1201-1299 წწ. - დაწერილი მღვიმის კრებულისა ბასილი ალავერდელისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Hd-1586

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1970 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 22


ყოველთა წმიდათა შუამდგომელობითა და თავსდებობითა დაგიწერეთ დაწერილი ესე თქუენ, ბასილი ალავერდელ მთავარებისკოპოსსა, ჩუენ, მღუიმეს დამკუიდრებულთა ყოველთა კრებულთა, ერთსულობითა ძმათა, დიდთა და მცირეთა ყოველთავე, ერთმანერთისა გამოზრახვითა და ნებისმყოფლობითა: ბასილი მოძღუარმან, მემღუიმემან ელია და ყოველთავე ამის უდაბნოისა ძმათა, მას ჟამსა ოდეს დასდევ სასოებაი წმიდასა ამის უდაბნოისასა მღუიმისა მომართ და წმიდათა მამათა ჩუენთა შიო და ევაგრესთუის. პირველ, თუით აქან ნაზარდი იყავ, ჩუენ ყოველთა გუერდით და ყოველთავე საკუთრებით ერთსულობდი. და იწადნიერე, რაითამცა საუკუნოი სამლოცველოი თქუენი ამას უდაბნოსა შინა უკუნისამდე გებულიყო . და მელქიზედეკ მაწყუერლისა, და ბასილი თავაურისა ძეთა, და ჭყონდიდლისა მწიგნობრისა იოვანე, და სამოელის ხუცესთა ...[15]... პირითა ჩუენ, ყოველთავე ძმათა გამოგუიცხადე. ჩუენ, ვითა შენდა მომართ სასოებაი გუქონდა, ეგრე გავიხარენით და სამწირველოდ თქუენ მოგახსენეთ მღუიმეს შინა სახლი და პური უკუდავი ...[12]... ფუძითა ყოვლითურთ, და აგარას ვენახი და ...[14]... სახლი, რომლითა ჩუენ შევსჯერდით და ვითა დიდ...[20]...რელთა საკურთხეველთა წესსა დარ...[20]... გავაჩინეთ მწირველად თქუენთუის ...[21]... ვითა არა ...[40]... ჩუენ ესრეთ ...

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]