1451-04-მცხეთის № 127

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - გვ.19

მცხეთის საბუთები № 127

აღწერა საბუთისა

"დოკუმენტი ესე დაწერილი არს ოთხს ქაღალდზე. გადაწებებულ არს სამს ადგილს: ა-დ 10 და 11 სტრიქონთ შუა, ბ-დ 28 და 29 სტრიქონთ შუა და გ-დ 44 და 48 სტრიქონთ შუა თავიდამ ბოლომდისინ არის სიგრძეზედ სრულებით ჩამოხეული. მას გახეულებზე და ეგრეთვე ნაპირებზე აქვს ქაღალდი გაკრული მეორეს გვერდიდამ. თავის სტრიქონის ლექსიც რაოდენიმე მოხეული და სიძველისაგამო დაკეცილობაზე გადახსნილები".