1514-1578 წწ. - განჩინება ლეონ მეფისა ჩოლოყაშვილთა ყმა-მამულის საქმეზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

ცსსა. ფონდი № 1449. საბუთი № 248, პირი, ქაღალდი, მხედრული. საბუთი თარიღდება ლეონ კახთა მეფის ზეობის წლებით

საბუთის ტექსტი[edit]

"ზე ადიდოს ღმერთმან მეფეთ-მეფობა პატრონის ლეონისი. მათითა და მათ შვილთ ბრძანებითა დავსხედით ბჭენი... ჯაზდან, რევაზ, შერმაზან, დავით, როსტევან, ლუარსაბ და კოზმან - ჩოლოყაშვილთა ზაალისა, გურასპისა, ყანდურალისა და ანდერმანის" გასაყრელად.

ზაალის მამა სურხანი და გურასპი, ყანდურალი და ანდერმანი შეყრილან და ამიტომ მათ მიერ ნაშოვნ ბასილის უბანში ზაალი წილს ითხოვდა.

პუბლიკაცია[edit]

"ქართული სამართლის ძეგლები" - ტომი IV - სასამართლო განჩინებანი (XVI-XVIII სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1972 – № 9