Ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ `ⲛⲧⲉ Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲟⲩⲁⲓ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ⲟⲩⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲉ̅ ϣⲉ̀ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ
̀ⲛⲧⲉ Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲁ̅
Ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ̀ⲛⲧⲉ ⲛⲓ ̀ⲥϧⲁⲓ ̀ⲛⲧⲉ Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲉⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉ ⲉⲓⲟⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉ Ϯⲉⲕ ̀ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ, ⲙⲉⲥⲗⲉϩ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲁⲃⲃⲁ Ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ.


A letter dated from the 5th Century AD
Pope Cyril I of Alexandria
A published letter of the writings of Pope Cyril about the other Fathers of the Church, such as Shenouda the Archimandrite and Victor the Archimandrite.

Ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲉⲡⲉⲥⲧⲟⲗⲏ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲓⲟⲩ ⲉⲧⲁ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲑⲉⲟⲇⲟⲥⲓⲟⲥ ⲟⲩⲱⲣⲡ̀ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ̀ⲛⲥⲁ ⲡⲓ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ Ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ̀ⲛⲧⲉ ⲃⲉⲛⲛⲏⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛϩⲱⲗ ⲉⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲑⲉⲣⲓⲛ̀ⲙⲡⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ Ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ̀ⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ̀ⲛⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲛⲉ.

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲃⲉⲛⲛⲏⲥⲓ ⲉⲛⲁⲛⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲟⲩϫⲟⲓ̀ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲓⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲛϩⲱⲗ ⲉⲔⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲥⲱϫⲡ̀ⲛⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲁⲗⲏⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲟⲩϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ̀ⲡϫⲓⲛⲉⲑⲣⲉⲛⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ̀ⲙⲡⲓⲡⲉⲗⲁⲟⲥ̀ⲛⲧⲉ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲛⲁⲙⲟⲛⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲔⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ.

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ̀ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϫⲉ ⲓⲥ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ̀ⲛⲧⲉ Ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩ̀ⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁⲕ̀ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉⲑⲣⲉⲛⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ̀ⲛⲥⲉⲧⲁⲙⲟⲛ̀ⲉ̀ⲡⲧⲁϫⲣⲟ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅. Ϧⲉⲛ̀ⲡϫⲓⲛ̀ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ ⲡⲉⲛⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ̀ⲛⲧⲉ Ⲣⲱⲙⲏ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁⲛ̀ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ Ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ̀ⲛⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧϧⲁⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲑⲣⲉ ⲁⲡⲁ Ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ̀ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ̀ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ̀ⲛⲧⲁϥ̀ⲙⲙⲁⲩ̀ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ̀ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲑⲉⲟⲇⲟⲥⲓⲟⲥ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲟⲥ ϣⲁⲧⲉⲛ̀ⲓ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ̀ⲛⲥⲱⲟⲩ̀ⲓ ϩⲓⲛⲁ̀ⲛⲧⲉⲛϩⲱⲗ ⲉϯⲡⲟⲗⲟⲥ Ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲉⲛϣⲉⲛⲁⲛ ⲉϯⲡⲟⲗⲟⲥ Ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲉⲣⲕⲁⲑⲉⲣⲓⲛ̀ⲙⲡⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ Ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲉⲣⲧⲓⲕⲟⲥ ⲉⲧϭⲁϧⲉⲙ̀ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.

Ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ̀ⲡϫⲓⲛ̀ⲑⲣⲉⲛⲧⲁϩⲟ̀ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲭⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲥⲉⲛⲓ̀ⲛⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ.

Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ̀ⲛⲧⲉ̀ⲧⲭⲱⲣⲁ̀ⲛⲬⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁⲗⲏⲓ ⲉⲡⲡⲓϫⲟⲓ̀ⲛⲥⲉⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲛ̀ⲉ̀ϧⲣⲏⲓ ⲉⲬⲏⲙⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ϫⲉ̀ⲛⲧⲉⲛⲁⲗⲏⲓ ⲉⲟⲩϫⲟⲓ̀ⲛⲧⲉ Ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.