1638 წ. 03.20. - განჩინება შავერდა არდაშელაშვილისა და სხვათა მამულის საქმეზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

ცსსა. ფონდი № 1449. საბუთი № 846. პირი. ქაღალდი. მხედრული.

საბუთის შინაარსი[edit]

არდაშელაშვილი შავერდა შემოეცილა დილარგეთისშვილისაგან მისთვის მიყიდულ და მისგან მექვაბიშვილ ამირასლანასა და ბერინასა და აღმურაშვილ როსტომასა და ბაისთვის მიყიდულ მამულს.

მეფის ბრძანებით მოსამართლეებმა მდივანბეგმა ჯავახიშვილმა როინ, ქალაქის მამასახლისმა ამირამ, სუფრაჩმა მარტიროზაშვილმა გურგენ, კრწანისის მამასახლისმა ბერინამ, ჯანუაშვილმა მკრტიჩიმ, ხუდადაშვილმა არაქელამ მამული ამ უკანასკნელთ დაუმტკიცეს.

დაიწერა ქორონიკონს 325, მარტის 20, ხელმწიფის კარის მდივნის მოქალაქე მერაბ ყორღანაშვილის ხელით.

პუბლიკაცია[edit]

"ქართული სამართლის ძეგლები" - ტომი IV - სასამართლო განჩინებანი (XVI-XVIII სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1972 – № 21