1207-1208 წწ. - სიგელი გიორგი მეფისა გელათისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Qd-8511

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV - N 19


...ბელიყო... ვინცა თ~ა ჯერ იყო... წინამძღუარისაგან და ბანჯას ნასყიდი არს... მწირველისა ჩუენისაგან, იგიც ამის სამწირველოისა ჩვენისადა დაგუიმტკიცებია. ჰქონდეს სოფელი დერჩი სამწირველოსა ჩუენსა რაიც მონასტერს ...[7]ილად არს მისითა ზღვრითა და მიმდგომითა მთითა, ბარითა, ტყითა, ველითა, წყლითა, წისქუილითა, საღუინითა, სათიბითადა ყოველითა სამართლიანითა მიმდგომითა მისითა, თავისუფლად და შეუვალად, ვითა სხუანი მონასტრისა საქონელნი, შეუვალნი არიან.

და არავინ გუიბრძანებია მშლელი და მაქცეველი ბრძანებულისა ამის ჩუენისაი; არცა მეუნებლე, მავნებელი და დამაკლებელი მისი.

აწ, ვინცა ჰნახოთ ბრძანებაი და სიგელი ესე ჩუენი: ერისთავთ-ერისთავთა, ოთხმიზდურთა, ნაცვალთა, ტყისმცველთ-უხუცესთა და ყოველთა მათ ქუეშეთა ხელისუფალთა და საქმისმოქმედთა ჩუენთა, დაამტკიცეთ და ნუ ვინ უშლით ბრძანებასა ამას ჩუენსა, ნუცა რას ვინ დააკლებთ, თუინიერ შეწევნისა და თანადგომისა.

და თქუენ, წმიდანო მეუფენო: აფხაზთა და ქართლისა კათალიკოზნო და წმიდანო მღდელთ-მოძღუარნო, უჯუარობითა დაამტკიცეთ!

დაიწერა ბრძანებაი და სიგელი ესე ჩუენი ინდიკტიონსა მეფობისა ჩემისასა მე -სა, ხელითა მწიგნობრისა ჩუენისა მიქაელ კატარაწისძისაითა.


[დამტკიცება]:

ქ. ჩემ გიორგი მეფისაგან მტკიცეა და უქცეველი ნებითა ღმრთისაითა.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]