1510 წ. 02.15. - სასისხლო სიგელი ალექსანდრე მეფისა ბეჟია არიშიძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ალექსანდრე მეფემ წარმოდგენილი ძველი სიგლების საფუძველზე აზნაურ ბეჟია არიშიძეს, მის ძმებს ზალიას და გიორგის და [სახლიკაცებს]: პატას, ხუცის და დავითს განუახლა სისხლის ფასი 120 000 ძველი კირმანეული თეთრი და სანახშირედ 1500 თეთრი. დაუწესა აგრეთვე სისხლის ფასი სხვადასხვა სამართალდარღვევების შემთხვევებზე.

საბუთის დათარიღება[edit]

 პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში საბუთი ერთ ადგილას 1500 წლითაა დათარიღებული (ტ.I - გვ.170), სხვაგან კი 1510 წლის 15 თებერვლით (ტ.I - გვ.219).

პუბლიკაცია[edit]