვიდრო აკურისს სხვა მამულის სანაცვლოდ უბრუნებს [ბარათაშვილებს].

დაიწერა სიგელი 332 ბრძანება ესე ხელითა მდივანმწიგნობრისა ქორონიკონს ბირთველ თუმანიშვილის ხელით.

ხელრთვა: როსტომ.

პუბლიკაცია[edit]

"ქართული სამართლის ძეგლები" - ტომი IV - სასამართლო განჩინებანი (XVI-XVIII სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1972 – № 27