(დამქროლა ქარმან სასტიკმან, თან წარმიტანა ყვავილი...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დამქროლა ქარმან სასტიკმან, თან წარმიტანა ყვავილი...
ავტორი: ნიკოლოზ ბარათაშვილი
1845


დამქროლა ქარმან სასტიკმან, თან წარმიტანა ყვავილი,
მაცხოვლებელი სიცოცხლის, სუნნელებითა აღვსილი.
იგი ნიადაგ ციურთა ცვართაგან იყო ნამილი;
დრომ უჟამურმან აწ ცრემლით შესვარა მისი ადგილი.

აწცა თუ სადმე ვიხილავ მისს ფურცელს, მისსა დანაჭკნობს,
მოძულებული სიცოცხლე მყისვე კვალადცა დამატკბობს.
მაგრამ მსწრაფლადვე გახშირდნენ მწარენი ჭირნი გულისა,
რა ფიქრთა წარმოუდგებათ დაკარგვა სიხარულისა.