1556-1560 წწ. - ერთგულების წიგნი დომენტი კათოლიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Ad-660საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 61


საბუთის ტექსტი[edit]

...ძუელითგან წესი იყო, თქუენ, წმიდასა და ცათა მობაძავსა, ყოვლის საქრისტიანოსა განმანათლებელსა და მაკურთხეველსა კათოლიკე სამოციქულოსა საპატრიაქოსა ეკლესიასა და თქუენსა საჭეთმპყრობელსა წმიდასა მეუფესა მეუფეთასა ქართლისა კათალიკოზს პატრიაქსა დომენტის, ასრე და ამა პირსა ზედა:

ვიყუნეთ თქუენი ერთგულნი და გაუყრელნი, არას დაჭირებისათვის არა უგულებელსგყოთ, რაც ღმრთისაგან ძალ-გუედვას; და ვინც თქვენ შეუნდობლად გახადოთ, ჩუენგანც შეუნდობელი იყოს, სადამდის თქვენვე შეიწყალებდით.

ამისად გათავებისად თავსმდებად მარადის წყალობა აურაცხელი ღმერთი და საშინელი და ცათა მობაძავი სუეტიცხოველი მოგვიხსენებია.

პუბლიკაცია[edit]