1634 წ. 11.05. - შეწირულების წიგნი ელისე ტფილელისა ტფილისის სიონისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 104


საბუთის შინაარსი[edit]

ტფილელ ეპისკოპოსმა ელისემ იერუსალიმში წასვლის წინ შესწირა სიონის ღვთისმშობელს; "ომფორი ერთი სირმით შეკერული, და ფილონი ერთი კარგი და ოქროქსოვილი, და სტიხარი ოქროქსოვილი, ოლარი ოქროქსოვილი, საბუხრები ოქროქსოვილი, და ომფორში სადები მომცრო ოთხთავი".

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტკბ, თვესა ნოენბერსა ხუთსა.

ამას გარდა შესწირა ბარამაშვილი პატა, რომლის მამას ბარამას შიმშილობის წელს თავი და შვილი ყორღანაშვილისათვის მიეყიდა. ელისეს ყორღანაშვილისათვის სხვა ბიჭი მიუცია, პატა დაუხსნია და სიონისათვის შეუწირავს იმავე ქორონიკონს.

პუბლიკაცია[edit]