1633 წ. 03.26. – ზემო ქართლის სარდლობის წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა ბეჟან ამილახორისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედნები: Hd-2125; Hd-2126

საბუთი[edit]

1633 წ. 26.III. როსტომ მეფე თავის ერთგულ და თავდადებით ნამსახურ ამილახორ ბეჟანს ლიახვს ზემო და ლიახვს ქვემო ქართლის სარდლობას უწყალობებს, ისევე როგორც მანამდე მისი სახლისკაცის სასარდლო იყო.

პუბლიკაცია[edit]

1977 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VI – № 339[edit]