1640 წ. - წყალობის წიგნი ქრისტეფორე კათალიკოზისა ქარსიძეებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 112


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ქრისტეფორემ როსტომ მეფის ბრძანებით თამაზ ქარსიძეს და მის ძმას დავითს უბოძა ძეგვში ოთხი კომლი: ადრევე ნაქონი ბადრიაშვილი სუხიტა; კახიაშვილი ოქრუა, მისი ძმა ამრა, შაშუტაშვილი ოჰანა, სუხიტას განაყოფი ვარდია და მისი ძმა პაატა.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტკჱ, მდივანუხუცეს ბირთველის ხელით.

საბუთს აქვს ქრისტეფორე კათალიკოზის ხელრთვა.

საბუთს ამტკიცებს როსტომ მეფე.

შენიშვნა[edit]

ქართული სამართლის ძეგლებში კახიაშვილის სახელი აღდგენილია როგორც [ზა]ქრუა, სინამდვილეში უნდა იკითხებოდეს ოქრუა.
საბუთის შინაარსობრივი გაგრძელებაა: 1640 წ. - წყალობის წიგნი ქრისტეფორე კათალიკოზისა გედევანიშვილებისადმი.

პუბლიკაცია[edit]