Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲛ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲛ
Original Bohairic Bible: The Gospel of Matthew

Chapter 1[edit]

1 `Ⲡϫⲱⲙ ̀ⲙⲙⲓⲥⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ.

2 Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ̀ Ⲓⲥⲁⲁⲕ̀ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃ Ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ.

3 Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲛⲉⲙ Ⲍⲁⲣⲁϩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲑⲁⲙⲁⲣ Ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲉⲥⲣⲱⲙ Ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲣⲁⲙ.

4 Ⲁⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ Ⲁ̇ⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ Ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ.

5 Ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲃⲟⲉⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲣⲏⲭⲁⲃ Ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲃⲏⲇ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲣⲟⲩⲑ Ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲉⲥⲥⲉ.

6 Ⲓⲉⲥⲥⲉ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲁ Ⲟⲩⲣⲓⲁⲥ.

7 Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲣⲟⲃⲟⲁⲙ Ⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲃⲓ̀ⲁ Ⲁ̇ⲃⲓ̀ⲁ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲥⲁⲫ.

8 Ⲁⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ Ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲣⲁⲙ Ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ Ⲟ̇ⲍⲓⲁⲥ.

9 Ⲟⲍⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲱ̀ⲁⲑⲁⲙ Ⲓⲱ̀ⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲭⲁⲍ Ⲁ̇ⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲍⲉⲕⲓⲁⲥ.

10 Ⲉⲍⲉⲕⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ Ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲙⲱⲥ Ⲁ̇ⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ.

11 Ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ.

12 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ Ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ Ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ.

13 Ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲃⲓⲟⲩⲇ Ⲁ̇ⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲗⲓ̀ⲁⲕⲓⲙ Ⲉ̇ⲗⲓ̀ⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲍⲱⲣ.

14 Ⲁⲍⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲥⲁⲇⲱⲕ Ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲭⲓⲛ Ⲁ̇ⲭⲓⲛ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲗⲓⲟⲩⲇ.

15 Ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲗⲉ̀ⲁⲍⲁⲣ Ⲉ̇ⲗⲉ̀ⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ Ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ Ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃ.

16 Ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ̀ⲡϩⲁⲓ ̀ⲙⲘⲁⲣⲓ̀ⲁ ⲑⲏ̀ⲉⲧⲁⲥⲙⲁⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ̀̀ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

17 ϫⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϣⲁ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲓ̅ⲇ̅ ̀ⲛϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϣⲁ ⲡⲓⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲓ̅ⲇ̅ ̀ⲛϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲇ̅ ̀ⲛϫⲱⲟⲩ.

18 ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲱⲡ ̀ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲛⲒⲱⲥⲏⲫ ̀ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩ̀ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ⲉⲥ̀ⲙⲃⲟⲕⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

19 Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛ̀ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ̀ⲉⲁⲓⲥ ̀ⲛ̀ⲥⲣⲁϩ ⲁϥⲥⲟϭⲛⲓ ̀ⲉⲭⲁⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲭⲱⲡ.

20 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ̀ⲉⲒⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ̀ⲓ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ̀ⲉϣⲉⲡ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ⲧⲉⲕ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲣⲟⲕ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲧⲉⲥⲛⲁⲙⲁⲥϥ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ.

21 ⲉⲥ̀ⲉⲙⲓⲥⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲕ̀ⲉⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ̀ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ.

22 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

23 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥ̀ⲉⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ̀ⲉⲙⲓⲥⲓ ̀ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲉⲩ̀ⲉⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ Ⲫϯ ⲛⲉⲙⲁⲛ.

24 ̀ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥ̀̀ⲓⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ.

25 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϣⲁⲧⲉⲥⲙⲓⲥⲓ ̀ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

Chapter 2[edit]

1 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ̀ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

2 ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ Ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲡⲉϥⲥⲓⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ̀ⲓ ϫⲉ ̀ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ.

3 ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁϥ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲉⲙ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ.

4 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲙⲉⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ̀ⲛⲑⲱⲛ.

5 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

6 ϫⲉ ⲛⲉⲙ ̀ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲛⲒⲟⲩⲇⲁ ̀ⲛⲑⲟ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲉϥ̀ⲉ̀ⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛϧⲏϯ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

7 ⲧⲟⲧⲉ Ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ ̀ⲛⲭⲱⲡ ⲁϥϧⲟⲧϧⲉⲧ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ.

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ̀ⲉⲂⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ϣⲓⲛⲓ ⲁⲕⲣⲓⲃⲱⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉ̀ⲛϫⲉⲙϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲁ̀ⲓ ϩⲱ ̀ⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ.

9 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛⲥⲁ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲥⲁ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥ̀ⲓ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲙⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲭⲏ ̀ⲙⲙⲟϥ.

10 ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲣⲁϣⲓ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ.

11 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ⲁϩⲱⲣ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛϩⲁⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲁⲗ.

12 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉ̀ϣⲧⲉⲙⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲁ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲧⲟⲩⲭⲱⲣⲁ.

13 ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ̀ⲉⲒⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ̀ⲓ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ̀ⲁⲗⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲱⲧ ̀ⲉⲬⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁϯϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ̀ϥⲛⲁⲕⲱϯ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ̀ⲛⲥⲁ ⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ̀ⲉⲧⲁⲕⲟϥ.

14 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲬⲏⲙⲓ.

15 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϣⲁ ̀ⲧϧⲁ̀ⲉ ̀ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲡⲁϣⲏⲣⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ.

16 ⲧⲟⲧⲉ Ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁϥ̀ⲙⲃⲟⲛ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ̀ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϭⲓ̀ⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣⲟⲙⲡⲓ ̀ⲥⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲁϥϧⲉⲧϧⲱⲧϥ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ.

17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲛⲒⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

18 ϫⲉ ⲟⲩ̀ⲥⲙⲏ ⲁⲩⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲙⲁ ⲟⲩⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲉϩⲡⲓ ̀ⲉⲛⲁϣⲱϥ Ⲣⲁⲭⲏⲗ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ̀̀ⲉⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲉϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲥⲉϣⲟⲡ ⲁⲛ.

19 ̀ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ̀ⲉⲒⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ̀ⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

20 ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϭⲓ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲁ ̀ⲧⲯⲩⲭⲏ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ.

21 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

22 ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧⲟⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲟ ̀ⲉϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ ̀ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓ̀ⲱ ̀ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ̀ⲉϣⲉ ̀ⲉⲙⲁⲩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ̀ⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲛⲓⲥⲁ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ.

23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ϩⲟⲡⲱⲥ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲉⲩ̀ⲉⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ.

Chapter 3[edit]

1 ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ϩⲓ ̀ⲡϣⲁϥⲉ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ.

2 ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

3 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲛⲎ̇ⲥⲁ̀ⲏⲁⲥ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲧ̀ⲥⲙⲏ ̀ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ̀ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ̀ⲫⲙⲱⲓⲧ ̀ⲙⲠ⳪ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲛⲙⲟϣⲓ.

4 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲃⲥⲱ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛϥⲱⲓ ̀ⲛϫ̀ⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲏⲣ ̀ⲛⲟⲩⲙⲟϫϧ ̀ⲛϣⲁⲣ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥϯⲡⲓ ⲧⲉϥ̀ϧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩ̀ϣϫⲉ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ̀ⲉⲃⲓ̀ⲱ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲕⲟⲓ.

5 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲁ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ.

6 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ̀ⲛⲓⲁⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

7 ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ̀ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲓⲥⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀ⲁϫⲱ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉⲫⲱⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲙⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ.

8 ̀ⲁⲣⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲛ ̀ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥ̀ⲙ̀ⲡϣⲁ ̀ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̀ⲁ.

9 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲣⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ⲛⲧⲁⲛ ̀ⲙⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲪϯ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ.

10 ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲡⲓⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ̀ϥⲭⲏ ϧⲁ ̀ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ̀ⲛⲛⲓ̀ϣϣⲏⲛ ̀ϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉⲛ̀ϥⲛⲁⲉⲛⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ ̀ⲛⲥⲉϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ.

11 ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϯⲱⲙⲥ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̀ⲁ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ̀ϥϫⲟⲣ ̀ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲛϯ̀ⲙ̀ⲡϣⲁ ⲁⲛ ̀ⲉϥⲁⲓ ̀ⲙⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ̀ⲉⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ̀ⲭⲣⲱⲙ.

12 ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ̀ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ̀ⲙⲡⲉϥϭⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ϥⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉϯ̀ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲓⲧⲟϩ ⲇⲉ ̀ϥⲛⲁⲣⲟⲕϩϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ̀ⲭⲣⲱⲙ ̀ⲛⲁⲧϭⲉⲛⲟ.

13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϩⲁ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲑⲣⲉϥϭⲓⲱⲙⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ.

14 Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲣ̀ⲭⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲉϭⲓⲱⲙⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲑⲟⲕ ̀ⲭⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ.

15 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ⲛⲁⲛ ̀ⲉϫⲉⲕ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁϥ.

16 ̀ⲉⲧⲁϥⲱⲙⲥ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ.

17 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩ̀ⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ̀ⲉⲧⲁⲓϯⲙⲁϯ ̀ⲛϧⲏⲧϥ.

Chapter 4[edit]

1 ⲧⲟⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲟⲗϥ ̀ⲉ̀ⲡϣⲁϥⲉ ̀ⲉ̀ⲡϫⲓⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ̀ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ.

2 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ̀ⲛⲙ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙ̅ ̀ⲛ̀ⲉϫⲱⲣϩ ̀ⲉ̀ⲡϧⲁ̀ⲉ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϩⲕⲟ.

3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϭⲱⲛⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ ̀ⲁϫⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ̀ⲱⲛⲓ ⲉⲣⲱⲓⲕ.

4 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲥ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲱⲛϧ ̀ⲉⲱⲓⲕ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ̀ⲙⲪϯ.

5 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲗϥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ̀ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ̀ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ̀ⲉⲣⲁⲧϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ̀ⲡⲧⲉⲛϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ.

6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ ϩⲓⲧⲕ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ̀ⲥ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ̀ϥⲛⲁϩⲟⲛϩⲉⲛ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϥⲓⲧⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉⲕϭⲓϭⲣⲟⲡ ̀ⲉⲟⲩ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉⲕϭ ⲁⲗⲟϫ.

7 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ̀ⲥ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ̀ⲙⲠ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ.

8 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲗϥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ̀ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ̀ⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩ̀ⲱⲟⲩ.

9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲁⲕϣⲁⲛϩⲓⲧⲕ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟⲓ.

10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ̀ⲥ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⲡⲉⲧⲉⲕⲉⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲑⲟϥ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲉⲕⲉϣⲉⲙϣⲏⲧϥ.

11 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁϥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ̀ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩ̀ⲓ ⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ.

12 ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩϯ ̀ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ.

13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ̀ⲛⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ̀ⲛⲥⲱϥ ⲁϥ̀ⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ Ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲑⲏⲉⲧ ϩⲓ̀ⲥⲕⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓϭⲓ̀ⲏ ̀ⲛⲧⲉ Ⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲓⲙ.

14 ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲛⲎ̇ⲥⲁ̀ⲏⲁⲥ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

15 ϫⲉ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲛⲌⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲛⲚⲉⲫⲑⲁⲗⲓⲙ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲫⲓⲟⲙ ϩⲓⲙⲏⲣ ̀ⲙⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

16 ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ̀ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥϣⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

17 ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲛϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲉⲙ ̀ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

18 ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ̀ⲉ̀ⲥⲕⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲥⲟⲛ ⲃ̅ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ̀̀ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ̀ⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓ ̀ϣⲛⲉ ̀ⲉ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲟⲩ̀ⲟϩⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ.

19 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲓ ̀ⲛⲧⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲟϩⲓ ̀ⲛⲣⲉϥⲧⲁϩⲉ ⲣⲱⲙⲓ.

20 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲭⲱ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ϣⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ.

21 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ̀ⲉ̀ⲧϩⲏ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲕⲉⲥⲟⲛ ⲃ̅ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ Ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟⲃϯ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ϣⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

22 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲭⲱ ̀ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ Ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ.

23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

24 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ⲧⲉϥ̀ⲥⲙⲏ ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲤⲩⲣⲓ̀ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ̀ⲙⲕⲁⲩϩ ̀ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛⲣⲏϯ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ̀ⲙⲡⲉⲣⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲏⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲏϯ ̀ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲙⲏⲣ ⲙⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ.

Chapter 5[edit]

1 ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

2 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ̀ⲛⲣⲱϥ ⲛⲁϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

3 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

4 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲣϩⲏⲃⲓ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

5 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲉⲣ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ̀ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

6 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧ̀ⲟⲃⲓ ̀ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲓ.

7 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

8 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲁⲩ ̀ⲉⲫϯ.

9 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛ̀ⲁⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲟϫⲓ ̀ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

11 ̀ⲱⲟⲩ̀ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϭⲟϫⲓ ̀ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉϣⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉϫⲉ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲉ ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

12 ⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ̀ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ̀ⲉⲛⲁⲩϧⲁϫⲱⲧⲉⲛ.

13 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ̀ⲡ̀ϩⲙⲟⲩ ̀ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̀ϩⲙⲟⲩ ⲗⲱϥ ⲁⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ ̀ⲛⲟⲩ ̀ⲙⲡⲁϥ̀ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ϫⲉ ̀ⲉ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲛⲥⲉϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲥⲉϩⲱⲙⲓ ̀ⲉϫⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

14 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ̀ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ̀ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲭⲱⲡ ⲉⲥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ.

15 ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ ̀ⲛⲥⲉⲭⲁϥ ϧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲉϣⲁⲩⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲗⲩⲭⲛⲓ̀ⲁ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ.

16 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ̀ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ̀̀ⲉⲛⲉⲧⲉⲛ̀ϩⲃⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉϯ̀ⲱⲟⲩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

17 ̀ⲙⲡⲉⲣⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁⲓ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲉⲗ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲁⲓ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲉϫⲟⲕⲟⲩ.

18 ̀ⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϣⲁⲧⲉ ̀ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲓⲱⲧⲁ ⲓⲉ ⲟⲩϣⲱⲗϩ ̀ⲛⲛⲉϥⲥⲓⲛⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ.

19 ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲑⲛⲁⲃⲉⲗ ⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲉⲩ̀ⲉⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁ̀̀ⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲫⲁⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

20 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉ̀ϣⲧⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲣϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲑⲁ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

21 ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲱⲧⲉⲃ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛ̀ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ̀ⲉϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ.

22 ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲱⲛⲧ ̀ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲓⲕⲏ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛ̀ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ̀ⲉϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ̀ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲣⲁⲕⲁ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛ̀ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ̀ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ̀ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲟϫ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛ̀ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ̀ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ.

23 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ̀ⲭⲛⲁ̀ⲓⲛⲓ ̀ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉⲕⲉⲣ̀ⲫⲙⲉⲩⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ̀ⲁⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ.

24 ⲭⲱ ̀ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲱⲧⲡ ̀ⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲁⲙⲟⲩ ̀ⲁⲛⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ.

25 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲕⲁϯ ̀ⲉⲡⲉⲕⲁⲛⲧⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ̀ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ϩⲟⲥ ⲉⲕⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ⲧⲏⲓⲕ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲧⲏⲓⲕ ̀ⲉⲡⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲕ ̀ⲉⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ.

26 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉⲕ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉⲕϯ ̀ⲛ̀ⲧϧⲁ̀ⲉ ̀ⲛⲧⲉⲃⲓ.

27 ̀ⲁⲣ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲛⲱⲓⲕ.

28 ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲩϣⲧ ̀ⲛⲥⲁ ⲟⲩ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉ̀ⲡϫⲓⲛⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ̀ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲕⲏⲛ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛⲛⲱⲓⲕ ̀ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ.

29 ⲓⲥϫⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ̀ⲙⲙⲟⲕ ⲫⲟⲣⲕϥ ϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲕ ̀ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉ̀ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ.

30 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟⲕ ϫⲟϫⲥ ϩⲓⲧⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲕ ̀ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉ̀ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ.

31 ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲓ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲥϧⲓ ̀ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲥ.

32 ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲓ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲉϣⲉⲛⲥⲁϫⲓ ̀ⲙⲡⲟⲣⲛⲓ̀ⲁ ⲁϥ̀ⲑⲣⲟ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲉ̀ϫⲫⲉ ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ̀ⲛⲑⲏⲉⲧϩⲱⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ϥⲟⲓ ̀ⲛⲛⲱⲓⲕ.

33 ⲡⲁⲗⲓⲛ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉⲕⲱⲣⲕ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲕ̀ⲉϯ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲉⲕ̀ⲁⲛⲁⲩϣ ̀ⲙⲠ⳪.

34 ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲱⲣⲕ ϩⲟⲗⲱⲥ ̀ⲙⲡⲉⲣⲱⲣⲕ ̀ⲛ̀ⲧⲫⲉ ϫⲉ ⲡⲓ̀ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ̀ⲙⲪϯ ⲡⲉ.

35 ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ̀ⲫⲙⲁ̀ⲛⲥⲉⲙⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϫⲉ ̀ⲑⲃⲁⲕⲓ ̀ⲙⲡⲓⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲧⲉ.

36 ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲱⲣⲕ ̀ⲛⲧⲉⲕ̀ⲁⲫⲉ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟⲕ ̀ⲉⲉⲣ ⲟⲩⲕⲁⲡ ̀ⲛϥⲱⲓ ̀ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲭⲁⲙⲉ.

37 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲣ ⲟⲩ̀ⲁϩⲁ ̀ⲁϩⲁ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ⲡϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

38 ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲁⲗ ϧⲁ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ.

39 ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣϯ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯ ̀ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲣ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲟⲩ̀ⲟϫⲓ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲫⲉⲛϩ ϯⲭⲉϯ ̀ⲉⲣⲟϥ.

40 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣ ̀ⲉϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲁⲕ ̀ⲉⲉⲗ ⲧⲉⲕ̀ϣⲑⲏⲛ ⲭⲁ ⲡⲉⲕⲉⲣϣⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲫⲁⲓ.

41 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓⲧⲕ ̀ⲛ̀ⲭⲃⲁ ̀ⲛⲟⲩⲙⲓⲗⲓⲟⲛ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ̀ⲛⲃ̅.

42 ⲫⲏⲉⲧⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲟⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ̀ⲉϭⲓ ̀ⲛⲧⲟⲧⲕ ̀ⲙⲡⲉⲣⲧⲁⲥⲑⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

43 ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕ̀ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ̀ϣⲫⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ̀ⲉⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲉⲕϫⲁϫⲓ.

44 ̀ⲁⲛⲟⲕ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲁϫⲓ ̀ⲥⲙⲟⲩ ̀ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟϫⲓ ̀ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

45 ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ϫⲉ ̀ϥ̀ⲑⲣⲟ ̀ⲙⲡⲉϥⲣⲏ ϣⲁⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ϥϩⲱⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲟϫⲓ.

46 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ⲛⲓⲕ̀ⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

47 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩ ̀ⲙⲙⲉⲧϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

48 ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲧϫⲏⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

Chapter 6[edit]

1 ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲓ̀ⲟ ̀ⲙⲡⲉⲣⲁⲓϥ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

2 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲉⲕⲛⲁ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉϣⲧⲁⲡ ϧⲁϫⲱⲕ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲟⲩⲣⲁ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲁⲅⲟⲣⲁ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉϯ̀ⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲏⲛ ⲉⲩϭⲓ ̀ⲙⲡⲟⲩⲃⲉⲭⲉ.

3 ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲉ ⲧⲉⲕϫⲁϭⲏ ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲕⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ.

4 ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏ ⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏ ⲡ ⲉϥ̀ⲉϯ ⲛⲁⲕ.

5 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲃϩ ̀ⲛⲛⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ϣⲁⲩⲙⲉⲓ ̀ⲛ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁⲕϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀ϣⲑⲉϩ ̀ⲛⲥⲉⲧⲱⲃϩ ϩⲟⲡⲱⲥ ̀ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲏⲛ ⲉⲩϭⲓ ̀ⲙⲡⲟⲩⲃⲉⲭⲉ.

6 ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙⲁϣⲑⲁⲙ ̀ⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ̀ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ̀ⲙⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏ ⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏ ⲡ ⲉϥ̀ⲉϯ ⲛⲁⲕ.

7 ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛⲥⲁϫⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲥⲉⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛⲥⲁϫⲓ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

8 ̀ⲙⲡⲉⲣ̀ⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ̀ⲛⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ̀ⲭⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲃϩϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ.

9 ⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ Ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ.

10 ⲙⲁⲣⲉⲥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉⲧⲉ̀ϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

12 ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ̀ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏ ⲓϥ ⲛⲁⲛ ̀ⲙⲫⲟⲟⲩ.

13 ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ̀ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ̀ⲛⲧⲁⲛ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

14 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲱⲕ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲱⲟⲩ ϣⲁ̀̀ⲉⲛⲉϩ ̀ⲁⲙⲏⲛ.

15 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁ̀ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲉϥ̀ⲉⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁ̀ⲡⲧⲱⲙⲁ.

16 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ̀ϣⲧⲉⲙⲭⲱ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁ̀ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ̀ϥⲛⲁⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁ̀ⲡⲧⲱⲙⲁ.

17 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ̀ⲛⲛⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓϣⲟⲃⲓ ̀ⲉϣⲁⲩ̀ⲱⲕⲉⲙ ̀ⲛⲛⲟⲩϩⲟ ϣⲁⲩⲧⲁⲕⲉ ⲛⲟⲩϩⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲏⲛ ⲉⲩϭⲓ ̀ⲙⲡⲟⲩⲃⲉⲭⲉ.

18 ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕ̀ⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲑⲱϩⲥ ̀ⲛⲧⲉⲕ̀ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

19 ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉⲕ̀ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲕⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲙⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏ ⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏ ⲡ ⲉϥ̀ⲉϯϣⲉⲃⲓ̀ⲱ ⲛⲁⲕ.

20 ̀ⲙⲡⲉⲣϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲁϩⲱⲣ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉϣⲁⲣⲉ ̀ⲧϩⲟⲗⲓ ⲛⲉⲙ ̀ⲧϫⲟⲗⲓ ⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲥⲟⲛⲓ ϩⲓϣⲁⲧⲥ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲩ.

21 ϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲁϩⲱⲣ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲡⲁⲣⲉ ϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϫⲟⲗⲓ ⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲛⲓⲥⲟⲛⲓ ϩⲓϣⲁⲧⲥ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲩ.

22 ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲕ̀ⲁϩⲟ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕⲕⲉϩⲏⲧ.

23 ̀ⲡϧⲏⲃⲥ ̀ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲃⲁⲗ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

24 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛⲭⲁⲕⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲛϧⲏⲧⲕ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ.

25 ̀ⲙⲙⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ ̀ϩⲗⲓ ⲉⲣⲃⲱⲕ ̀ⲛ⳪ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲓⲉ ̀ⲛⲧⲉϥϣⲉⲡ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁ̀ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ̀ⲙⲡⲓⲭⲉⲧ ̀ⲙⲙⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲉⲣⲃⲱⲕ ̀ⲙⲪϯ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ.

26 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲏ ϯⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲧ ⲁⲛ ̀ⲉϯ ̀ϧⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ̀ⲉϯϩⲉⲃⲥⲱ.

27 ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲫⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲓϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲉⲱⲥϧ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲥ̀ⲉϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲁⲛ ̀ⲉ̀ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲉϥϣⲁⲛϣ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲏ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲧ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

28 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲟⲩⲙⲁϩⲓ ̀ⲛϣⲓ̀ⲏ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲓ̀ⲏ.

29 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲉⲃⲥⲱ ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓ̀ϩⲣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲕⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲥⲉⲁⲓⲁⲓ ̀ⲛⲥⲉϧⲟⲥⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲛⲥⲉⲉⲣⲓⲟⲡⲏ ⲁⲛ.

30 ϯϫⲱ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ̀ⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ̀ⲙⲡⲉϥϯϩⲓⲱⲧϥ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓ.

31 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲓⲙ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲕⲟⲓ ̀ϥϣⲟⲡ ̀ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲁⲥϯ ϣⲁⲩϩⲓⲧϥ ̀ⲉϯ̀ⲑⲣⲓⲣ Ⲫϯ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ϥϯϩⲉⲃⲥⲱ ϩⲓⲱⲧϥ ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲛⲁϩϯ.

32 ̀ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲟⲩⲛ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ϩⲓ̀ⲱⲧⲉⲛ.

33 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲥⲉⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲱⲟⲩ ̀ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲧⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ̀ⲭⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

34 ⲕⲱϯ ⲇⲉ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ̀ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥ̀ⲉⲟⲩ̀ⲁϩⲟⲩ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

35 ̀ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲣⲁⲥϯ ⲣⲁⲥϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥ̀ⲉϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁⲣⲟϥ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲕⲏⲛ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁ.

Chapter 7[edit]

1 ̀ⲙⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲟⲩ̀ϣⲧⲉⲙϯϩⲁⲡ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

2 ⲡⲓϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲁⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲓ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ̀ϣ̀ⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ.

3 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲭⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓϫⲏⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲃⲁⲗ ̀ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲡⲓⲥⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ̀ⲕϯⲛⲓⲁⲧⲕ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ.

4 ⲓⲉ ⲡⲱⲥ ̀ⲭⲛⲁϫⲟⲥ ̀ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲧ ̀ⲛⲧⲁϩⲓ ⲡⲓϫⲏⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲥⲟⲓ ̀ϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ.

5 ⲡⲓϣⲟⲃⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲥⲟⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲙⲃⲟⲗ ̀ⲉϩⲓ ⲡⲓϫⲏⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲫⲃⲁⲗ ̀ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ.

6 ̀ⲙⲡⲉⲣϯ ̀ⲙⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ̀ⲛⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ̀ⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲉϣⲁⲩ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ̀ⲛⲥⲉϩⲱⲙⲓ ̀ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ̀ⲛⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲥⲉⲫⲉϧ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

7 ̀ⲁⲣⲓ̀ⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϫⲓⲙⲓ ⲕⲱⲗϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

8 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ϣⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱϯ ϣⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱⲗϩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ.

9 ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲙⲏ ̀ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲱⲛⲓ.

10 ⲓⲉ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲛⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ⲙⲏ ̀ϥⲛⲁϯ ̀ⲛⲟⲩϩⲟϥ ⲛⲁϥ.

11 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲉϯ ̀ⲛⲛⲓⲧⲁⲓⲟ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲉϥ̀ⲉϯ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲁⲅⲁⲑⲟ̀ ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ.

12 ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱϣ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲁⲣⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

13 ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϫⲏⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲥⲟⲩⲱϣⲥ ̀ⲛϫⲉ ϯⲡⲩⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ̀ϥⲟⲩⲉⲥⲑⲱⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϭⲓ ̀ⲉ̀ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟϣ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ.

14 ϫⲉ ̀ⲥϫⲏⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ϯⲡⲩⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ̀ϥϩⲉϫϩⲱϫ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϭⲓ ̀ⲉ̀ⲡⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲡⲉⲑⲛⲁϫⲉⲙϥ.

15 ̀ⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ̀ⲛ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲛϣ ̀ⲛⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲛⲉ.

16 ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲙⲏ ⲧⲓ ϣⲁⲩⲥⲉⲕ ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ϩⲁⲛϣⲟⲛϯ ⲓⲉ ϣⲁⲩⲥⲉⲕ ⲕⲉⲛⲧⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲛⲓⲥⲉⲣⲟϫⲓ.

17 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁϥⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓ̀ϣϣⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲁϥⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

18 ̀ⲙⲙⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲛⲟⲩ̀ϣϣⲏⲛ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ̀ⲉⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩ̀ϣϣⲏⲛ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉϥ.

19 ̀ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉ̀ϥⲛⲁ̀̀ⲓⲣⲓ ⲁⲛ ̀ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ ̀ⲛⲥⲉϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ.

20 ϩⲁⲣⲁ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ.

21 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲡ⳪ ⲉⲑⲛⲁ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

22 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲡ⳪ ⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲉⲣ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛϩⲓ ⲇⲉⲙⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛϫⲟⲙ.

23 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲓ̀ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲓⲥⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ̀ⲛⲧⲉ ϯ̀̀ⲁⲛⲟⲙⲓ̀ⲁ.

24 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲓ̀ⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲛϥ ̀ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥⲕⲱⲧ ̀ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ.

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲓϥⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱⲗϩ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉϥϩⲉⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⲧⲉϥⲥⲉⲛϯ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ.

26 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲓ̀ⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲛϥ ̀ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲥⲟϫ ⲫⲁⲓ ̀ⲉⲧⲁϥⲕⲱⲧ ̀ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲱ.

27 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲓϥⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲗϩ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲉⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ.

28 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉⲕ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ̀ⲥⲃⲱ.

29 ⲛⲁϥϯ ̀ⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ̀ⲉⲟⲩⲟ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ̀ⲛⲛⲟⲩⲥⲁϧ.

Chapter 8[edit]

1 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ.

2 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟⲕ ̀ⲉⲧⲟⲩⲃⲟⲓ.

3 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϥⲧⲟⲩⲃⲟ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲉϩⲧ.

4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲁⲩ ̀ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ̀ⲛ̀ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ̀ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲛⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲡⲓⲇⲱⲣⲟⲛ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁ Ⲙⲱ̀ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ.

5 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩ̀ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ.

6 ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲡⲁ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲣⲁϧⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲏⲓ ⲉϥϣⲏⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ.

7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲓ ̀ⲛⲧⲁⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ.

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓ̀ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ̀ⲛϯ̀ⲙ̀ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉⲕ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ̀ⲑⲟⲩⲁϩⲥⲟⲓ ̀ⲙⲡⲁⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲟⲛⲟⲛ ̀ⲁϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉⲟⲩϫⲁⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲁ̀ⲁⲗⲟⲩ.

9 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲱ ⲉϥⲭⲏ ϧⲁ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ϧⲁⲣⲁⲧ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲥ ̀ⲙⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ϣⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲕⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁϥ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲃⲱⲕ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲓ ⲫⲁⲓ ϣⲁϥⲁⲓϥ.

10 ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲏ̀ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ̀ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓ̀ⲏ ̀ⲛⲧⲉⲛ ̀ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅.

11 ϯϫⲱ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉⲩ̀ⲉ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ Ⲓ̇ⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

12 ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲩ̀ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ.

13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁⲕⲛⲁϩϯ ⲉⲥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

14 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲧⲉϥϣⲱⲙⲓ ⲉⲥⲣⲁϧⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥϧⲏⲙ.

15 ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓ̀ϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ.

16 ̀ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲓϧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ̀ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

17 ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲎ̇ⲥⲁ̀ⲏⲁⲥ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϭⲓ ̀ⲛⲛⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϥⲁⲓ ̀ⲛⲛⲉⲛⲓⲁⲃⲓ.

18 ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲕⲱϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ̀ⲉ̀ⲑⲣⲟⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲙⲏⲣ.

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲫⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛⲧⲁⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲕ ̀ⲉ̀ⲫⲙⲁ ̀ⲉⲧⲁⲕϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉⲣⲟϥ.

20 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ⲛⲓⲃⲁϣⲟⲣ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲃⲏⲃ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲁⲛⲟⲩⲱϩ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲑⲟϥ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲱⲙⲓ ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲙⲁ ̀ⲛⲣⲉⲕ ϫⲱϥ ̀ⲉⲣⲟϥ.

21 ⲕⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲙⲁⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲏⲓ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ̀ⲛⲧⲁϣⲉⲛⲏⲓ ̀ⲛⲧⲁⲑⲱⲙⲥ ̀ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ.

22 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲟⲩⲑⲱⲙⲥ ̀ⲛⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ.

23 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲁⲗⲏⲓ ̀ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

24 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ ϩⲱⲥⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲱⲓⲙⲓ ̀ⲛⲧⲟⲩϩⲱⲃⲥ ̀ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲡⲉ.

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ.

26 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲗϩ ̀ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲛⲁϩϯ ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲉⲣ̀ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛϫⲁⲙⲏ.

27 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ̀ⲛⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ.

28 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲙⲏⲣ ̀ⲉ̀ⲧⲭⲱⲣⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲄⲉⲣⲅⲉⲥⲏⲛⲟⲥ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉ̀ϩⲣⲁϥ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ϩⲱⲥⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉ ̀ϣⲧⲉⲙ ̀ϩⲗⲓ ̀ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ̀ⲛⲥⲓⲛⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

29 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿̇ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ ̀ⲉⲧⲁⲕ̀ⲓ ̀ⲙⲛⲁⲓ ̀ⲉ̀ⲧϩⲉⲙⲕⲟⲛ ̀ⲙⲡⲁⲧⲉ ̀ⲡⲥⲏⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ.

30 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ̀ⲟϩⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲣⲓⲣ ⲉⲩⲟϣ ⲉⲩⲟⲩ̀ⲏⲟⲩ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲛⲓ.

31 ⲛⲓⲓϧ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲭⲛⲁϩⲓⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲣⲡⲧⲉⲛ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲟϩⲓ ⲛⲣⲓⲣ.

32 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲛⲓ̀ⲉϣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓ̀ⲟϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ̀ⲛⲣⲓⲣ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓⲙ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ.

33 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

34 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉ̀ϩⲣⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲓ̀ⲏ.

Chapter 9[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲁⲗⲏⲓ ̀ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲙⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ.

2 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϣⲏⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ̀ϣⲧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

3 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉⲟⲩ̀ⲁ.

4 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲛⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ̀ⲉϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

5 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲙⲟⲧⲉⲛ ̀ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛ ̀ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ.

6 ϩⲓⲛⲁ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ̀ⲱⲗⲓ ̀ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ.

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲡⲉϥⲏⲓ.

8 ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ̀ⲱⲟⲩ ̀ⲙⲪϯ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

9 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ̀ⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ.

10 ⲉϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ̀ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲩ̀ⲓ ⲁⲩⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

11 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

12 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⲥⲉⲉⲣ̀ⲭⲣⲓ̀ⲁ ⲁⲛ ̀ⲙⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲕϩ.

13 ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲁⲣⲓ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲛⲁⲓ ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲁⲓ̀ⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ̀ⲉⲑⲁϩⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̀ⲁ.

14 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲧ̀ⲉⲛⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ̀ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲛ.

15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ̀ⲉⲉⲣϩⲏⲃⲓ ϩⲟⲥ ⲉϥⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛ̀ⲱⲗⲓ ̀ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ̀ⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ.

16 ̀ⲙⲡⲁⲣⲉ ̀ϩⲗⲓ ⲉⲗ ⲟⲩⲧⲱⲓⲥ ̀ⲙⲃⲉⲣⲓ ̀ⲛⲧⲉϥϩⲓⲧⲥ ̀ⲉⲟⲩⲫⲉⲗϫⲓ ̀ⲛ̀ϩⲃⲟⲥ ̀ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϣⲁⲥ̀ⲱⲗⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲡⲉⲥⲙⲟϩ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓ̀ϩⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲫⲱϧ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲛϩⲟⲩ̀ⲟ.

17 ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲁⲩϩⲓ ⲏⲣⲡ ̀ⲙⲃⲉⲣⲓ ̀ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ̀ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ̀ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲁⲥⲕⲟⲥ ⲫⲱϧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲫⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲁⲥⲕⲟⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩϩⲓ ⲏⲣⲡ ̀ⲙⲃⲉⲣⲓ ̀ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ̀ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩϥⲓ ̀ⲛⲛⲛⲟⲩ̀ⲉⲣⲏⲟⲩ.

18 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϥ̀ⲓ ⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲧⲁϣⲉⲣⲓ ⲙⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲁⲙⲟⲩ ⲭⲁ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ̀ⲉϫⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ̀ⲉⲱⲛϧ.

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

20 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲣⲉ ̀ⲡ̀ⲥⲛⲟϥ ϣⲁⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲣⲟⲥ ̀ⲙⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁⲥϭⲓⲛⲉⲙ ̀ⲡ̀ϣⲧⲁϯ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ̀ϩⲃⲟⲥ.

21 ⲛⲁⲥϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓⲛⲉⲙ ̀ⲡ̀ϣⲧⲁϯ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ̀ϩⲃⲟⲥ ϯⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ.

23 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲧⲁϣⲉⲣⲓ ⲡⲉⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

24 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲛⲓⲣⲉϥϫⲱⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩ̀ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣ.

25 ⲛⲁϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ϯ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ.

26 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩϩⲓ ⲡⲓⲙⲏϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ̀ⲛϫⲉ ϯ̀ⲁⲗⲟⲩ.

27 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ⲧⲉⲥ̀ⲥⲙⲏ ϣⲉⲛⲁⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

28 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ⲃⲉⲗⲗⲉ ⲃ̅ ⲉⲩⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ.

29 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟⲓ ̀ⲉⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ Ⲡⲉⲛ⳪.

30 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

31 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲁⲩ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲉ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲙⲓ.

32 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲥⲉⲣ ⲧⲉϥ̀ⲥⲙⲏ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

33 ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩ̀ⲉⲃⲟ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ.

34 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓ̀ⲉⲃⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉ ̀ϩⲗⲓ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ̀̀ⲉⲛⲉϩ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

35 ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

36 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϯⲙⲓ ⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

37 ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲟϫⲡ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲁⲛ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ.

38 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉ.

39 ⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ̀ⲙⲠ⳪ ̀ⲙⲡⲓⲱⲥϧ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲛϩⲁⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉⲡⲉϥⲱⲥϧ.

Chapter 10[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲡⲉϥ ⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ̀ⲛ̀̀ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2 ̀ⲫⲣⲁⲛ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ̀̀ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ̀ⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ.

3 Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲉⲟⲥ Ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲀⲗⲫⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲑⲁⲇⲇⲉⲟⲥ.

4 Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲔⲁⲛⲁⲛⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲤ̇ⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓϥ.

5 ⲡⲁⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣϣⲉ ̀ⲉ̀ⲫⲙⲱⲓⲧ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣϣⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲃⲁⲕⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲤⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ.

6 ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲁ ⲛⲓ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

7 ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

8 ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ̀ⲁⲣⲓⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲛⲓⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ̀ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⲙⲟⲓ ̀ⲛϫⲓⲛϫⲏ.

9 ̀ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ⲛⲟⲩⲃ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲁⲧ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲙⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲟϫϧ.

10 ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓ ̀ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲇⲉ ̀ϣⲑⲏⲛ ̀ⲥⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲇⲉ ⲑⲱⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲇⲉ ̀ϣⲃⲱⲧ ⲡⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ̀ϥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ϧⲣⲉ.

11 ϯⲃⲁⲕⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲣⲟⲥ ⲓⲉ ⲡⲓϯⲙⲓ ϣⲓⲛⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

12 ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲙⲁⲧⲁⲓ̀ⲉ ⲙⲟⲩϯ ⲛⲁϥ.

13 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲙⲉⲛ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ̀ⲙ̀ⲡϣⲁ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥ̀ⲉ̀ⲓ ̀ⲉϫⲱϥ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ϥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥ̀ⲉⲕⲟⲧⲥ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

14 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉⲛ̀ϥⲛⲁϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲉⲛ̀ϥⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ̀ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲓⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲓⲉ ⲡⲓϯⲙⲓ ⲛⲉϩ ̀ⲡϣⲱⲓϣ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

15 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲩ̀ⲉϯ̀ⲁⲥⲟ ̀ⲉ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲛⲤⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ Ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ̀̀ⲉϩⲟⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

16 ϩⲏⲡⲡⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲑⲙⲏϯ ̀ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲱⲛϣ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ̀ⲛⲥⲁⲃⲉ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓϩⲟϥ ̀ⲁⲕⲉⲣⲉⲟⲥ ⲇⲉ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ.

17 ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ̀ⲉϩⲁⲛⲙⲁ̀ⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.

18 ⲉⲩ̀ⲉ̀ⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

19 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁⲛϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ.

20 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

21 ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲉϥ̀ⲉϯ ̀ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ̀ⲉ̀ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉϥ̀ⲉϯ ̀ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ ⲉⲩ̀ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

22 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲟⲥϯ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ϣⲁ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ.

23 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁⲛϭⲟϫⲓ ̀ⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲃⲁⲕⲓ ⲫⲱⲧ ̀ⲉⲕⲉⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲫⲟϩ ̀ⲉⲙⲉϣⲧ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϣⲁⲧⲉϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ.

24 ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲧ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲟⲩⲟⲧ ̀ⲉⲡⲉϥ⳪̅.

25 ⲕⲏⲛ ̀ⲉⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲉϥⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲃⲱⲕ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲉϥ⳪ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲃⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲉϥⲣⲉⲙ̀ⲛⲏⲓ.

26 ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲛ ϧⲁⲧⲟⲩϩⲏ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲟⲃⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ̀ϥⲛⲁϭⲱⲣⲡ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲏ ⲡ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ̀ⲉⲙⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.

27 ⲫⲏ ̀ⲉϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲭⲁⲕⲓ ̀ⲁϫⲟϥ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲁϣϫ ϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲙⲙⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉ̀ⲛϫ̀ⲉⲛⲉⲫⲱⲣ.

28 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲥ ̀ⲁⲣⲓϩⲟϯ ⲇⲉ ̀ⲛⲑⲟϥ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉϯⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ̀ⲉⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ.

29 ⲙⲏ ϭⲁϫ ⲃ̅ ⲁⲛ ̀ⲉⲧⲟⲩϯ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲟⲩⲧⲉⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲉϥϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

30 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲕⲉϥⲱⲓ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲁⲫⲉ ⲥⲉⲏⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

31 ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲧ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛϭⲁϫ.

32 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϧⲏⲧ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛⲏⲧϥ ϩⲱ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

33 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲗⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϯⲛⲁϫⲟⲗϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

34 ̀ⲙⲡⲉⲣⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁⲓ̀ⲓ ̀ⲉϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲧⲁⲓ̀ⲓ ̀ⲉϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ.

35 ⲁⲓ̀ⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲫⲉⲣϫ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ̀ⲉⲧⲉⲥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲧ ̀ⲉⲧⲉⲥϣⲱⲙⲓ.

36 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⲛⲉϥⲣⲉⲙ̀ⲛⲏⲓ.

37 ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ̀ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ̀ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ̀ϥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ̀ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲧⲉϥϣⲉⲣⲓ ̀ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ̀ϥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ.

38 ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ̀ⲛ̀ϥⲛⲁ̀ⲱⲗⲓ ̀ⲙⲡⲉϥ̀ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲓ ̀ϥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ.

39 ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ̀ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥ̀ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ̀ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉϥ̀ⲉϫⲉⲙⲥ.

40 ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

41 ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ̀ⲉ̀ⲫⲣⲁⲛ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥ̀ⲉϭⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲃⲉⲭⲉ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲑⲙⲏⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲣⲁⲛ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲑⲙⲏⲓ ϥ̀ⲉϭⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲃⲉⲭⲉ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲑⲙⲏⲓ.

42 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ̀ⲧⲥⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲁⲫⲟⲧ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲱϫ ⲙⲟⲛⲟⲛ ̀ⲉ̀ⲫⲣⲁⲛ ̀ⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉϥⲧⲁⲕⲟ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ.

Chapter 11[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲕⲏⲛ ⲉϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ̀ⲉⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲡⲉϥ ⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲃⲁⲕⲓ.

2 Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ̀ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲛⲃ̅ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

3 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲛ ̀ⲛⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ̀ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ.

4 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ̀ⲉⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

5 ϫⲉ ⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲥⲉⲛⲁⲩ ̀ⲙⲃⲟⲗ ⲛⲓϭⲁⲗⲉⲩ ⲥⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲓⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲓⲕⲟⲩⲣ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲥⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲥⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

6 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ̀ⲛ̀ϥⲛⲁⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲁⲛ ̀ⲛϧⲏⲧ.

7 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲛϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉ̀ⲡϣⲁϥⲉ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩ ̀ⲉⲟⲩⲕⲁϣ ̀ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲕⲓⲙ ̀ⲉⲣⲟϥ.

8 ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩ ̀ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓ̀ϩⲃⲱⲥ ̀ⲛϫⲁⲛⲏ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁ ⲛⲓ̀ϩⲃⲱⲥ ̀ⲛϫⲁⲛⲏ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲏⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ.

9 ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ̀ⲁϩⲁ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

10 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲫⲏⲉⲧ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲁϫⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉⲥⲟⲃϯ ̀ⲙⲡⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ̀ⲙⲡⲉⲕ̀ⲙⲑⲟ.

11 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲥⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲓ̀ⲟⲙⲓ ̀ⲉⲛⲁⲁϥ ̀ⲉⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ.

12 ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ϣⲁ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲛⲟⲩ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲥⲉϭⲓ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓ ̀ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲧϩⲱⲗⲉⲙ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

13 ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϣⲁ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

14 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ̀ⲉϣⲟⲡϥ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ.

15 ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

16 ⲁⲓⲛⲁⲧⲉⲛⲑⲱⲛ ⲧⲁⲓⲅ̀ⲉⲛⲉ̀ⲁ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲓⲙ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲁⲗⲱⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲛⲓ̀ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲟⲩ̀ⲉⲣⲏⲟⲩ.

17 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲱ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲁⲛⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲉϩⲡⲓ.

18 ⲁϥ̀ⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ̀ⲛ̀ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛ̀ϥⲥⲱ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ.

19 ⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲁⲩⲏⲣⲡ ̀ⲡ̀ϣⲫⲏⲣ ⲡⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ̀ⲑⲙⲁⲓ̀ⲟ ̀ⲛϫⲉ ϯⲥⲟⲫⲓ̀ⲁ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥ̀ϩⲃⲏⲟⲩ̀ⲓ.

20 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛϩⲓⲭⲟϩ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁ ̀ⲡϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲛⲛⲉϥϫⲟⲙ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ.

21 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲉ Ⲭⲟⲣⲁⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲉ Ⲃⲏⲑⲥⲁ̀ⲓⲇⲁ ϫⲉ ̀̀ⲉⲛⲉ ̀ⲁ ⲛⲁⲓϫⲟⲙ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ̀ⲧⲤⲓⲇⲱⲛ ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉ ⲓⲥ̀ⲑⲛⲉⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲉⲣⲙⲓ.

22 ̀ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ̀ⲧⲤⲓⲇⲱⲛ ⲉⲩ̀ⲉϯ̀ⲁⲥⲟ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲡ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ̀ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

23 ⲛⲉⲙ ̀ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ Ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲣⲁϭⲓⲥⲓ ϣⲁ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉ̀ⲧⲫⲉ ⲉⲩ̀ⲉⲑⲉⲃⲓ̀ⲟ ϣⲁ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲉ̀ⲁⲙⲉⲛϯ ϫⲉ ̀̀ⲉⲛⲉ ϧⲉⲛ Ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓϫⲟⲙ ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ̀ⲛϧⲏϯ ⲛⲉ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲥⲉϣⲟⲡ ϣⲁ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲫⲟⲟⲩ.

24 ̀ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲛⲤⲟⲇⲟⲙⲁ ⲉⲩ̀ⲉϯ̀ⲁⲥⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ̀ⲡ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ̀ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟ.

25 ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ Ⲡ⳪ ̀ⲛ̀ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ⲁⲕϩⲉⲡ ⲛⲁⲓ ̀ⲉϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲁⲧϩⲏ ⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϭⲟⲣⲡⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛ̀ⲁⲗⲱⲟⲩ̀ⲓ.

26 ̀ⲁϩⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϯⲙⲁϯ ̀ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲡⲉⲕ̀ⲙⲑⲟ.

27 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲧⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ϩⲗⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲪ̇ⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ϩⲗⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲙⲪ̇ⲓⲱⲧ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉϩⲛⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲉϭⲱⲣⲡ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

28 ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲟⲡⲧ ϧⲁ ⲛⲟⲩⲉⲧⲫⲱⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯ̀ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

29 ̀ⲁⲗⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲡⲁⲛⲁϩⲃⲉϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲣⲓ̀ⲉⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲟⲩⲟϩ ϯⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϫⲓⲙⲓ ̀ⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

30 ⲡⲁⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲅⲁⲣ ̀ϥϩⲟⲗϫ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲉⲧⲫⲱ ̀ⲁⲥⲓ̀ⲱⲟⲩ.

Chapter 12[edit]

1 ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲣⲟϯ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁⲩ̀ϩⲕⲟ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛⲥⲱⲗⲡ ̀ⲛⲥⲁ ⲛⲓϧⲉⲙⲥ ̀ⲉⲟⲩⲱⲙ.

2 ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲡⲉⲧ̀ⲥϣⲉ ̀ⲛⲁⲓϥ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

3 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲁ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁⲓϥ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ.

4 ⲡⲱⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲙⲪϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲱⲓⲕ ̀ⲛⲧⲉ ϯ̀ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩ̀ⲟⲙⲟⲩ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲛⲁⲥ̀ⲙ̀ⲡϣⲁ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲉⲟⲩⲱⲙ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ.

5 ⲁⲛ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲥⲉⲥⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲃⲓ ϭⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

6 ϯϫⲱ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ.

7 ̀ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲛⲁⲓ ⲡⲉ ϯⲟⲩⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲁⲛ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲉⲛⲓⲁⲑⲛⲟⲃⲓ.

8 Ⲡ⳪ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ.

9 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.

10 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ ϣⲟⲩ̀ⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ̀ⲥϣⲉ ̀ⲛⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ̀ⲉⲣⲟϥ.

11 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲉⲓ ̀ⲉⲟⲩϣⲓⲕ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲏ ̀ϥⲛⲁ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ̀ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ.

12 ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲧ ̀ⲉⲟⲩ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ̀ⲛⲁⲩⲏⲣ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲥϣⲉ ̀ⲛⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

13 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛϯⲭⲉϯ.

14 ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟϥ.

15 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲉⲙⲓ ⲁϥⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩ̀ⲁϩⲟⲩ ̀ⲛⲥⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

16 ⲁϥⲉⲣ̀ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉ̀ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲛϩϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

17 ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲛⲎ̇ⲥⲁ̀ⲏⲁⲥ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

18 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲁ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥⲣⲁⲛⲏⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯⲙⲁϯ ̀ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲓ̀ⲉⲭⲱ ̀ⲙⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ϩⲓϫⲱϥ ⲉϥ̀ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲡ.

19 ̀ⲛⲛⲉϥ̀ϣϭⲛⲏⲛ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲛⲛⲉϥⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲧⲉϥ̀ⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲡⲗⲁⲧⲓ̀ⲁ.

20 ⲟⲩⲕⲁϣ ⲉϥϧⲉⲙϧⲱⲙ ̀ⲛⲛⲉϥⲕⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲥⲟⲗ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛ̀ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ̀ⲛⲛⲉϥϭⲉⲛⲟϥ ϣⲁⲧⲉϥϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲡⲓϩⲁⲡ ⲉⲩϭⲣⲟ.

21 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲩ̀ⲉⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ.

22 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲛ̀ⲉⲃⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲉⲃⲟ ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲛⲁⲩ ̀ⲙⲃⲟⲗ.

23 ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ.

24 ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ Ⲃⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ̀ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ.

25 ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲛⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲥϣⲁⲛⲫⲱϣ ̀ⲉ̀ϩⲣⲁⲥ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ϣⲁⲥϣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲉ ⲏⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲫⲱϣ ̀ⲉ̀ϩⲣⲁⲩ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ̀ⲙⲡⲁⲩ̀ϣ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ.

26 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉⲧϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙ̀ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ⲁⲩⲫⲱϣ ̀ⲉ̀ϩⲣⲁϥ ̀ⲙⲙⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁ̀ϣ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲥ.

27 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϧⲉⲛ Ⲃⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ϯϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲩ̀ⲉⲉⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

28 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲁ ⲁⲥⲫⲟϩ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

29 ⲓⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲙⲡⲓϫⲱⲣⲓ ̀ⲛⲧⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲁϥ̀ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲛϩ ̀ⲙⲡⲓϫⲱⲣⲓ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ̀ⲙⲡⲉϥⲏⲓ.

30 ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ̀ⲛ̀ϥⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲁϥϯⲟⲩⲃⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ̀ⲛ̀ϥⲉⲣⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲛ ̀ϥϫⲱⲣ ̀ⲙⲙⲟⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ Ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ̀ⲛⲛⲟⲩⲭⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

31 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲉⲟⲩ̀ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ̀ⲉⲭⲁⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲓϫⲉⲟⲩ̀ⲁ ⲇⲉ ̀ⲛⲑⲟϥ ̀ⲛⲧⲉ.

32 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ̀ⲛⲥⲁ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲭⲁϥ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲱ ϧⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ̀ⲛⲛⲟⲩⲭⲱ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ.

33 ⲓⲉ ̀ⲁⲣⲓ ⲡⲓ̀ϣϣⲏⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲓⲉ ̀ⲁⲣⲓ ⲡⲓ̀ϣϣⲏⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲧⲁϩ ϣⲁⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣϣⲏⲛ.

34 ⲛⲓⲙⲓⲥⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲁϫⲱ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲥⲁϫⲓ ̀ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ̀ⲡϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲙⲡⲓϩⲏⲧ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱ ⲥⲁϫⲓ.

35 ⲡⲓ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ̀ⲁϩⲟ ̀ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϣⲁϥⲧⲁⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥ̀ⲁϩⲟ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲁϥⲧⲁⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

36 ϯϫⲱ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ̀ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲡ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ.

37 ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲉⲕ̀ⲉⲙⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲉⲩ̀ⲉϯϩⲁⲡ ̀ⲉⲣⲟⲕ.

38 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲫⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲛⲧⲟⲧⲕ.

39 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲛⲱⲓⲕ ̀ϥⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲛⲁ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

40 ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲒⲱⲛⲁ ̀ⲉⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ̀ⲑⲛⲉϫⲓ ̀ⲙⲡⲓⲕⲏⲧⲟⲥ ̀ⲛⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥ̀ⲉⲉⲣ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϫⲱⲣϩ ϧⲉⲛ ̀ⲡϩⲏⲧ ̀ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ.

41 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲛⲓⲛⲉⲩ̀ⲏ ⲉⲩ̀ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϯϩⲁⲡ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ̀ⲉⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲛⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲒⲱⲛⲁ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ.

42 ϯⲟⲩⲣⲱ ̀ⲛⲧⲉ Ⲥⲁⲣⲏⲥ ⲉⲥ̀ⲉⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ̀ⲉϯϩⲁⲡ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲁⲧ ̀ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉϯⲥⲟⲫⲓ̀ⲁ ̀ⲛⲧⲉ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲤⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ.

43 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ̀ⲛ̀̀ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉϩⲁⲛⲙⲁ ̀ⲛⲁⲑⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲁ ⲙⲁⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲁϥϫⲓⲙⲓ.

44 ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̀ⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲁⲏⲓ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲁⲓ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛ̀ⲓ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϥ ⲉϥ̀ⲥⲣⲱϥⲧ ⲉϥⲥⲁⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲉⲗⲥⲱⲗ.

45 ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ̀ⲛⲕⲉⲍ̅ ̀ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ̀ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓϧⲁⲉⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲧϩⲟ ⲛⲁϥ ̀̀ⲉⲛⲉϥϩⲟⲩⲁϯ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

46 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲓⲥ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲩ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲩⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ.

47 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲩⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲱⲕ.

48 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲙⲫⲏⲉⲧϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ.

49 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ.

50 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲙⲁⲩ.

Chapter 13[edit]

1 ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ ̀ⲉ̀ⲥⲕⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ.

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲁⲗⲏⲓ ̀ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ̀ⲛⲧⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϥ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ.

3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ̀ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ ̀ⲉⲥⲓϯ.

4 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ̀ⲡϫⲓⲛ̀ⲑⲣⲉϥⲥⲓϯ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϩⲉⲓ ̀ⲉ̀ⲥⲕⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩ̀ⲟⲙⲟⲩ.

5 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ϣⲱⲕ ̀ⲛⲕⲁϩⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲣⲱⲧ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϣⲱⲕ ̀ⲛⲕⲁϩⲓ.

6 ̀ⲉⲧⲁ ̀ⲫⲣⲏ ⲇⲉ ϣⲁⲓ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲩⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲛⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϣⲱⲟⲩ̀ⲓ.

7 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ⲥⲁ ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟϫϩⲟⲩ.

8 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲉⲣ ⲣ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲝ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲗ̅.

9 ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁϣϫ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

10 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

11 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉⲥⲧⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉ̀ⲉⲙⲓ ̀ⲉⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲏ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲟⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲟⲩ.

12 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲉⲩ̀ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲣϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ⲛⲧⲁϥ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲩ̀ⲉⲟⲗϥ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ.

13 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉⲟⲩⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲩ ̀ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲛⲥⲉⲕⲁϯ ⲁⲛ.

14 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ̀ⲉϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉϫⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ϯ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ̀ⲁ ̀ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲥⲁ̀ⲏⲁⲥ ⲑⲏⲉⲧϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ̀ⲥⲙⲏ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ.

15 ⲁϥⲟⲩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲡϩⲏⲧ ̀ⲙⲡⲁⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ϩⲣⲟϣ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ ̀ⲉ̀ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϣⲑⲁⲙ ̀ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ̀ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ̀ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏ ⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲧⲁⲧⲟⲩϫⲱⲟⲩ.

16 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲁϣϫ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ.

17 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ̀ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲩⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ.

18 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲥ ⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉϯⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ̀ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ.

19 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲛ̀ϥⲕⲁϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϣⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϩⲱⲗⲉⲙ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲧϥ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲁⲧϥ ̀ⲉ̀ⲥⲕⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

20 ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲧϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ̀ϥϭⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ.

21 ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϣⲁϥⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ.

22 ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲧϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲫⲣⲱⲟⲩϣ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ϯ̀ⲁⲡⲁⲧⲏ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ̀ⲟ ϣⲁⲩⲱϫϩ ̀ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ̀ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ.

23 ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲕⲁϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϣⲁϥϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ϣⲁϥⲉⲣ ⲣ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϣⲁϥⲉⲣ ⲝ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϣⲁϥⲉⲣ ⲗ̅.

24 ⲁϥⲭⲱ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲕⲉ ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲁϥⲥⲉⲧ ⲟⲩ̀ϫⲣⲟϫ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲓⲟϩⲓ.

25 ̀ⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥϫⲁϫⲓ ⲁϥⲥⲓϯ ̀ⲛϩⲁⲛⲉⲛⲧⲏϫ ϧⲉⲛ ̀ⲑⲙⲏϯ ̀ⲙⲡⲓⲥⲟⲩ̀ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ.

26 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲟⲩ̀ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲉⲛⲧⲏϫ.

27 ⲁⲩ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲉⲃⲓⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲙⲏ ⲟⲩ̀ϫⲣⲟϫ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲁⲕⲥⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲓⲟϩⲓ ̀ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲟⲩⲛ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲉⲉⲛⲧⲏϫ ⲑⲱⲛ.

28 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁϫⲓ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲫⲁⲓ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛ ̀ⲭⲟⲩⲱϣ ̀ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲛⲁⲛ ̀ⲛⲧⲉⲛⲥⲟⲕⲟⲩ.

29 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲕⲓ ̀ⲛⲛⲓⲉⲛⲧⲏϫ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϥⲱϫⲓ ̀ⲙⲡⲓⲕⲉⲥⲟⲩ̀ⲟ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

30 ⲁⲗⲗⲁ ⲭⲁⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ̀ⲉⲣⲏⲟⲩ ϣⲁ ̀ⲡⲥⲏⲟⲩ ̀ⲙ̀ⲡⲱⲥϧ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲏⲟⲩ ̀ⲙ̀ⲡⲱⲥϧ ⲉⲓ̀ⲉϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲓϭⲁⲓⲱⲥϧ ϫⲉ ⲥⲱⲕⲓ ̀ⲛⲛⲓⲉⲛⲧⲏϫ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲣⲟⲩ ̀ⲛϩⲁⲛⲙⲏ̀ⲓⲣⲓ ̀ⲉ̀ⲡⲣⲟⲕϩⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲓⲥⲟⲩ̀ⲟ ⲇⲉ ⲑⲟⲩⲱⲧϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲧⲁ̀ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ.

31 ⲁϥⲭⲱ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ̀ⲛϣⲉⲗⲧⲁⲙ ̀ⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϭⲓⲧⲥ ⲁϥⲥⲁⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲓⲟϩⲓ.

32 ̀ⲉⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲙⲉⲛ ⲧⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓ̀ϫⲣⲱϫ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲁⲓⲁⲓ ̀ⲥⲟⲓ ̀ⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲛⲓⲟⲩ̀ⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲟⲩ̀ϣϣⲏⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲛⲥⲉ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲫⲉ ̀ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲥϫⲁⲗ.

33 ⲕⲉ ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩϣⲉⲙⲏⲣ ̀ⲉ̀ⲁⲟⲩ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ϭⲓⲧϥ ⲁⲥⲭⲟⲡϥ ϧⲉⲛ ⲅ̅ ̀ⲛϣⲓ ̀ⲛⲛⲱⲓⲧ ϣⲁⲧⲉ ⲡⲓϣⲱϯ ⲧⲏⲣϥ ϭⲓϣⲉⲙⲏⲣ.

34 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ.

35 ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ̀ⲛⲣⲱⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲏ ⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ̀ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ̀ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

36 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲉⲗ ϯⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲁⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲧⲏϫ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ.

37 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲓϯ ̀ⲙⲡⲓ̀ϫⲣⲟϫ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ.

38 ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓ̀ϫⲣⲟϫ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲓⲉⲛⲧⲏϫ ⲇⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

39 ⲡⲓϫⲁϫⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲁⲧⲟⲩ ⲡⲓⲇⲓ̀ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ⲇⲉ ̀ⲧϧⲁ̀ⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ ⲛⲓϭⲁⲓⲱⲥϧ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

40 ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲟⲩⲛ ̀ⲉϣⲁⲩⲥⲱⲕⲓ ̀ⲛⲛⲓⲉⲛⲧⲏϫ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧϧⲁ̀ⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̀̀ⲉⲛⲉϩ.

41 ̀ⲉⲣⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥ̀ⲉⲧⲁⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲥⲱⲕⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛϯ̀ⲁⲛⲟⲙⲓ̀ⲁ.

42 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉϯ̀ϩⲣⲱ ̀ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϫϩⲓ.

43 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

44 ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲁϩⲟ ⲉϥⲭⲏ ⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϫⲉⲙϥ ⲁϥⲭⲟⲡϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥϯ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡ ̀ⲙⲡⲓⲟϩⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

45 ⲡⲁⲗⲓⲛ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲉϣⲱⲧ ⲉϥⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲁ ϩⲁⲛ̀ⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ.

46 ̀ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ̀ⲉⲛⲁϣⲉ̀ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥϯ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲟⲡϥ.

47 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁⲅⲏⲛⲏ ̀ⲉⲁⲩϩⲓⲧⲥ ̀ⲉ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

48 ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲕⲥ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲭⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲁⲩⲥⲱⲕⲓ ̀ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ̀ⲉϩⲁⲛⲙⲟⲕⲓ ⲛⲏⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ.


49 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧϧⲁⲏ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲉⲩ̀ⲉ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲫⲱⲣϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲛⲓⲥⲁ̀ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲑⲙⲏϯ ̀ⲛⲛⲓⲥⲁ̀ⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ.

50 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲉϯ̀ϩⲣⲱ ̀ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ.

51 ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ̀ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁϩⲁ Ⲡ⳪.

52 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲥⲁϧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲁϥϭⲓ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ϥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲛⲉⲃⲓⲟϩⲓ ⲫⲏⲉⲧϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥ̀ⲁϩⲟ ̀ⲛϩⲁⲛⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲛⲁⲡⲁⲥ.

53 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲱⲕ ̀ⲛⲛⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

54 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ ⲛⲁϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲛⲥⲉⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ϫⲉⲙ ⲧⲁⲓ̀ⲥⲃⲱ ⲑⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓϫⲟⲙ.

55 ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲡⲓⲁⲙϣⲉ ⲙⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲥⲏ ⲛⲉⲙ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ.

56 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲓ ̀ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲏ ⲥⲉⲭⲏ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ̀ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉⲙ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲑⲱⲛ.

57 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϣⲏϣ ϧⲉⲛ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲙⲙⲁ ̀ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲉϥⲏⲓ.

58 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ.

Chapter 14[edit]

1 ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ̀ⲉ̀ⲧ̀ⲥⲙⲏ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ⲁⲗⲱⲟⲩ̀ⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲓϫⲟⲙ ⲥⲉⲉⲣϩⲱⲃ ̀ⲛϧⲏⲧϥ.

3 Ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁϥ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲛϩϥ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ̇̇Ⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ̀ⲧ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ.

4 ⲛⲁϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ̀ⲥϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ̀ⲉϭⲓⲧⲥ.

5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ̀ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

6 ̀ⲉⲧⲁ ⲟⲩ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲙⲙⲓⲥⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁⲥϭⲟⲥϫⲉⲥ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲧϣⲉⲣⲓ ̀ⲛ̇̇Ⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ϧⲉⲛ ̀ⲑⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲣⲁⲛⲁϥ ̀ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ.

7 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣ̀ⲁⲛⲁϣ ⲉϥⲉⲣ̀ⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ̀ⲉϯ ⲛⲁⲥ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉⲥⲛⲁⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ.

8 ̀ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ̀ⲁ ⲧⲉⲥⲙⲁⲩ ̀ⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ̀ⲧ̀ⲁⲫⲉ ̀ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲏⲓ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ϩⲓ ⲟⲩⲃⲓⲛⲁϫ.

9 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ̀ⲡϩⲏⲧ ̀ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ̀ⲙⲕⲁϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ̀ⲁⲛⲁⲩϣ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ̀ⲉⲧⲏⲓⲥ.

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲁϥ̀ⲱⲗⲓ ̀ⲛ̀ⲧ̀ⲁⲫⲉ ̀ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ.

11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛⲥ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲓⲛⲁϫ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ̀ⲛϯ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ϯ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲧⲏⲓⲥ ̀ⲛⲧⲉⲥⲙⲁⲩ.

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲗ ϯϣⲟⲗϩⲥ ⲁⲩⲑⲟⲙⲥⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

13 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩϫⲟⲓ ̀ⲉⲟⲩⲙⲁ ̀ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩⲟⲩ̀ⲁϩⲟⲩ ̀ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲣⲁⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ.

14 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

15 ̀ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲟⲩϣⲁϥⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲛⲓϯⲙⲓ ̀ⲛⲥⲉϣⲱⲡ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ϧⲣⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

16 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣ̀ⲭⲣⲓ̀ⲁ ⲁⲛ ̀ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲙⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲙ.

17 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ⲛⲧⲁⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲉ̅ ̀ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅.

18 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ̀ⲙⲛⲁⲓ.

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲣⲱⲧⲉⲃ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲙ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓⲉ̅ ̀ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ̀ⲉ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲉ̀ⲧⲫⲉ ⲁϥ̀ⲥⲙⲟⲩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ̀ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ̀ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ̀ⲛⲛⲓⲙⲏϣ.

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲗ ̀ⲡϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲛⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲁⲩⲙⲁϩ ⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲛⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ.

21 ⲛⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲩⲉⲣ ⲉ̅ ̀ⲛϣⲟ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ̀ⲥϩⲓⲙⲓ.

22 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲉⲣ̀ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ̀ⲉ̀ⲁⲗⲏⲓ ̀ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲥⲱⲕ ϧⲁϫⲱϥ ̀ⲉⲙⲏⲣ ϣⲁⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

23 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲥⲁ̀ⲡⲥⲁ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ̀ⲉⲉⲣ̀ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ̀ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲛⲑⲟϥ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ̀ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

24 ⲡⲓϫⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲉⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲩ ⲕ̅ⲉ̅ ̀ⲛ̀ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲉⲩϯⲟⲩⲃⲏϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓϫⲟⲗ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϯⲟⲩⲃⲏϥ ⲡⲉ.

25 ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩⲇ̅ ⲇⲉ ̀ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲉϫⲱⲣϩ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ.

26 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲩ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⲁⲩⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

27 ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ.

28 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ̀ⲛⲧⲁ̀ⲓ ϣⲁⲣⲟⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ.

29 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉ̀ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

30 ⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛⲱⲙⲥ ⲁϥⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ.

31 ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ̀ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲉⲣϩⲏⲧ ⲃ̅.

32 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲁⲗⲏⲓ ̀ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥϩⲉⲣⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ.

33 ⲛⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲁⲩ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ̀ⲫⲙⲏⲓ ̀ⲛⲑⲟⲕ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ.

34 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ̀ⲉⲙⲏⲣ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ̀ⲛⲄⲉⲛⲛⲏⲍⲁⲣⲉⲑ.

35 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ̀ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ.

36 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲟⲛⲟⲛ ̀ⲛⲥⲉϭⲓⲛⲉⲙ ̀ⲡ̀ϣⲧⲁϯ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥ̀ϩⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⲁⲩⲛⲟϩⲉⲙ.

Chapter 15[edit]

1 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϧ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

2 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲉⲛⲓⲛ ̀ⲛϯⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ̀ⲛⲥⲉⲓⲱⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲉⲙ ⲱⲓⲕ.

3 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲉⲛⲓⲛ ̀ⲛϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ.

4 ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲓ̀ⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ̀ⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲉϥ̀ⲉⲙⲟⲩ ̀ⲙ̀ⲫⲙⲟⲩ.

5 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ̀ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲁⲓ̀ⲟ ̀ⲉ̀ⲭⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧ ̀ⲛⲛⲉϥⲧⲁⲓ̀ⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ.

6 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲣϥ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ.

7 ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥⲉⲣ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲥⲁ̀ⲏⲁⲥ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

8 ϫⲉ ⲡⲁⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ̀ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ̀ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ̀ϥⲟⲩ̀ⲏⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲟⲓ.

9 ⲉⲩⲉⲣⲥⲉⲃⲏⲥⲑⲉ ̀ⲙⲙⲟⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲗⲏⲟⲩ ⲉⲩϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ.

10 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ.

11 ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲣⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲥⲱϥ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.

12 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲕ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ.

13 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲡⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ϭⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲣϫⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ.

14 ⲭⲁⲩ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲛⲉ ϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ̀ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ̀ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱϥ ̀ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ϣⲁⲩϩⲉⲓ ̀ⲉⲟⲩϣⲓⲕ ̀ⲙ̀ⲡⲃ̅.

15 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲉⲗ ϯⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲁⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

16 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲏⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛⲁⲧⲕⲁϯ.

17 ̀ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉϣⲁⲩϣⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲣⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϯⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲛⲓⲙⲁ̀ⲛϩⲉⲙⲥⲓ.

18 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲏⲧ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.

19 ̀ⲉϣⲁⲩ̀ⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲏⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲱⲓⲕ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲓ̀ⲁ ⲛⲓϭⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲓⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲓϫⲉⲟⲩ̀ⲁ.

20 ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲓⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲉϣⲉⲛ ⲓⲁ ⲧⲟⲧ ̀ⲛ̀ϥⲥⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ.

21 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲛⲓⲥⲁ ̀ⲛⲧⲉ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ̀ⲧⲤⲓⲇⲱⲛ.

22 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲛ ⲛⲏ̀ⲁ ⲁⲥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϭⲓ̀ⲏ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϧⲁⲣⲟⲓ Ⲡⲁ⳪ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲧⲁϣⲉⲣⲓ ̀ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲥ.

23 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲁⲥ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁ ⲧⲁⲓ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ̀ⲥⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲛ.

24 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ϩⲁ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲛⲓ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

25 ̀ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥ̀ⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉⲥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ̀ⲁⲣⲓⲃⲟ̀ⲏⲑⲓⲛ ̀ⲉⲣⲟⲓ.

26 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲁⲛ ̀ⲉⲉⲗ ̀ⲡⲱⲓⲕ ̀ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ̀ⲉⲧⲏⲓϥ ̀ⲛⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ.

27 ̀ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲕⲉⲟⲩϩⲱⲣ ⲟⲩⲱⲙ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲗⲉϥⲗⲓϥⲓ ⲛⲏ̀ⲉϣⲁⲩϩⲉⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ϯ̀ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩϭⲓⲥⲉⲩ.

28 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ̀ⲱ ϯ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲁϩϯ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲉⲟⲩⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲧⲉⲥϣⲉⲣⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

29 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉ̀ⲥⲕⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ.

30 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϭⲁⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲁϭ ⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ϧⲁ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

31 ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲛⲓ̀ⲉⲃⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲗⲉⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ̀ⲙⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲩⲣ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯ̀ⲱⲟⲩ ̀ⲙⲪϯ ̀ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

32 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲓⲥ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲭⲏ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ̀ⲉⲭⲁⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲉϣⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩⲃⲱⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

33 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ Ⲁⲛⲛⲁϫⲉⲙ ⲧⲁⲓ̀ⲏⲡⲓ ̀ⲛⲱⲓⲕ ⲑⲱⲛ ϩⲓ ⲡⲁⲓⲙⲁ ̀ⲛϣⲁϥⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲉ̀ⲧⲥⲓ ̀ⲉⲡⲁⲓⲙⲏϣ.

34 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲟⲩⲏⲣ ̀ⲛⲱⲓⲕ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲍ̅ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲧⲉⲃⲧ.

35 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲣⲟⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

36 ⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓⲍ̅ ̀ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲥⲙⲟⲩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲫⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ̀ⲛⲛⲓⲙⲏϣ.

37 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲗ ̀ⲡϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲛⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲁⲩⲙⲁϩ ⲍ̅ ̀ⲙⲃⲓⲣ.

38 ⲛⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲩⲉⲣ ⲇ̅ ̀ⲛϣⲟ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ̀ⲥϩⲓⲙⲓ.

39 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ̀ⲁⲗⲏⲓ ̀ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲛⲓϭⲓ̀ⲏ ̀ⲛⲧⲉ Ⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲁⲛ.

Chapter 16[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ.

2 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ̀ⲁⲣⲟⲩϩⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲧⲫⲉ ⲟⲩϫⲁⲙⲏ ⲉⲥ̀ⲑⲣⲟϣⲣⲉϣ.

3 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛ̀ⲁⲧⲟⲟⲩ̀ⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ̀ⲧ̀ⲫⲣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ̀ⲑⲣⲟϣⲣⲉϣ ̀ⲛ̀ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ̀ⲅⲛⲟⲫⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲉⲥⲟⲙⲥ ̀ⲉ̀ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲫⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ.

4 ϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲛⲱⲓⲕ ̀ϥⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲛⲁ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲭⲁⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ.

5 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲙⲏⲣ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲣⲡⲱⲃϣ ̀ⲉϣⲉⲡ ⲱⲓⲕ ⲛⲱⲟⲩ.

6 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ̀ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ.

7 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲛϭⲓ ⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ.

8 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ ⲱⲓⲕ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

9 ̀ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ̀ⲙⲡⲓⲉ̅ ̀ⲛⲱⲓⲕ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉ̅ ̀ⲛϣⲟ ϫⲉ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲟⲩⲏⲣ ̀ⲛⲕⲟⲧ.

10 ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲍ̅ ̀ⲛⲱⲓⲕ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇ̅ ̀ⲛϣⲟ ϫⲉ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲟⲩⲏⲣ ̀ⲙⲃⲓⲣ.

11 ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ̀ⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ̀ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ.

12 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁϯ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉϩ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ̀ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ.

13 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲛⲓⲥⲁ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲔⲉⲥⲁⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ.

14 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ Ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ.

16 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ ⲉⲧⲟⲛϧ.

17 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲱⲟⲩ̀ⲛⲓⲁⲧⲕ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲃⲁⲣ Ⲓⲱⲛⲁ ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ̀ⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲁϥϭⲱⲣⲡ ̀ⲙⲫⲁⲓ ⲛⲁⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

18 ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ̀ⲉⲕⲱⲧ ̀ⲛⲧⲁⲉⲕ̀ⲕⲗⲏⲥⲓ̀ⲁ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲉⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡⲩⲗⲏ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲁⲙⲉⲛϯ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ̀ⲉⲣⲟⲥ.

19 ⲉⲓ̀ⲉϯ ⲛⲁⲕ ̀ⲛⲛⲓϣⲟϣⲧ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲥⲟⲛϩϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲃⲟⲗϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

20 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉ̀ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ̀ⲛ̀ϩⲗⲓ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

21 ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲧⲉⲙⲁⲩ ⲁϥⲉϩⲏⲧⲥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲟϯ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲓⲗⲏⲙ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥϭⲛⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛϧⲓⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲛⲛⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲛϥ.

22 ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛⲉⲣ̀ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲉⲗⲉⲱⲥ ⲛⲁⲕ Ⲡⲁ⳪ ̀ⲛⲛⲉ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟⲕ.

23 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲓ ̀ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ̀ⲭⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ̀ⲉⲛⲁ Ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

24 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲗϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉϥ̀ⲱⲗⲓ ̀ⲙⲡⲉϥ̀ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉϥⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲓ.

25 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ̀ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥ̀ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ̀ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉϥ̀ⲉϫⲉⲙⲥ.

26 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϣⲁⲛϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ̀ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉϥϯ̀ⲟⲥⲓ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓϥ ̀ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓ̀ⲱ ̀ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ.

27 Ⲡϣⲏⲣⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲡ̀ⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ̀ϥⲛⲁϯ ̀ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ̀ϩⲃⲏⲟⲩ̀ⲓ.

28 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ̀ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲉⲙϯⲡⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲡ̀ⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ.

Chapter 17[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲋ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲗ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁϥϭⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲥⲁ̀ⲡⲥⲁ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ.

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲟⲃⲧϥ ̀ⲛⲭⲉⲣⲉⲃ ̀ⲙⲡⲟⲩ̀ⲙⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏ ⲛⲉϥ̀ϩⲃⲱⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

3 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲙⲱ̀ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ.

4 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲛ ̀ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ̀ⲭⲟⲩⲱϣ ̀ⲛⲧⲉⲛⲑⲁⲙⲓ̀ⲟ ̀ⲛⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲥⲕⲏⲛⲏ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲘⲱ̀ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ.

5 ϩⲟⲧⲉ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲓⲥ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ̀ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲥⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ̀ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩ̀ⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲉⲥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲫⲏ ̀ⲉⲧⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯⲙⲁϯ ̀ⲛϧⲏⲧϥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛⲥⲱϥ.

6 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ.

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ.

8 ̀ⲉⲧⲁⲩϥⲁⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ̀ⲉ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲧⲁⲙⲉ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϣⲁⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲧⲱⲛϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲥⲉϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ.

11 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ̀ϥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

12 ϯϫⲱ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ϩⲏⲇⲏ ⲁϥ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩ̀̀ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉϩⲛⲱⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ̀ϥⲛⲁϣⲉⲡ̀ⲙⲕⲁϩ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ.

13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁϯ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ.

14 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ.

15 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϫⲉ ̀ϥⲟⲓ ̀ⲙⲡⲉⲣⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ϥ̀ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁϥϩⲉⲓ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁϥϩⲉⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲙⲱⲟⲩ.

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲛϥ ϩⲁ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩ̀ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ̀ⲛⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ.

17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲱ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ̀ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲫⲱⲛϩ ϣⲁ ̀ⲑⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲁ ̀ⲑⲛⲁⲩ ϯⲛⲁ̀ⲱⲟⲩ̀ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲁⲛⲓⲧϥ ⲛⲏⲓ ̀ⲙⲛⲁⲓ.

18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ̀ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛⲏⲧϥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲓϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

19 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲁ̀ⲡⲥⲁ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛ̀ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ̀ⲛϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

20 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲋⲁϥ ̀ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲁϩϯ ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲟⲩⲛⲫⲣⲓ ̀ⲛϣⲉⲗⲧⲁⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ̀ⲙⲡⲁⲓⲱⲟⲩ ϫⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ⲉⲙⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲛⲉ ̀ϩⲗⲓ ⲉⲣⲁⲧϫⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

21 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ̀ⲙⲡⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓ̀ⲁ.

22 ̀ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀̀ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

23 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥ̀ⲉⲧⲱⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ̀ⲙⲕⲁϩ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ.

24 ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲓ ⲕⲓϯ ϩⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ϥϯ ⲕⲓϯ ⲁⲛ.

25 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲏⲓ ̀ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϭⲓ ⲧⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲓⲉ ⲕⲏⲛⲥⲟⲥ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϣⲁⲛ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ.

26 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϩⲁⲛⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲛⲉ.

27 ϩⲓⲛⲁ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉⲛ̀ϣⲧⲉⲙⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉ̀ⲫⲓⲟⲙ ϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲧⲉⲕⲱⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲧⲉⲃⲧ ̀ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲉⲑⲛⲁ̀ⲓ ̀ⲉ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲁⲗⲓⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ̀ⲛⲣⲱϥ ⲉⲕ̀ⲉϫⲓⲙⲓ ⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ̀ⲁⲗⲓⲧⲥ ⲙⲏ ⲓⲥ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϫⲱⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ.

Chapter 18[edit]

1 ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ̀ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ.

3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ̀ϣⲧⲉⲙⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲁⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

4 ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲑⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲁⲓ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

5 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲡ ⲟⲩ̀ⲁⲗⲟⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉϥϣⲱⲡ ̀ⲙⲙⲟⲓ.

6 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ̀ⲉⲣⲟⲓ ̀ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲧⲟⲩⲉϣ ⲟⲩ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟⲩⲗⲟⲛ ̀ⲉϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲟⲩⲟⲙⲥϥ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲓⲟⲙ.

7 ⲟⲩⲟⲓ ̀ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ̀ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲧⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ̀ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲁ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ.

8 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⲓⲉ ⲧⲉⲕϭⲁⲗⲟϫ ⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟⲕ ϫⲟϫⲟⲩ ϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲕ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ̀ⲛⲧⲉⲕ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ⲉⲕⲟⲓ ̀ⲛϭⲁⲗⲉ ⲓⲉ ⲉⲕⲟⲓ ̀ⲛϭⲁϫⲏ ̀̀ⲉϩⲟⲧⲉ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ϫⲓϫ ̀ⲥⲛⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟⲕ ⲓⲉ ϭⲁⲗⲟϫ ̀ⲥⲛⲟⲩϯ ̀ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲕ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ ̀ⲛ̀̀ⲉⲛⲉϩ.

9 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟⲕ ⲫⲟⲣⲕϥ ϩⲓⲧⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲕ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ̀ⲛⲧⲉⲕ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ̀ⲉⲟⲩⲃⲁⲗ ⲡⲉⲧⲉ ̀ⲙⲙⲟⲕ ⲓⲉ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲃⲁⲗ ⲃ̅ ̀ⲙⲙⲟⲕ ̀ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲕ ̀ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ.

10 ̀ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲕⲁⲧⲁ̀ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉ̀ⲡϩⲟ ̀ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

11 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ.

12 ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲣ̅ ̀ⲛ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲱⲣⲉⲙ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲙⲏ ̀ⲙⲡⲁϥⲭⲁ ⲡⲓ ϥ̅ⲑ̅ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲛⲧⲉϥⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲁ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲣⲉⲙ.

13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲣⲉϥϫⲉⲙϥ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϣⲁϥⲣⲁϣⲓ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲱϥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ̀̀ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓ ϥ̅ⲑ̅ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲛⲥⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲛ.

14 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ⲫⲟⲩⲱϣ ̀ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲁⲕⲟ.

15 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ̀ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϩⲱϥ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲛⲉⲙⲁϥ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛⲥⲱⲕ ⲕ̀ⲉϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ̀ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ.

16 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛⲥⲱⲕ ϭⲓ ̀ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲓⲉ ⲕⲉⲃ̅ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ̀ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ̀ⲛⲧⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ.

17 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛⲥⲱⲟⲩ ̀ⲁϫⲟⲥ ̀ⲛϯⲉⲕ̀ⲕⲗⲏⲥⲓ̀ⲁ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥ̀ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛⲥⲁ ϯⲉⲕ̀ⲕⲗⲏⲥⲓ̀ⲁ ⲉϥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ̀ⲛⲧⲟⲧⲕ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲟⲩⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ.

18 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲛϩⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲃⲟⲗⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

19 ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϯⲙⲁϯ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

20 ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ⲉⲣⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲥⲑⲉ ̀ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϯⲭⲏ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ.

21 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ̀ⲉⲣⲟⲓ ̀ⲛⲧⲁⲭⲱ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲟⲩⲏⲣ ̀ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁ ⲍ̅ ̀ⲛⲥⲟⲡ.

22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ϣⲁ ⲍ̅ ̀ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲍ̅ ̀ⲛ ⲟ̅ ̀ⲛⲥⲟⲡ.

23 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲟ ̀ⲉⲁϥⲟⲩⲱϣ ̀ⲉϥⲓⲱⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ.

24 ̀ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ̀ⲛϥⲓⲱⲡ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ ̀ⲉⲣⲟϥ.

25 ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥ⳪ ̀ⲉⲧⲏⲓϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲟⲃⲟⲩ.

26 ̀ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ̀ⲱⲟⲩ̀ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲟⲃⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

27 ̀ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲡ⳪ ̀ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲭⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲭⲁϥ ⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

28 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲛ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲣ̅ ̀ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ̀ⲛⲧⲁϥ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲱϫϩ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲕ.

29 ̀ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲁϥϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲱⲟⲩ̀ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲟⲃⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

30 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ϣⲁⲧⲉϥϯ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ.

31 ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲛ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲉⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ̀ⲁ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ̀ⲙⲕⲁϩ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲟⲩ⳪ ̀ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ.

32 ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲁ ⲡⲉϥ⳪ ⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧ̀ⲉⲣⲟⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲓⲭⲁϥ ⲛⲁⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕϯϩⲟ ̀ⲉⲣⲟⲓ.

33 ⲛⲁⲥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ̀ⲛⲧⲉⲕⲛⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲉⲕ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲙⲃⲱⲕ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲓ ⲛⲁⲕ ̀ⲙⲙⲟϥ.

34 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϫⲱⲛⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥ⳪ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲣⲉϥ̀ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ϣⲁⲧⲉϥϯ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣϥ.

35 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲁⲣⲉ̀ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲭⲱ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ.

Chapter 19[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉⲕ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩ̀ⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ϥ̀ⲓ ̀ⲉⲛⲓϭⲓ̀ⲏ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ ϩⲓⲙⲏⲣ ̀ⲙⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ.

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩ̀ⲁϩⲟⲩ ̀ⲛⲥⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ̀ⲥϣⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲓ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

4 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧⲟⲩ.

5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ̀ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ̀ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉⲧⲟⲙϥ ̀ⲉⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ̀ⲙ̀ⲡⲃ̅ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ̀ⲛⲟⲩⲱⲧ.

6 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲃ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ̀ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉ ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ̀ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲙϥ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲉ ̀ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲫⲟⲣϫϥ.

7 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲟⲩⲛ ̀ⲁ Ⲙⲱ̀ⲩⲥⲏⲥ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉϯ ̀ⲥϧⲓ ̀ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

8 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲛⲁϣⲧϩⲏ ⲧ ̀ⲁ Ⲙⲱ̀ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϩⲓ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲓ̀ⲟⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

9 ϯϫⲱ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲓ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲉϣⲉⲛⲥⲁϫⲓ ̀ⲙⲡⲟⲣⲛⲓ̀ⲁ ⲁϥ̀ⲑⲣⲟ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲉ̀ϫⲫⲉ ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ̀ⲛⲑⲏⲉⲧϩⲱⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ϥⲟⲓ ̀ⲛⲛⲱⲓⲕ.

10 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ̀ⲧⲉⲧⲓ̀ⲁ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲁⲛ ̀ⲉϭⲓ.

11 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡ ̀ⲙⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲥⲧⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

12 ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲅⲁⲣ ⲉⲁⲩⲙⲁⲥⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ̀ⲑⲛⲉϫⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲉⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲉⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ̀ⲙⲙⲓⲛ ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲫⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁⲣⲉⲣϣⲱⲡ.

13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲁⲗⲱⲟⲩ̀ⲓ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥⲭⲁ ϫⲓϫ ̀ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲃϩ ̀ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣ̀ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ.

14 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁ ⲛⲓ̀ⲁⲗⲱⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲓⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

15 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ϫⲓϫ ̀ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

16 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲓ ϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲫⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ̀ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ̀ⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲁⲉⲣ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ̀ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ̀ⲛ̀ⲉⲛⲉϩ.

17 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲕϣⲓⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ Ⲫϯ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ̀ⲭⲟⲩⲱϣ ̀ⲉ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ̀ⲁⲣⲉϩ ̀ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉⲕϧⲱⲧⲉⲃ ̀ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ̀ⲛⲛⲉⲕϭⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ.

19 ⲙⲁⲧⲁⲓ̀ⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ̀ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ.

20 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗϣ̀ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓ̀ⲁⲣⲉϩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉ ϯϣⲁⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ.

21 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲭⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲉⲣ ⲟⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲙⲁ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ̀ⲛⲧⲁⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ̀ⲉ̀ϫⲫⲟ ⲛⲁⲕ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲁϩⲟ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲕ ̀ⲛⲥⲱⲓ.

22 ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗϣ̀ⲓⲣⲓ ̀ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲙⲟⲕϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

23 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲥⲙⲟⲕϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ̀ⲟ ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

24 ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩϫⲁⲙⲟⲩⲗ ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ̀ⲑⲟⲩⲁⲑⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ̀ⲛⲑⲱⲣⲡ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ̀ⲟ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ.

25 ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲛⲟϩⲉⲙ.

26 ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲙ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ̀ⲛⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

27 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ̀ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲭⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲛⲥⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲧⲉⲛ ̀ⲛⲥⲱⲕ ⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟⲛ.

28 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩ̀ⲁϩⲉⲙⲥⲱⲛⲧ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓ̀ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ̀ⲱⲟⲩ ⲉⲩ̀ⲉ̀ⲧϩⲉⲙⲥⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ϩⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲛ̀ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϯϩⲁⲡ ̀ⲉϯⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲙⲫⲩⲗⲏ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

29 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲥⲟⲛ ̀ⲛⲥⲱϥ ⲓⲉ ⲥⲱⲛⲓ ⲓⲉ ⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲙⲁⲩ ⲓⲉ ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲓⲉ ϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲓⲟϩⲓ ⲓⲉ ⲏⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥ̀ⲉϭⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲣ̅ ̀ⲛⲕⲱⲃ ̀ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲛϧ ̀ⲛ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲉϥ̀ⲉⲉⲣ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ.

30 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩⲛⲁⲉⲣϧⲁ̀ⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ ⲉⲩⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ.

Chapter 20[edit]

1 ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲛⲉⲃⲓⲟϩⲓ ̀ⲉⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲁⲧⲟⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲧⲁϩⲟ ̀ⲛϩⲁⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ̀ⲉⲡⲉϥⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ.

2 ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ̀ⲉϯ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ̀ⲉⲡⲉϥⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ.

3 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙ̀ⲫⲛⲁⲩ ̀ⲛⲁϫⲡ ⲅ̅ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓ ϯ̀ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲉⲩⲕⲟⲣϥ.

4 ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲡⲓⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ.

5 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙ̀ⲫⲛⲁⲩ ̀ⲛⲁϫⲡ ⲋ̅ ⲛⲉⲙ ̀ⲫⲛⲁⲩ ̀ⲛⲁϫⲡ ⲑ̅ ⲁϥ̀̀ⲓⲣⲓ ⲟⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

6 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙ̀ⲫⲛⲁⲩ ̀ⲛⲁϫⲡ ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ̀ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲣϥ.

7 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉ ̀ϩⲗⲓ ⲧⲁϩⲟⲛ ̀ⲉ̀ⲫⲃⲉⲭⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲡⲓⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ.

8 ̀ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ̀ⲙⲡⲓⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ̀ⲙⲡⲉϥ̀ⲉⲡⲓ̀ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲙⲁ ⲟⲩⲃⲉⲭⲉ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲁⲕⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϧⲁⲉⲩ ϣⲁ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ.

9 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯⲁϫⲡ ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲩϭⲓ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲟⲩⲁⲓ.

10 ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϭⲓ ̀ⲛϩⲟⲩ̀ⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲓ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲟⲩⲁⲓ.

11 ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ̀ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲛⲉⲃⲓⲟϩⲓ.

12 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓϧⲁⲉⲩ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲡⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲁⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛϩⲩⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲁ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩϥⲁⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲃⲁⲣⲟⲥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁⲩⲥⲱⲛ.

13 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁ̀ϣⲫⲏⲣ ϯϭⲓ ̀ⲙⲙⲟⲕ ̀ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲙⲏ ⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁⲕ.

14 ϭⲓ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉⲫⲱⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ̀ⲉϯ ̀ⲙⲡⲁⲓϧⲁ̀ⲉ ̀ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ.

15 ϣⲁⲛ ̀ⲥϣⲉ ⲛⲏⲓ ̀ⲉⲉⲣ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ̀ⲓ ϣⲁⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ̀ⲛⲑⲟⲕ ̀ϥϩⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ̀ⲁⲛⲟⲕ.

16 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲓϧⲁⲉⲩ ⲉⲩ̀ⲉⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⲉⲩ̀ⲉⲉⲣϧⲁ̀ⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲡ.

17 ⲉϥⲛⲁϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁϥϭⲓ ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲧⲱϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

18 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲁⲛ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛⲛⲉⲛϫⲓϫ ̀ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲉ̀ⲫⲙⲟⲩ.

19 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ̀ⲉ̀ⲡⲥⲱⲃⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲛⲥⲉⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥ̀ⲉⲧⲱⲛϥ.

20 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲑⲙⲁⲩ ̀ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲉⲥⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲛⲟⲩϩⲱⲃ.

21 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲟⲩⲁϣϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁϫⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁ ⲧⲉⲕⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁ ⲧⲉⲕϫⲁϭⲏ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

22 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲥⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲫⲟⲧ ̀ⲉϯⲛⲁⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲙⲥ ̀ⲉϯⲛⲁⲱⲙⲥ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲣⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟⲛ.

23 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲓ̀ⲁⲫⲟⲧ ⲙⲉⲛ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲙⲥ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲁⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϫⲁϭⲏ ⲫⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲏⲓϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲏ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲱⲟⲩ.

24 ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉ ⲓ̅ ̀ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ̀ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲃ̅.

25 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲟⲓ ̀ⲛ⳪ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲕⲉⲛⲓϣϯ ⲉⲧⲟⲓ ̀ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ̀ⲉϫⲱⲟⲩ.

26 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲑⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲉⲣ ⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ̀ⲉⲉⲣ ⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

27 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲉⲣ ϩⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ̀ⲉⲉⲣ ⲃⲱⲕ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

28 ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ̀ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉⲙϣⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉϯ ̀ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ̀ⲛⲥⲱϯ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ.

29 ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ.

30 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲃⲉⲗⲗⲉ ⲃ̅ ⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲥⲕⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲁⲩⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲉⲛ⳪ ⲛⲁⲓ ϧⲁⲣⲟⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ.

31 ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣ̀ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϩⲟⲩ̀ⲟ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲉⲛ⳪ ⲛⲁⲓ ϧⲁⲣⲟⲛ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ.

32 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ̀ⲛⲧⲁⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

33 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲛ⳪ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ.

34 ̀ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩ̀ⲁϩⲟⲩ ̀ⲛⲥⲱϥ.

Chapter 21[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩϧⲱⲛⲧ ̀ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲂⲏⲑⲫⲁⲅⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲃ̅.

2 ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲡⲁⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ̀ⲙⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϫⲓⲙⲓ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲉ̀ⲱ ⲉⲥⲥⲟⲛϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲏϫ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲃⲟⲗⲟⲩ ̀ⲁⲛⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ.

3 ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲉⲣ̀ⲭⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ.

4 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

5 ϫⲉ ̀ⲁϫⲟⲥ ̀ⲛ̀ⲧϣⲉⲣⲓ ̀ⲛⲤⲓⲱⲛ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲟⲩⲣⲟ ̀ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉ ̀ⲉⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲡⲉ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ̀ⲉⲟⲩ̀ⲉ̀ⲱ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲏϫ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲉ̀ⲱ.

6 ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀̀ⲓⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

7 ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ̀ⲛϯ̀ⲉ̀ⲱ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲏϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ϩⲃⲱⲥ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲑⲣⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ.

8 ̀ⲡϩⲟⲩ̀ⲟ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩⲫⲱⲣϣ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ϩⲃⲱⲥ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲱⲣϫ ̀ⲛϩⲁⲛϫⲁⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲛⲓ̀ϣϣⲏⲛ ⲁⲩⲫⲟⲣϣⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

9 ⲛⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ̀ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ⲛⲁⲩⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲱⲥⲀⲛⲛⲁ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ̀ϥ̀ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲣⲁⲛ ̀ⲙⲠ⳪ ̀ⲱⲥⲀⲛⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ.

10 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲥⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ̀ⲛϫⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ.

11 ⲛⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ.

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϯ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ̀ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲕⲉⲣⲙⲁ ⲁϥⲫⲟⲛϫⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϯ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ ̀ⲥ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ̀ⲙ̀ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲙⲙⲁ̀ⲛⲭⲱⲡ ̀ⲛⲥⲟⲛⲓ.

14 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲗⲉⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

15 ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ̀ⲉⲛⲓ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ̀ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲁⲗⲱⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲧⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲱⲥⲀⲛⲛⲁ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲁⲩ̀ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ.

16 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲱ ̀ⲙⲙⲟϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ̀̀ⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛ̀ⲁⲗⲱⲟⲩ̀ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲉⲙϭⲓ ⲁⲕⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲥⲙⲟⲩ.

17 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲭⲁⲩ ⲁϥ̀ⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ̀ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ̀ⲉⲂⲏⲑⲁⲛⲓ̀ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

18 ̀ⲉⲧⲁ ⲧⲟⲟⲩ̀ⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥ̀ϩⲕⲟ.

19 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲃⲱ ̀ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟⲥ ̀ⲙⲡⲉϥϫⲉⲙ ̀ϩⲗⲓ ϩⲓⲱⲧⲥ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉϩⲁⲛϫⲱⲃⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϧⲏϯ ϣⲁ ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲃⲱ ̀ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

20 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ̀ⲁ ⲧⲁⲓⲃⲱ ̀ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ϣⲱⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ.

21 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲁϩϯ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ̀ϣⲧⲉⲙⲉⲣϩⲏⲧ ⲃ̅ ̀ⲙⲫⲁ ⲧⲁⲓⲃⲱ ̀ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ̀ⲙⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϥⲓⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲥ̀ⲉϣⲱⲡⲓ.

22 ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϭⲓⲧⲟⲩ.

23 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ̀ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϯ ̀ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁⲕ.

24 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲱ ̀ⲉⲟⲩⲥⲁϫⲓ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲧⲁⲙⲟⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲓ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ̀ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.

25 ⲡⲓⲱⲙⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ̀ϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ.

26 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲧ̀ⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲙⲡⲓⲙⲏϣ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

27 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ̀ⲛϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ̀ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.

28 ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲙⲫⲟⲟⲩ ̀ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ.

29 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁ⳪ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉϥϣⲉⲛⲁϥ.

30 ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ̀ⲉ̀ⲡϧⲁ̀ⲉ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲉⲙ̀ϩⲑⲏϥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ.

31 ⲛⲓⲙ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲃ̅ ⲁϥⲉⲣ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓϧⲁ̀ⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ.

32 ⲁϥ̀ⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲓⲙⲱⲓⲧ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲙ ̀ϩⲑⲏⲧⲉⲛ ̀ⲉ̀ⲡϧⲁ̀ⲉ ̀ⲉ̀ⲡϫⲓⲛⲛⲁϩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ.

33 ⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲕⲉ ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲛⲉⲃⲓⲟϩⲓ ̀ⲉⲁϥϭⲟ ̀ⲛⲟⲩⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲧⲟ ̀ⲛⲟⲩϫⲟⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲕ ̀ⲛⲟⲩ̀ϩⲣⲱⲧ ̀ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϥⲕⲱⲧ ̀ⲛⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ̀ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉ̀ⲡϣⲉⲙⲙⲟ.

34 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲡⲥⲏⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ϩⲁ ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ̀ⲉϭⲓ ̀ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ.

35 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ϭⲓ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲕⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲕⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ.

36 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲛϩⲁⲛⲕⲉ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲩⲟϣ ̀ⲉⲛⲓϩⲟⲩ̀ⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀̀ⲓⲣⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

37 ̀ⲉ̀ⲡϧⲁ̀ⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ̀ϣⲫⲓⲧ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲓ.

38 ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ̀ⲁ.

39 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲓⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ.

40 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲡ⳪ ̀ⲙⲡⲓⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲁⲓϥ ̀ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

41 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲕⲁⲕⲱⲥ ⲉϥ̀ⲉⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ̀ⲛⲕⲁⲕⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲁϩ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲉϥ̀ⲉⲧⲏⲓϥ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲓⲏ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϯ ̀ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.

42 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ̀̀ⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲡⲓ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲉⲕⲟϯ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ̀ⲛϫⲱϫ ̀ⲛⲗⲁⲕϩ ̀ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ̀ϥⲟⲓ ̀ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ.

43 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉⲩ̀ⲉⲟⲗⲥ ̀ⲛⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲧⲏⲓⲥ ̀ⲛⲕⲉ ⲉⲑⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲧⲁϩ.

44 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓ̀ⲱⲛⲓ ⲉϥ̀ⲉⲗⲁⲥϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲉϥⲛⲁϩⲉⲓ ̀ⲉϫⲱϥ ⲉϥ̀ⲉϣⲁϣϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

45 ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ̀̀ⲉⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁⲩ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ.

46 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ̀ⲉ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

Chapter 22[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

2 ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲟ ̀ⲉⲁϥ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛⲟⲩϩⲟⲡ ̀ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ.

3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲉⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓϩⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ ̀ⲉ̀ⲓ.

4 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲛϩⲁⲛⲕⲉ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲁ̀ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲁⲓⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲁⲛⲉⲩϣ ⲥⲉϣⲁⲧ ⲥⲉⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓϩⲟⲡ.

5 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ̀ⲁⲙⲉⲗⲉⲥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ̀ⲉⲡⲉϥⲓⲟϩⲓ ⲕⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲉϥⲓⲉⲃϣⲱⲧ.

6 ̀ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲁⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

7 ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲙⲛⲉϥ̀ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ̀ⲛⲛⲓⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ.

8 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲕ ϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲡ ⲙⲉⲛ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ.

9 ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉⲛⲓⲙⲁⲛⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲟⲩ ⲑⲁϩⲙⲟⲩ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓϩⲟⲡ.

10 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲉ ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϩ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲡ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ.

11 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲛⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛ̀ⲧϩⲉⲃⲥⲱ ̀ⲙⲡⲓϩⲟⲡ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲁⲛ.

12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ̀ϣⲫⲏⲣ ⲡⲱⲥ ⲁⲕ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲙⲛⲁⲓ ̀ⲛ̀ⲧϩⲉⲃⲥⲱ ̀ⲙⲡⲓϩⲟⲡ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲕ ⲁⲛ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ̀ⲁ ⲣⲱϥ ⲑⲱⲙ.

13 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲛⲓⲇⲓ̀ⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲥⲱⲛϩ ̀ⲙⲫⲁⲓ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ.

14 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲑⲁϩⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ.

15 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϣⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉϫⲟⲣϫϥ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ.

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ̀ⲛⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲎ̇ⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲫⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ̀ⲕϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ϧⲁ̀ⲧϩⲏ ̀ⲛ̀ϩⲗⲓ ̀ⲛ̀ⲕϫⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ̀ⲉϩⲟ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ.

17 ̀ⲁϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲥϣⲉ ̀ⲉϯϩⲱϯ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϣⲁⲛ ̀ⲙⲙⲟⲛ.

18 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲱⲛⲧ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ.

19 ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲛⲟⲙⲓⲥⲙⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲏⲛⲥⲟⲥ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ.

20 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲁⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲑⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ̀ⲥϧⲁⲓ.

21 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ̀ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁ ⲛⲁ Ⲫϯ ̀ⲙⲪϯ.

22 ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ.

23 ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀̀ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ.

24 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲫⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲁ Ⲙⲱ̀ⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲩ ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϭⲓ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩ̀ϫⲣⲟϫ ̀ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ.

25 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⲇⲉ ̀ⲛⲥⲟⲛ ϧⲁⲧⲟⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ̀ϫⲣⲟϫ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲭⲁ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ.

26 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲅ̅ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲍ̅.

27 ̀ⲉ̀ⲡϧⲁ̀ⲉ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ϯⲕⲉ̀ⲥϩⲓⲙⲓ.

28 ϧⲉⲛ ϯ̀ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲁⲥⲛⲁⲉⲣ ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲛⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ⲍ̅ ⲁⲩϭⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

29 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲟⲩⲇⲉ ϯϫⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ.

30 ϧⲉⲛ ϯ̀ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲁⲩϭⲓⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲉⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ.

31 ⲉⲑⲃⲉ ϯ̀ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

32 ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲫϯ ̀ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ̀ⲛ̀ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ̀ⲛⲒⲁⲕⲱⲃ Ⲫϯ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲡⲉ.

33 ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ̀ⲥⲃⲱ.

34 ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲙ ̀ⲛⲣⲱⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ.

35 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ̀ⲉⲟⲩⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥϭⲱⲛⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ.

36 ϫⲉ ̀ⲫⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

37 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕ̀ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

38 ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛϩⲟⲩⲓϯ ̀ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

39 ϯⲙⲁϩ ⲃ̅ϯ ⲇⲉ ⲉⲧ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛⲑⲁⲓ ⲉⲕ̀ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ.

40 ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲃ̅ϯ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ̀ⲁϣⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

41 ̀ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

42 ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ.

43 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲡⲛ̅ⲁ̅ ̀ϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

44 ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ̀ⲙⲠⲁ⳪̅ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲧⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ϣⲁϯⲭⲱ ̀ⲛⲛⲉⲕϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲛⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ.

45 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ̀ϥⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲡⲱⲥ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲡⲉ.

46 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉ ̀ϩⲗⲓ ̀ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ̀ⲛ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉ ̀ϩⲗⲓ ̀ϣⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ̀ⲉϣⲉⲛϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

Chapter 23[edit]

1 ⲧⲟⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

2 ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ̀ⲛⲧⲉ Ⲙⲱ̀ⲩⲥⲏⲥ.

3 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲁⲣⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲣⲉϩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ̀ⲙⲡⲉⲣ̀̀ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ̀ϩⲃⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲥⲉϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ.

4 ⲥⲉⲙⲟⲩⲣ ⲇⲉ ̀ⲛϩⲁⲛⲉⲧⲫⲱⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲧⲁⲗⲟ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ̀ⲑⲛⲁϩⲃⲓ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲕⲓⲙ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ̀ⲙⲡⲟⲩⲧⲏⲃ.

5 ⲛⲟⲩ̀ϩⲃⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲟⲩⲱϣⲥ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲛⲟⲩⲫⲩⲗⲁⲕⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉ̀ⲑⲣⲟ ̀ⲛⲛⲉⲛ̀ϣⲧⲁϯ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ϩⲃⲱⲥ ̀ⲉϣⲓⲁⲓ.

6 ⲥⲉⲙⲉⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲓϣⲟⲣⲡ ̀ⲙⲙⲁⲛⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ̀ⲙⲙⲁ̀ⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲛⲓⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.

7 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ.

8 ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ.

9 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲣⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲓⲱⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ.

10 ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲥⲁϧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϧ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

11 ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ̀ⲉⲉⲣⲇⲓ̀ⲁⲕⲱⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

12 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϭⲁⲥϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϭⲁⲥϥ.

13 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀ϣⲑⲁⲙ ̀ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ̀ⲉ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ.

14 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ̀ⲛⲛⲓⲏⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲥⲟⲩ̀ⲏⲟⲩ ̀ⲉⲉⲣ̀ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ̀ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ̀ⲛϩⲟⲩ̀ⲟ.

15 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ̀ⲉ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧϣⲟⲩ̀ⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲁⲙⲓ̀ⲟ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲡⲣⲟⲥ̀ⲏⲗⲓⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲛϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ⲉϥⲕⲏⲃ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

16 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ̀ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲱⲣⲕ ̀ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ̀ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲱⲣⲕ ̀ⲙⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟⲛ ̀ⲉⲣⲟϥ.

17 ⲛⲓⲥⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ̀ⲛⲛⲓϣϯ ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲟ ̀ⲙⲡⲓⲛⲟⲩⲃ.

18 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲑⲛⲁⲱⲣⲕ ̀ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ̀ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲱⲣⲕ ̀ⲙⲡⲓⲧⲁⲓ̀ⲟ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲟⲛ ̀ⲉⲣⲟϥ.

19 ⲛⲓⲥⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ̀ⲛⲛⲓϣϯ ⲡⲓⲧⲁⲓ̀ⲟ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲟ ̀ⲙⲡⲓⲧⲁⲓ̀ⲟ.

20 ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲱⲣⲕ ̀ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲁϥⲱⲣⲕ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ.

21 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲱⲣⲕ ̀ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲱⲣⲕ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ̀ⲛϧⲏⲧϥ.

22 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲱⲣⲕ ̀ⲛ̀ⲧⲫⲉ ⲁϥⲱⲣⲕ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ.

23 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϯ ̀ⲙⲫⲣⲉⲙⲏⲧ ̀ⲙⲡⲓⲁⳡⲓⲛⲛⲥⲑⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲁⲡⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ̀ⲛⲛⲏ ⲉⲧϩⲟⲣϣ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ̀ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲥⲙⲡϣⲁ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲒⲧⲟⲩ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲭⲁⲩ ̀ⲛⲥⲁ ⲑⲓⲛⲟⲩ.

24 ⲛⲓϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ̀ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱϥ ̀ⲛϯϣⲟⲗⲙⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲟⲙⲕ ̀ⲙⲡⲓϫⲁⲙⲟⲩⲗ.

25 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲫⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲣⲟⲯⲓⲥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲉϩ ̀ⲛϩⲱⲗⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϭⲱϧⲉⲙ.

26 ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ̀ⲙⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲁⲫⲟⲧ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲣⲟⲯⲓⲥ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲟⲩⲃⲟ.

27 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲙϩⲁⲩ ⲉⲩⲟϣϫ ̀ⲛⲕⲟⲛⲓ̀ⲁ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀̀ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲉϩ ̀ⲛⲕⲁⲥ ̀ⲛⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

28 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙⲉϩ ̀ⲙⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ̀ⲁⲛⲟⲙⲓ̀ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

29 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ̀ⲛⲛⲓⲃⲏⲃ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ.

30 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀̀ⲉⲛⲉ ⲁⲛⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛⲀⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲟⲓ ̀ⲛ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ̀ⲡ̀ⲥⲛⲟϥ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

31 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲧⲉⲧ̀ⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ̀ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

32 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϫⲉⲕ ̀ⲡϣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

33 ⲛⲓϩⲟϥ ̀ⲙⲙⲓⲥⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀ⲁϫⲱ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ̀ϣⲫⲱⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ̀ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ.

34 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛϩⲁⲛ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ̀ⲛⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϧⲱⲧⲉⲃ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϭ ⲟϫⲓ ̀ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲃⲁⲕⲓ ̀ⲉⲃⲁⲕⲓ.

35 ϩⲟⲡⲱⲥ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲥⲛⲟϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲛ̀ⲑⲙⲏⲓ ̀ⲉⲧⲁⲩⲫⲟⲛϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ̀ⲡ̀ⲥⲛⲟϥ ̀ⲛⲀⲃⲏⲗ ⲡⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ϣⲁ ̀ⲡ̀ⲥⲛⲟϥ ̀ⲛⲌⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲂⲁⲣⲁⲭⲓⲁⲥ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ.

36 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲓⲅ̀ⲉⲛⲉ̀ⲁ.

37 Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲑⲏⲉⲧϧⲱⲧⲉⲃ ̀ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϩⲓ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲑⲟⲩⲏⲧ ⲛⲉϣⲏⲣⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ ̀ⲉϣⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲛⲉϥⲧⲉⲛϩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ.

38 ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲭⲱ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲏⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉϥϣⲱϥ.

39 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ̀ϥ̀ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲣⲁⲛ ̀ⲙⲠ⳪.

Chapter 24[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲧⲁⲙⲟ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲛⲓⲕⲱⲧ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ.

2 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩⲭⲁ ⲟⲩ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ̀ⲛⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ.

3 ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲁ̀ⲡⲥⲁ ̀ⲙⲙⲁⲩ̀ⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲛ̀ⲑⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛ̀ⲓ ⲛⲉⲙ ̀ⲧϧⲁ̀ⲉ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̀̀ⲉⲛⲉϩ.

4 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲁⲩ ̀ⲙⲡⲉⲣⲭⲁⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲉⲣⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

5 ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ̀ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲥⲉⲣⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ.

6 ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ̀ⲉϩⲁⲛⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ̀ⲥⲙⲏ ̀ⲙⲃⲱⲧⲥ ̀ⲁⲛⲁⲩ ̀ⲙⲡⲉⲣ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ̀ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲙⲡⲁⲧⲉ ̀ⲧϧⲁ̀ⲉ ϣⲱⲡⲓ.

7 ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲱⲛϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ̀ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ.

8 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲏ ̀ⲛⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⲛⲉ.

9 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ̀ⲉϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲉ̀ⲡϩⲟϫϩⲉϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϧⲉⲧⲉⲃ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲟⲥϯ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ.

10 ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲭⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϯ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲙⲉⲥⲧⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ⲉⲣⲏⲟⲩ.

11 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲩ̀ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲥⲉⲣⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ.

12 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ̀ⲡ̀ⲁϣⲁⲓ ̀ⲛⲧⲉ ϯ̀̀ⲁⲛⲟⲙⲓ̀ⲁ ̀ⲧ̀̀ⲁⲅⲁⲡⲏ ̀ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲥ̀ⲉ̀ϩⲣⲟϣ.

13 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ϣⲁ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ.

14 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲙⲡⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ̀ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲥ̀ⲉ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯϧⲁ̀ⲉ.

15 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓⲥⲱϥ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲡϣⲁϥⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲫⲏⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁϯ.

16 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ̀ⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲫⲱⲧ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ.

17 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ̀ⲡϫ̀ⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲉϥ̀ⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲉⲉⲗ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ.

18 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲕⲟⲓ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ̀ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ̀ⲉⲉⲗ ⲉϥ̀ϩⲃⲟⲥ.

19 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲃⲟⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϯϭⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

20 ⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉ̀ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲫⲱⲧ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧ̀ⲫⲣⲱ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

21 ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲙⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲡⲉϥⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ̀ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲛ.

22 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲃⲏⲗϫⲉ ̀ⲁ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲩⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⲇⲉ ̀ⲉⲣⲉ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ.

23 ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲓⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲁⲓ ⲓⲉ ̀ϥⲧⲏ ̀ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲛϩⲟⲧⲟⲩ.

24 ⲉⲩ̀ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲭ̅ⲥ̅ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϯ ̀ⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀̀ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲛⲥⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ̀ⲛⲛⲁⲕⲉⲥⲱⲧⲡ.

25 ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ̀ⲛϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

26 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉϥϩⲓ ̀ⲡϣⲁϥⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉϥϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ̀ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲛϩⲟⲧⲟⲩ.

27 ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲡⲓⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ̀ⲉϣⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲥⲁⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙ̀ⲡϫⲓⲛ̀ⲓ ̀ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ.

28 ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ϯϣⲟⲗϩⲥ ̀ⲙⲙⲟϥ ϣⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲉⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲁϧⲱⲙ.

29 ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲫⲣⲏ ⲉϥ̀ⲉⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ̀ⲛⲛⲉϥϯ ̀ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲉⲩ̀ⲉϩⲉⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲕⲓⲙ.

30 ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ̀ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ̀̀ⲉⲛⲉϩⲡⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲱⲟⲩ.

31 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉⲧⲁⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϥⲧⲟⲩⲑⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ.

32 ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲃⲱ ̀ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ̀ⲁⲣⲓ̀ⲉⲙⲓ ̀ⲉϯⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ̀ⲉϣⲱⲡ ϩⲏⲇⲏ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲥϫⲁⲗ ϭⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲥϫⲱⲃⲓ ϯⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ̀ϥϧⲉⲛⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲱⲙ.

33 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲀⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲁⲣⲓ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ̀ϥϧⲉⲛⲧ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ.

34 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉ ⲧⲁⲓⲅ̀ⲉⲛⲉ̀ⲁ ⲥⲓⲛⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ.

35 ̀ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲓ.

36 ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲉⲙⲓ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲉⲪ̇ⲓⲱⲧ ̀ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

37 ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ Ⲛⲱ̀ⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓ̀ⲁ ̀ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ.

38 ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲛⲁⲩϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϧⲁϫⲱϥ ̀ⲙⲡⲓⲕⲁⲧⲁ̀ⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱ ⲉⲩϭⲓ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϭⲓϩⲁⲓ ϣⲁ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲁ Ⲛⲱ̀ⲉ ϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ̀ⲙⲙⲟϥ.

39 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩ̀ⲉⲙⲓ ϣⲁⲧⲉϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁ̀ⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲗ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲡϫⲓⲛ̀ⲓ ̀ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ.

40 ⲧⲟⲧⲉ ⲃ̅ ⲉⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲕⲟⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲟⲗϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲭⲁϥ.

41 ̀ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲛⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲩⲛⲓ ⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲟⲗⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ̀ⲓ ⲉⲩ̀ⲉⲭⲁⲥ.

42 ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳪ ⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲁϣ ̀ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ.

43 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ̀ⲁⲣⲓ̀ⲉⲙⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ̀ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛⲓ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲁϣ ̀ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲁϥⲛⲁⲣⲱⲓⲥ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ϣⲧⲉⲙⲭⲁϥ ̀ⲉϭⲓ ̀ⲙⲡⲉϥⲏⲓ.

44 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ̀ⲁⲣⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲟⲩ ̀ⲛϧⲏⲧⲥ.

45 ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ̀ⲙⲃⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥ⳪ ⲛⲁⲭⲁϥ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲉϯⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲟⲩ̀ϧⲣⲉ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲥⲏⲟⲩ ̀ⲛⲧⲏⲓⲥ.

46 ̀ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ̀ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥ⳪ ̀ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϥ ⲉϥ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

47 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ϥⲛⲁⲭⲁϥ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ⲧⲏⲣϥ.

48 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛϫⲟⲥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲛⲁⲱⲥⲕ.

49 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀̀ⲉⲛⲉϥ̀ϣⲫⲏⲣ ̀ⲛ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϧⲓ.

50 ⲉϥ̀ⲉ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡ⳪ ̀ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁϫⲱϥ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

51 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉⲫⲟⲣϫϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉⲭⲱ ̀ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ.

Chapter 25[edit]

1 ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲥ̀ⲟⲛⲓ ̀ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲙⲏϯ ̀ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ̀ⲛⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉ̀ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ.

2 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉ̅ ⲇⲉ ̀ⲛⲥⲟϫ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉ̅ ̀ⲛⲥⲁⲃⲏ.

3 ⲛⲓⲥⲟϫ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ̀ⲛⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ̀ⲙⲡⲟⲩⲉⲗ ⲛⲉϩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

4 ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲗ ⲛⲉϩ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ.

5 ̀ⲉⲧⲁϥⲱⲥⲕ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲁⲩϩⲓⲛⲓⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ.

6 ̀ⲉⲧⲁ ̀ⲧⲫⲁϣⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲓ̀ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲱⲡⲓ ̀ⲁ ⲟⲩ̀ϧⲣⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲁϥ̀ⲓ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉ̀ϩⲣⲁϥ.

7 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ̀ⲛⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ.

8 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲥⲟϫ ⲇⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲉϩ ̀ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲁϭⲉⲛⲟ.

9 ⲁⲩ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ϣⲧⲉⲙⲣⲁϣⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲁ ⲛⲏⲉⲧϯ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

10 ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ̀ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓϩⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϣⲑⲁⲙ ̀ⲙⲡⲓⲣⲟ.

11 ̀ⲉ̀ⲡϧⲁ̀ⲉ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲡⲥⲱϫⲡ ̀ⲛⲛⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲡⲉⲛ⳪ ̀ⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ.

12 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ.

13 ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ.

14 ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉ̀ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ̀̀ⲉⲛⲉϥ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ.

15 ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲉ̅ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ̀ⲛ ⲃ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉ̀ⲡϣⲉⲙⲙⲟ.

16 ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧϭⲓ ̀ⲙⲡⲓⲉ̅ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ ⲕⲉ ⲉ̅.

17 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓ ⲃ̅ ⲁϥ̀ϫⲫⲉ ⲕⲉ ⲃ̅.

18 ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥϣⲱⲕⲓ ̀ⲛⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱⲡ ̀ⲙⲡⲓϩⲁⲧ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳪.

19 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ̀ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϥⲓⲱⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

20 ⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓ ⲉ̅ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲁϥⲉⲛ ⲕⲉ ⲉ̅ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲉ̅ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲓⲥ ⲕⲉ ⲉ̅ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲁⲓ̀ϫⲫⲱⲟⲩ.

21 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉϥ⳪ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ̀ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲓ̀ⲉⲭⲁⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲫⲣⲁϣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕ⳪.

22 ⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲃ̅ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲓⲥ ⲕⲉ ⲃ̅ ⲁⲓ̀ϫⲫⲱⲟⲩ.

23 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉϥ⳪ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ̀ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲓ̀ⲉⲭⲁⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉ̀ⲫⲣⲁϣⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕ⳪.

24 ⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓϫⲓⲛϭⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲁⲓ̀ⲉⲙⲓ ̀ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⲉⲕⲱⲥϧ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲡⲉⲕⲥⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲡⲉⲕϫⲟⲣϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲁⲓⲭⲱⲡ ̀ⲙⲡⲉⲕϫⲓⲛϭⲱⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲕ ̀ⲛⲧⲟⲧ.

26 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲉϥ⳪ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛϭⲉⲛⲛⲉ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲕⲉⲙⲓ ϫⲉ ϣⲁⲓⲱⲥϧ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲡⲓⲥⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲓⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲡⲓϫⲟⲣϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

27 ⲛⲁⲥ̀ⲙ̀ⲡϣⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲕ ⲡⲉ ̀ⲉϯ ̀ⲙⲡⲁϩⲁⲧ ̀ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛ̀ⲓ ⲛⲁⲓⲛⲁϭⲓ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲏⲥⲓ.

28 ̀ⲁⲗⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲛ ̀ⲙⲡⲓϫⲓⲛϭⲱⲣ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ̀ⲙⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲏⲓϥ ̀ⲙⲫⲁ ⲡⲓ ⲓ̅ ̀ⲛϫⲓⲛϭⲱⲣ.

29 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ⲛⲧⲁϥ ⲉⲩ̀ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲣϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛⲧⲁϥ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲩ̀ⲉⲟⲗϥ ̀ⲛⲧⲟⲧϥ.

30 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲧϣⲁⲩ ̀ⲙⲃⲱⲕ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲧϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ.

31 ̀ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ̀ⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ̀ⲉϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ̀ⲱⲟⲩ.

32 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ̀ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉⲫⲟⲣϫⲟⲩ ̀ⲛⲛⲟⲩ̀ⲉⲣⲏⲟⲩ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲓⲙⲁⲛ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ̀ⲉϣⲁϥⲫⲱⲣϫ ̀ⲛⲛⲓ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲑⲙⲏϯ ̀ⲛⲛⲓⲃⲁⲉⲙⲡⲓ.

33 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉϥ̀ⲉⲭⲁⲩ ⲥⲁⲧⲉϥⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲓⲃⲁⲉⲙⲡⲓ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲉϥϫⲁϭⲏ.

34 ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ̀ⲉϫⲟⲥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲧⲉϥⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲏⲉⲧ̀ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ̀ⲁⲣⲓ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ̀ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲑⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ̀ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ̀ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

35 ⲁⲓ̀ϩⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓ̀ⲓⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲧⲥⲟⲓ ⲛⲁⲓⲟⲓ ̀ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡⲧ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

36 ⲁⲓⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϩⲟⲃⲥⲧ ⲛⲁⲓϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡⲁϣⲓⲛⲓ ⲛⲁⲓⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ.

37 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ̀ⲉ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ̀ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟⲕ ̀ⲛ̀ⲑⲛⲁⲩ ⲉⲕϩⲟⲕⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲧⲉⲙⲙⲟⲕ ⲓⲉ ⲉⲕ̀ⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ̀ⲧⲥⲟⲕ.

38 ⲓⲉ ̀ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟⲕ ̀ⲛ̀ⲑⲛⲁⲩ ⲉⲕⲟⲓ ̀ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲟⲡⲕ ̀ⲉⲣⲟⲛ ⲓⲉ ⲉⲕⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϩⲟⲃⲥⲕ.

39 ⲓⲉ ̀ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟⲕ ̀ⲛ̀ⲑⲛⲁⲩ ⲉⲕϣⲱⲛⲓ ⲓⲉ ⲉⲕⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ̀ⲓ ϣⲁⲣⲟⲕ.

40 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ̀ⲉ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲉϥ̀ⲉϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ̀ⲛ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ ̀ⲛⲧⲏⲓ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ.

41 ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ̀ⲉϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉϥϫⲁϭⲏ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲏⲉⲧ̀ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲭⲣⲱⲙ ̀ⲛ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲫⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ̀ⲙⲡⲓⲇⲓ̀ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

42 ⲁⲓ̀ϩⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓ̀ⲓⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ̀ⲧⲥⲟⲓ.

43 ⲛⲁⲓⲟⲓ ̀ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡⲧ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲟⲃⲥⲧ ⲛⲁⲓϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡⲁϣⲓⲛⲓ ⲛⲁⲓⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ.

44 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ̀ⲉ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ̀ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟⲕ ̀ⲛ̀ⲑⲛⲁⲩ ⲉⲕϩⲟⲕⲉⲣ ⲓⲉ ⲉⲕ̀ⲟⲃⲓ ⲓⲉ ⲉⲕⲟⲓ ̀ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲓⲉ ⲉⲕⲃⲏϣ ⲓⲉ ⲉⲕϣⲱⲛⲓ ⲓⲉ ⲉⲕⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲛϣⲉⲙϣⲏⲧⲕ.

45 ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ̀ⲉ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲇⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ.

46 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ̀ⲛ̀̀ⲉⲛⲉϩ ⲛⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲱⲛϧ ̀ⲛ̀̀ⲉⲛⲉϩ.

Chapter 26[edit]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ̀ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉⲕ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

2 ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̅ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁϣϥ.

3 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲁⲩⲗⲏ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲫⲏ̀ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲕⲁⲓ̀ⲁⲫⲁ.v

4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩ̀ⲭⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ.

5 ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲛ̀ⲑⲣⲉⲛⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ̀ⲡϣⲁⲓ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲉ ⲟⲩ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

6 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ̀ⲁ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲏⲓ ̀ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ.

7 ⲁⲥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ̀ⲛⲥⲟϫⲉⲛ ̀ⲛⲧⲟⲧⲥ ̀ⲉⲛⲁϣⲉ ̀ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϫⲟϣϥ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ̀ⲁⲫⲉ ⲉϥⲣⲱⲧⲉⲃ.

8 ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ̀ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩ ⲡⲉ.

9 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ̀ⲉϯ ̀ⲙⲫⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ.

10 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϩϧⲓⲥⲓ ̀ⲉϯ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ̀ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲉⲧⲁⲥⲁⲓϥ ̀ⲉⲣⲟⲓ.

11 ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲉ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ̀ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

12 ⲁⲥϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϫⲉ ⲑⲁⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ̀ⲉ̀ⲡϫⲓⲛⲕⲟⲥⲧ.

13 ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲫⲙⲁ ̀ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ̀ⲙⲡⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩ̀ⲉⲥⲁϫⲓ ϩⲱϥ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲁ ⲧⲁⲓ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲓϥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲛⲁⲥ.

14 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲏ̀ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲒⲥⲕⲁⲣⲓ̀ⲱⲧⲏⲥ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ.

15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ̀ⲛⲧⲁⲧⲏⲓϥ ̀ⲉⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ̀ⲉϯ ⲛⲁϥ ̀ⲙ ⲗ̅ ̀ⲛϩⲁⲧ.

16 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ̀ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲉⲩⲕⲉⲣⲓ̀ⲁ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ.

17 ̀ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ̀ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧⲕⲱⲃ ⲁⲩ̀ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ⲑⲱⲛ ̀ⲉⲟⲩⲟⲙϥ.

18 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁⲓⲃⲁⲕⲓ ϩⲁ ⲡⲁ̀ⲫⲙⲁⲛ ̀ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ̀ⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲁⲓⲛⲁ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙⲡⲁⲡⲁⲥⲭⲁ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲃϯ ̀ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ.

20 ̀ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

21 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ.

22 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲙⲟⲕϩ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛϫⲉ ̀ⲫⲟⲩⲁⲓ ̀ⲫⲟⲩⲁⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲁ⳪.

23 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲓⲛⲁϫ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ.

24 Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⲙⲉⲛ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ̀ϥⲛⲁϣⲉⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ̀ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ̀ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ̀ⲙⲡⲟⲩⲙⲁⲥϥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ.

25 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ̀ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕϫⲟⲥ.

26 ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϭⲓ ̀ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲥⲙⲟⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲫⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲓ ⲟⲩⲱⲙ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ.

27 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϭⲓ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲁⲫⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ̀ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲓ ⲥⲱ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

28 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲁ̀ⲥⲛⲟϥ ̀ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ̀ⲁⲑⲏⲕⲏ ̀ⲙⲃⲉⲣⲓ ̀ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲫⲟⲛϥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲉ̀ⲡϫⲓⲛⲭⲁ ̀ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

29 ϯϫⲱ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ̀ⲛⲛⲁⲥⲱ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲃⲱ ̀ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ϣⲁ ⲡⲓ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲧⲏ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϥⲟⲓ ̀ⲙⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ.

30 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ.

31 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̀ⲉϫⲱⲣϩ ̀ⲥ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲓ̀ⲉ̀ⲓⲛⲓ ̀ⲛⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ̀ⲉϫⲱⲣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲉⲥⲱⲟⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̀ⲟϩⲓ.

32 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ̀ⲑⲣⲓⲧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ.

33 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲕ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲁⲉⲣ̀ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ.

34 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ̀ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̀ⲉϫⲱⲣϩ ̀ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩ̀ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ̀ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛ ⲅ̅ ̀ⲛⲥⲟⲡ.

35 ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲥϣⲁⲛⲫⲟϩ ̀ⲛⲧⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ ̀ⲛⲛⲁϫⲟⲗⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

36 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ̀ⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓ ⲙⲁ ϣⲁ ϯϣⲉⲛⲏⲓ ϣⲁ ̀ⲙⲛⲁⲓ ̀ⲛⲧⲁⲧⲱⲃϩ.

37 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲗ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ̀ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛⲉⲣ̀ⲙⲕⲁϩ ̀ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ̀ⲉⲉⲣ̀ϣⲗⲁϩ ̀ⲛϩⲏⲧ.

38 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲙⲟⲕϩ̀ⲛϩⲏⲧ ϣⲁ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀ⲉ̀ⲫⲙⲟⲩ ̀ⲟϩⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲓⲥ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

39 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϩⲉⲛϥ ̀ⲉ̀ⲧϩⲏ ̀ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁϥϩⲓⲧϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲁⲓ̀ⲁⲫⲟⲧ ⲥⲉⲛⲧ ̀ⲡⲗⲏⲛ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ̀ⲛⲑⲟⲕ.

40 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ̀ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ̀ⲛⲣⲱⲓⲥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ̀ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ.

41 ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ̀ϣⲧⲉⲙ̀ⲓ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⲉϥⲣⲱⲟⲩⲧ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ.

42 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ̀ⲙ̀ⲫⲙⲁϩ ⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ ̀ⲁⲫⲟⲧ ⲥⲉⲛⲧ ̀ⲉⲃⲏⲗ ̀ⲛⲧⲁⲥⲟϥ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ϣⲱⲡⲓ.

43 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ⲟⲛ ϩⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲣϣ ⲡⲉ.

44 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⲟⲛ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ̀ⲙ̀ⲫⲙⲁϩ ⲅ̅ ̀ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲣⲱ ⲟⲛ.

45 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲧⲟⲛ ̀ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ̀ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ̀̀ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ̀ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

46 ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ.

47 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲓⲥ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ⲁϥ̀ⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ̀ϣⲃⲟϯ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

48 ⲫⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲁϥϯ ̀ⲛⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉϯⲛⲁϯ ̀ⲛⲟⲩⲫⲓ ̀ⲉⲣⲱϥ ̀ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ.

49 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ̀ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ̀ⲛⲟⲩⲫⲓ ̀ⲉⲣⲱϥ.

50 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ̀ϣⲫⲏⲣ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲕ̀ⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ̀ⲉϫⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ.

51 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉⲗⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲏϥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛⲥⲁ ̀ⲫⲃⲱⲕ ̀ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϫⲉϫ ⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

52 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ̀ⲛϯⲥⲏϥⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲙⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲥⲏϥⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ̀ⲛ̀ⲧⲥⲏϥⲓ.

53 ⲓⲉ ⲁⲕⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲉ ̀ⲙⲙⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟⲓ ̀ⲉⲧⲱⲃϩ ̀ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲑⲣⲉ ϩⲟⲩ̀ⲟ ̀ⲉ ⲓ̅ⲃ̅ ̀ⲛⲗⲉⲅⲓⲱⲛ ̀ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲓ ⲛⲏⲓ ̀ⲙⲛⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ.

54 ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧ̀ⲥϣⲉ ̀ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ.

55 ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ̀ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ̀ϣⲃⲟϯ ̀ⲉ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲏ ⲛⲁⲓϩⲉⲙⲥⲓ ̀ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲓϯ̀ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟⲓ.

56 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓ̀ⲅⲣⲁⲫⲏ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲁⲩⲫⲱⲧ.

57 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲉⲛϥ ϩⲁ Ⲕⲁⲓ̀ⲁⲫⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.

58 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲓ ̀ⲫⲟⲩⲉⲓ ϣⲁ ϯⲁⲩⲗⲏ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓϫⲱⲕ.

59 ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ̀ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ϧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ.

60 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲟⲩϫⲓⲙⲓ ̀ⲉⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ̀ⲛⲛⲟⲩϫ ̀ⲉ̀ⲡϧⲁ̀ⲉ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲃ̅.

61 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁ ⲫⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟⲓ ̀ⲉⲃⲉⲗ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲕⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ.

62 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛ̀ⲕ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛ̀ϩⲗⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ̀ⲙⲙⲟϥ ϧⲁⲣⲟⲕ.

63 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲱ ̀ⲛⲣⲱϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ̀ⲙⲙⲟⲕ ̀ⲙⲪϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉⲕϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ ⲉⲧⲟⲛϧ.

64 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕϫⲟⲥ ̀ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ̀ⲛϯϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ̀ⲛⲧⲉ ̀ⲧⲫⲉ.

65 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲫⲱϧ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ϩⲃⲱⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲉⲟⲩ̀ⲁ ̀ⲛⲧ̀ⲉⲛⲉⲣ̀ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ̀ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲡⲓϫⲉⲟⲩ̀ⲁ.

66 ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ϥⲉⲙ̀ⲡϣⲁ ̀ⲙ̀ⲫⲙⲟⲩ.

67 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϩⲓⲑⲁϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲕⲟⲩⲣ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲣⲟϥ.

68 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲣⲟⲕ.

69 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲁⲩⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ̀ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩ̀ⲁⲗⲟⲩ ̀ⲙⲃⲱⲕⲓ ⲉⲥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲛⲁⲕⲭⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲠⲓⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ.

70 ̀ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛϯ̀ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ̀ⲁⲣⲉϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ.

71 ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉⲡⲓ̀ϣⲑⲟⲙ ⲁⲥⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ̀ⲛⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ̀ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲟⲥ.

72 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲱⲗ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ̀ⲁⲛⲁϣ ϫⲉ ̀ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ.

73 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ̀ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ̀ⲫⲙⲏⲓ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲱⲕ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲕϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲱⲛϩ ̀ⲙⲙⲟⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ.

74 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ̀ⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲑⲉⲙⲁⲧⲓⲍⲓⲛ ⲛⲉⲙ ̀ⲉⲱⲣⲕ ϫⲉ ̀ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ̀ⲁ ⲟⲩ̀ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ.

75 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣ̀ⲫⲙⲉⲩⲓ ̀ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ̀ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩ̀ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ̀ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛ ⲅ̅ ̀ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲓⲙⲓ ⲉϥⲉⲛϣⲁϣⲓ.

Chapter 27[edit]

1 ̀ⲉⲧⲁ ⲧⲟⲟⲩ̀ⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ.

2 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲛϩϥ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ̀ⲙⲠⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.

3 ⲧⲟⲧⲉ ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁ̀ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲉⲙ̀ϩⲑⲏϥ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ̀ⲛϯ ⲗ̅ ̀ⲛϩⲁⲧ ̀ⲉⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.

4 ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲁⲓϯ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲥⲛⲟϥ ̀ⲛ̀ⲑⲙⲏⲓ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲁϧⲟⲛ ̀ⲁⲛⲟⲛ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲕ̀ⲉⲣⲱϣⲓ.

5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ̀ⲛⲛⲓϩⲁⲧ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥⲟϫϩϥ.

6 ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ̀ⲛⲛⲓϩⲁⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲥϣⲉ ⲁⲛ ̀ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ̀ⲉⲡⲓⲕⲟⲣⲃⲁⲛⲟⲛ ϫⲉ ̀ⲧⲧⲓⲙⲏ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲥⲛⲟϥ ⲡⲉ.

7 ̀ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲡ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ̀ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲉⲩⲙⲁ̀ⲛⲑⲱⲙⲥ ̀ⲛⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ.

8 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉ̀ⲫⲣⲁⲛ ̀ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲥⲛⲟϥ ϣⲁ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲫⲟⲟⲩ.

9 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ̀ⲛⲒⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϭⲓ ̀ⲛϯⲗ̅ ̀ⲛϩⲁⲧ ̀ⲧⲧⲓⲙⲏ ̀ⲙⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲧⲓⲙⲏ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ϧⲁ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ̀ⲙⲡⲓⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲡ⳪.

11 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧϥ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϥ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

12 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ̀ⲡϫⲓⲛ̀ⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ̀ⲙⲡⲉϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛ̀ϩⲗⲓ.

13 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ̀ⲛ̀ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ ̀ⲛⲟⲩⲏⲣ.

14 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲡⲉϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲃⲉ ̀ϩⲗⲓ ̀ⲛⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲣ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ.

15 ⲕⲁⲧⲁ ̀ⲡϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ̀ⲧⲕⲁϩⲥ ̀ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲧⲉ ̀ⲉⲭⲁ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ̀ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲫⲏ̀ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϣϥ.

16 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲛϩ ̀ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ̀ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ̀ⲉⲧⲉ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲉⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ.

17 ̀ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ̀ⲛⲧⲁⲭⲁϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ϣⲁⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ̀̀ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

18 ⲛⲁϥ̀ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ̀ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ.

19 ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁⲥⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ̀ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ̀ϩⲗⲓ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲧⲏ ⲁⲓϣⲉⲡ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ̀ⲛϧⲓⲥⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ̀ⲙⲡⲁⲓ̀ⲉϫⲱⲣϩ ϧⲉⲛ ̀ⲑⲣⲁⲥⲟⲩ̀ⲓ.

20 ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲑⲉⲧ̀ϩⲑⲏⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲥⲉⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲂⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ̀ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟϥ.

21 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ̀ⲛⲧⲁⲭⲁϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ ⲃ̅ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ.

22 ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ̀̀ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲁϣϥ.

23 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ̀ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϩⲟⲩ̀ⲟ ⲛⲁⲩⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣϥ.

24 ̀ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ̀ϥⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ̀ⲛ̀ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲟⲩ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁϥϭⲓ ̀ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲓ ̀ⲛⲁⲑⲛⲟⲃⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ̀ⲡ̀ⲥⲛⲟϥ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̀ⲑⲙⲏⲓ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ̀ⲉⲣⲱϣⲓ.

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥ̀ⲥⲛⲟϥ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲱⲛ ⲛⲉⲙ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ.

26 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ̀ⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲓⲟⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁϣϥ.

27 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲉⲗ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲛϯ̀ⲥⲡⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲱϥ.

28 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲃⲁϣϥ ⲁⲩϯ ̀̀ⲛⲟⲩ̀ⲭⲗⲁⲙⲓⲥ ̀ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓⲱⲧϥ.

29 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲭⲗⲟⲙ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ̀ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲱ ̀ⲛⲟⲩⲕⲁϣ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ̀ⲙⲡⲉϥ̀ⲙⲑⲟ ⲉⲩⲥⲱⲃⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ.

30 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲑⲁϥ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩ̀ⲱⲗⲓ ̀ⲙⲡⲓⲕⲁϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ̀ⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥ̀ⲁⲫⲉ.

31 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲟⲩ̀ⲱ ⲉⲩⲥⲱⲃⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲃⲁϣϥ ̀ⲛϯ̀ⲭⲗⲁⲙⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ϩⲃⲱⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁϣϥ.

32 ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ̀ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ̀ⲛ̀ⲭⲃⲁ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲉϥⲉⲗ ⲡⲉϥ̀ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ.

33 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ̀ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ̀ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲔ̇ⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉ.

34 ⲁⲩϯ ̀ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲛⲁϥ ⲉϥⲙⲟϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲛϣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ̀ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ̀ⲉⲥⲱ.

35 ̀ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲫⲱϣ ̀ⲛⲛⲉϥ̀ϩⲃⲱⲥ ̀ⲉ̀ϩⲣⲁⲩ ̀ⲉⲁⲩϩⲓⲱⲡ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ.

36 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲩ̀ⲁⲣⲉϩ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

37 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ̀ⲥϧⲉ ⲧⲉϥ̀ⲉⲧⲓ̀ⲁ ⲥⲁ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲛⲧⲉϥ̀ⲁⲫⲉ ⲉⲥ̀ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ̀ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ( ⲪⲀⲒ ⲠⲈ Ⲡ̇ⲞⲨⲢⲞ Ⲛ̇ⲦⲈ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ).

38 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉϣ ⲕⲉ ⲥⲟⲛⲓ ⲃ̅ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁⲧⲉϥⲟⲩ̀ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁⲧⲉϥϫⲁϭⲏ.

39 ⲛⲏ ⲇⲉ ̀ⲉⲛⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁⲩϫⲉⲟⲩ̀ⲁ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲕⲓⲙ ̀ⲛⲧⲟⲩ̀ⲁⲫⲉ.

40 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲃⲉⲗ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥⲕⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ϣⲟⲙⲧ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ ̀ⲁⲙⲟⲩ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓϣⲉ.

41 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ.

42 ϫⲉ ⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ̀ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ̀ⲙⲙⲟⲛ̀ϣϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟϥ ̀ⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲓⲥϫⲉ ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ̀ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥ̀ⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϯⲛⲟⲩ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓϣⲉ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ̀ⲉⲣⲟϥ.

43 ⲓⲥϫⲉ ̀ϩⲑⲏϥ ⲭⲏ ̀ⲉⲪϯ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲓⲥϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ̀ϥⲟⲩⲁϣϥ ⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ.

44 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲕⲉⲥⲟⲛⲓ ϫⲱ ̀ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲁϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩϯ̀ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ.

45 ⲓⲥϫⲉⲛ ̀ⲫⲛⲁⲩ ̀ⲛⲁϫⲡ ⲋ̅ ̀ⲁ ̀ⲡⲭⲁⲕⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁ ̀ⲫⲛⲁⲩ ̀ⲛⲁϫⲡ ⲑ̅ ϯ.

46 ̀ⲉⲧⲁ ̀ⲫⲛⲁⲩ ⲇⲉ ̀ⲛⲁϫⲡ ⲯⲓϯ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛ̀ϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲉⲗⲱ̀ⲓ ̀ⲉⲗⲱ̀ⲓ ⲗⲉⲙⲁ ⲥⲁⲃⲁⲕⲑⲁⲛⲓ ̀ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲚⲟⲩϯ ⲡⲁⲚⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲭⲁⲧ ̀ⲛⲥⲱⲕ.

47 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ̀ⲟϩⲓ ̀ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ̀Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ.

48 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ̀ⲛⲟⲩ̀ⲥⲫⲟⲅⲅⲟⲥ ⲁϥⲙⲁϩⲥ ̀ⲛϩⲉⲙϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲟⲕⲥ ̀ⲉⲟⲩⲕⲁϣ ⲁⲩ̀ⲧⲥⲟϥ.

49 ̀ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁϥ ̀ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ̀ϥⲛⲏⲟⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ̀ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ.

50 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲱϣ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛ̀ϧⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϯ ̀ⲙⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅.

51 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲫⲱϧ ⲓⲥϫⲉⲛ ̀ⲡϣⲱⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲉⲣ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲫⲱϫⲓ.

52 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ̀ⲛⲥⲱⲙⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲏ̀ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ.

53 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ̀ⲑⲣⲉϥⲧⲱⲛϥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ̀ⲉⲟⲩⲙⲏϣ.

54 ⲡⲓ̀ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩ̀ⲁⲣⲉϩ ̀ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ̀ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ̀ⲫⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ̀ⲙⲪϯ.

55 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ̀ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲓ ̀ⲫⲟⲩⲉⲓ ̀ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ̀ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ⲉⲩϣⲉⲙϣⲓ ̀ⲙⲙⲟϥ.

56 ⲛⲁⲓ ̀ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲣⲉ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ⲑⲁ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ̀ⲑⲙⲁⲩ ̀ⲛⲒⲱⲥⲏⲫ ⲛⲉⲙ ̀ⲑⲙⲁⲩ ̀ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ̀ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ.

57 ̀ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ̀ⲛⲣⲁⲙⲁ̀ⲟ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲁⲥ ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲁⲓ ϩⲱϥ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ̀ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

58 ⲫⲁⲓ ̀ⲉⲧⲁϥ̀ⲓ ϩⲁ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲉⲣ̀ⲉⲧⲓⲛ ̀ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ̀ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ̀ⲉⲧⲏⲓϥ.

59 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ̀ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲛⲧⲱ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ.

60 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ̀ⲙϩⲁⲩ ̀ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁϥϣⲟⲕϥ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ̀ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲉⲣⲱϥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ⲁϥϩⲱⲗ.

61 ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲇⲉ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲙϩⲁⲩ.

62 ̀ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩ̀ⲏ ⲧⲉ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϩⲁ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.

63 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲁⲛⲉⲣ̀ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ̀ⲁ ⲡⲓ̀ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲧⲏ ϫⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥⲟⲛϧ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲱⲛⲧ.

64 ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲟⲩⲛ ̀ⲉⲧⲁϫⲣⲟ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲅ̅ ̀ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ̀ⲛⲧⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ̀ⲛⲧⲟⲩⲟⲗϥ ̀ⲛϭⲓⲟⲩ̀ⲓ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲟⲩϫⲟⲥ ̀ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉ ϯϧⲁ̀ⲉ ̀ⲙ̀ⲡⲗⲁⲛⲏ ̀ⲧϩⲟ ⲛⲁⲛ ̀ⲉϯϩⲟⲩ̀ⲓϯ.

65 ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ̀ⲙⲙⲁⲩ ̀ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓ̀ⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟϥ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ̀ⲙⲙⲟϥ.

66 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ̀ⲉⲁⲩⲧⲟⲃϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓ̀ⲁ.

Chapter 28[edit]

1 ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ̀ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ̀ⲉⲧⲟⲟⲩ̀ⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉ Ⲙⲁⲣⲓ̀ⲁ ̀ⲉⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓ̀ⲙϩⲁⲩ.

2 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲱⲛⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲣⲱϥ ̀ⲙⲡⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ.

3 ⲡⲉϥ̀ⲥⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲟⲩⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲱⲃϣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛⲟⲩⲭⲓⲱⲛ.

4 ̀ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲁⲩⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ̀ⲁⲣⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ.

5 ⲁϥ̀ⲉⲣⲟⲩ̀ⲱ ⲇⲉ ̀ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲛⲓϩⲓ̀ⲟⲙⲓ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ̀ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϯ̀ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ̀ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲡⲉ ̀ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ̀ⲛⲥⲱϥ.

6 ̀ⲛ̀ϥⲭⲏ ̀ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲅⲁⲣ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ̀ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ̀ⲁⲛⲁⲩ ̀ⲉⲡⲓⲙⲁ ̀ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ̀ⲙⲙⲟϥ.

7 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ̀ⲁϫⲟⲥ ̀ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ̀ϥⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ̀ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ̀ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ̀ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ̀ⲙⲙⲁⲩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

8 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ̀ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓ̀ⲙϩⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ̀ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ̀ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

9 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲉ̀ϩⲣⲁⲩ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉⲧⲉ ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ̀ⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ.

10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲛⲁ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ̀ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟⲓ ̀ⲙⲙⲁⲩ.

11 ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ̀ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓ̀ⲁ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ̀ⲉⲣⲉⲩⲥ ̀ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ.

12 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲁⲩϭⲓ ̀ⲛϩⲁⲛϩⲁⲧ ⲉⲩ̀ⲙ̀ⲡϣⲁ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ̀ⲛⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ.

13 ⲉⲩϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ̀ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ̀ⲓ ̀ⲛϫⲱⲣϩ ⲁⲩⲟⲗϥ ̀ⲛϭⲓⲟⲩ̀ⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ̀ⲉⲛⲉⲛⲕⲟⲧ.

14 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉϣⲱⲡ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲥⲱⲧⲉⲙ ̀ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲛ̀ⲉⲑⲉⲧ̀ϩⲑⲏϥ ̀ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ̀ⲉⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲛⲁⲧⲣⲱⲟⲩϣ.

15 ̀ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ̀ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ̀ⲛⲛⲓϩⲁⲧ ⲁⲩ̀̀ⲓⲣⲓ ̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ̀ⲉⲧⲁⲩ̀ⲧⲥⲁⲃⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲱⲣ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲁ ̀ⲉϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲫⲟⲟⲩ.

16 ⲡⲓ ⲓ̅ⲁ̅ ̀ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ̀ⲁ ̀ⲉ̀ϩⲣⲏⲓ ̀ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ̀ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϯⲛⲉⲓ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ.

17 ⲟⲩⲟϩ ̀ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ̀ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ̀ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲥⲁⲛⲓⲥ.

18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ̀ⲓ ̀ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ̀ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ̀ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

19 ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲙⲁ̀ⲥⲃⲱ ̀ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲱⲙⲥ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ̀ⲫⲣⲁⲛ ̀ⲙⲪ̇ⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲠⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅.

20 ̀ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ̀ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ̀ⲉ̀ⲁⲣⲉϩ ̀ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ̀ⲉⲧⲁⲓϩⲉⲛϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ̀ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ̀ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ̀ⲛⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁ ̀ⲡϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ̀̀ⲉⲛⲉϩ Ⲁ̇ⲙⲏⲛ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲩ ⲧⲟⲩ ⲕ̅ⲩ̅ ⲍⲱⲏⲥ Ⲁ̇ⲙⲏⲛ Ⲁ̇ⲙⲏⲛ.