Ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ `ⲛⲧⲉ Ⲡⲁⲡⲁ ⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲟⲩⲁⲓ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ⲟⲩⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲉ̅ ϣⲉ ̀ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ
̀ⲛⲧⲉ Ⲡⲁⲡⲁ ⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ ⲁ̅
Ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓ ̀ⲥϧⲁⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲡⲁ ⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲉⲛ ̀ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉ ⲉⲓⲟⲧⲉ ̀ⲛⲧⲉ Ϯⲉⲕ ̀ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ, ⲙⲉⲥⲗⲉϩ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ.


A letter dated from the 5th Century AD
Pope Dioscorus I of Alexandria
A published letter of the writings of Pope Dioscorus about the other Fathers of the Church, such as Shenouda the Archimandrite.

ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ̀ⲡⲑⲟϣ ̀ϣⲙⲓⲙ ̀ⲙⲡⲉ̀ⲙⲑⲟ ⲉⲃⲟⲗ ̀ⲛⲟⲩϮⲙⲓ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϮ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲑⲣⲏⲃⲓ ⲉⲫⲁ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩϮ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗ ⲉϮⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲉⲫⲏⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ.

ϧⲉⲛ ̀ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉϥϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲛ ̀ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ̀ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲱϣ ̀ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ̀ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲃⲏⲥⲁ.

ⲉⲧⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩϮ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲙⲟⲩϮ ⲉⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ̀ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ̀ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ Ϯⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲉⲓⲙⲓϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϮ ⲉⲣⲉ ⲁⲡⲁ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ ⲡⲓⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲱⲟⲩ ⲛⲁ̀ⲓ ϧⲉⲛ Ϯϧⲁⲓⲏ ̀ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲛⲧⲉϥϭⲓ ̀ⲙⲃⲉⲭⲉ ̀ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ.

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ̀ⲙⲡⲁⲓⲉϫⲱⲣϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲣⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲥ̅ⲱ̅ⲣ̅ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲙⲁ̀ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⲉϥϫⲓⲙⲓ ̀ⲙⲡⲁϣⲓⲛⲓ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁϥ ⲡⲁϭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲟⲩϮ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̀ϫⲟⲙ ̀ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲛ Ϯⲛⲟⲩ ⲉϮϫⲟⲙ ⲛⲏⲓ ̀ⲙⲫⲣⲏϮ ̀ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲛ.

ⲡⲉϫⲉ ⲡ ⲡⲓⲥ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲱ ϣⲉⲛⲟⲩϮ ⲉⲕⲛⲁⲣⲁϩⲓ ⲟⲛ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲛⲓϣϮ ̀ⲛⲁϩⲓ ⲉⲕⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲣ̅ⲑ̅ ̀ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲕϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲛⲓϣϮ ̀ⲛⲗⲩⲧⲟⲣⲅⲓⲁ Ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲱ ̀ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉϧⲣⲏⲓ ̀ⲛⲧⲉⲕ̀ⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲛⲓ ̀ⲙⲡⲁⲛⲧⲉⲕ̀ⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲓ ̀ⲛϧⲏⲧⲥ ̀ⲙⲫⲣⲏϮ ̀ⲛⲁⲣⲓⲟⲥ.

̀ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ̀ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ̀ⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲁϣⲑⲏⲛ ⲫⲏϧ ϩⲓⲱⲧ ⲉⲓⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲡⲓⲥⲁ ̀ⲥⲛⲁⲩ ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲁϣⲑⲏⲛ ⲉⲓⲓⲛⲓ ̀ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ̀ⲛⲧⲉ ̀ϣⲧⲉⲙ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙⲟⲩϮ ⲟⲩⲃⲏⲓ ̀ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ̀ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲉⲧⲁϥⲫⲉϧ ⲧⲁϣⲑⲏⲛ.

Ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲱ ϣⲉⲛⲟⲩϮ ⲓⲥ ⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲥⲁ ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲁϣⲑⲏⲛ ⲓⲥ ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲓⲟⲥ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲙⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ̀ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ̀ⲙⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲫⲱϧ ̀ⲛⲧⲁϣⲑⲏⲛ ⲁⲩⲫⲱⲣϫ ̀ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲉϥⲧⲱⲟⲩ ̀ⲙⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ. Ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲙⲃⲏⲥⲁ ⲉⲣⲁⲧϥ ̀ⲙⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ̀ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲩⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲙⲉⲛ ̀ϥⲛⲁⲁⲙⲟⲛⲓ ̀ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϮ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲱⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲓϣⲁⲙϣⲉ ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉϫⲱϥ ⲡⲉϥⲑⲟϣ.

ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲥ̅ⲱ̅ⲣ̅ ⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟ ̀ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩϮ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲙⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉ̀ⲡϣⲱⲓ ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ.