1600 წ. ახლო - ხონის საყდრის გამოსავლის დავთარი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-5034საბუთის ტექსტი: 1913 - სარგის კაკაბაძე - ხონის საყდრის დავთარი

საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 76


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს ხონის წმინდა გიორგის საყდრის გამოსაღებების ნუსხას.

საბუთში იხსენიება ხუნწს ლიპარიტიანის შემოწირული კაცები.

ასევე საბუთში ნათქვამია, რომ ჭანგას მიქელაძემ ამოაგდო და პარტახტი მას აქუს, გლეხი დაასახლა.

მინაწერი საბუთები[edit]

შეწირულების წიგნი მთავარეპისკოპოს სვიმონ ჩიჯავაძისა[edit]

სანავარდოს მცხოვრებთა გამოსაღების ნუსხა[edit]

გიორგი ჩხეიძის შეწირულების წიგნი ხონის საყდრისადმი[edit]

1684 წ. - ალექსანდრე მეფის შეწირულების წიგნი ხონის საყდრისადმი[edit]

ჯვარისმამის მიერ გიორგი ჩხეიძის სააღაპო განწესების წიგნი[edit]

არჩილ მეფის შეწირულების წიგნი ხონის საყდრისადმი[edit]

მთავარეპისკოპოს ჩხეიძე ბასილის სააღაპე შეწირულების წიგნი ხონის საყდრისადმი[edit]

მთავარეპისკოპოს ჩხეიძე სვიმონის სააღაპე შეწირულების წიგნი ხონის საყდრისადმი[edit]

პუბლიკაცია[edit]