1251-1299 წწ. - სარჩელი სისხლისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Hd-1589

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV - N 19


... დაიფიცეს, რომე ეპუ მამასა ჩემსა... არცა ვყმობივართ. ვითა ...[12]... სურამელსა თან წაყვა ლიხთ იმერეთს და რაიცა ყმისა ჩუენდა სამსახური არს გამუშავებდი ...[16]... ჩქომ.

ქ. მოვიდა ჩუენდა სამსახურად. მერმე შინვე წამოვიდა, შეიპყრა ხელთა და მიგუარა საჭრეთელსა და თუალთა დაწვასა ლმონებულიყო და თავი ეყიდა. მაჩაბელსა ეხსნა. ჭურები და გუდაი და დრემე კარგი დაათხრევინა. დასა წააღებინა საჭრეთელსა რვაი ჭური. ორი ჭური დარჩა და იგი ბნავისსა წააღებინა.

ამ ყუელასა მისგან ნაქმარსა ემდუროდა მამაი ჩუენი.

მერმე მდიქისაძემ და დედამა ჩუენმა ქე დაიზავნეს და მოსცა ამისი ჩაქი მამა ჩუენსა: რაც ჩემგან დაგმართებია, რაცა ძმობისათუის არ გამიშუია, დამაურვებელი ვარ. თუით მდიქისაძესა პირითა მოსცა და მან იცის.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]