Ὕμνος εἰς τὴν ἐλευθερίαν

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ὕμνος εἰς τὴν ἐλευθερίαν
by Nikolaos Mantzaros
poem by Dionysios Solomos, (Ύμνος εις την Ελευθερίαν at greek Wikisource)

[ 1 ]

[ 2 ]

\version "2.18.2"
\paper {
 myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}
\header {
 title = "ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ"
 subtitle = "HYMNE GREC"
 tagline = ""
}
\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \line {\italic Ποίησις}
  }
  \column {
   \line {\italic Μουσική}
  }
 }
}
\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \line {Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ}
  }
  \column {
   \line {Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ}
  }
 }
}

\paper {
 page-count = #1
}

\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}

Chant = \relative c'' { 
 \key f \major 
 \time 3/4 \partial 4
 \tempo "Maestoso."
 \autoBeamOff
 a8. bes16 
 c4.. bes 16 a8. bes16
 c4 a8 r bes8. c16
 
 d4.. d16 e8. e16
 f4~f8 r g,8. a16
 bes4.. a16 g8. a16

 bes4 g8 r c8. c16
 e4.. d16 c8. bes16
 a4~a8 r a8. a16

 d4.. f16 e8. cis16 
 d4 a8 r a8. a16
 d4.. f16 e8. cis16
 d4~d8 r c8. c16
}

Text = \lyricmode {
Σὲ γνω -- ρί -- ζω ἀπὸ τὴν κό -- ψι τοῦ σπα -- θιοῦ τὴν τρο -- με -- ρὴ Σὲ γνω -- ρί -- ζω ἀπὸ τὴν ὄ -- ψι ποῦ μέ βία με -- τρᾶει τὴν γῆ Ἀπ' τὰ κό -- κκα -- λα βγαλ -- μέ -- νη τῶν Ἑλ -- λή νων τὰ ἱε -- ρὰ Καὶ σὰν
}

upper = \relative c' {
 \time 3/4
 \key f \major
 <f a>8.\p <g bes>16 \stemUp
 <a c>4..\p <g bes>16 <f a>8. <g bes>16
 \stemDown
 <a c>4 <f a>8 r <g bes>8. <a c>16

 <a c>4..\f <bes d>16 <c e>8. <c e>16
 <a c f>4~ <a c f>8 r  <e g>8. <f a>16
 \stemUp
 <g bes>4..\p <f a>16 <e g>8. <f a>16

 <g bes>4 <e g>8 r \stemDown c'8. c16 
 <c e>4.. <bes d>16 \stemUp <a c>8. <g bes>16
 <f a>4 ~ <f a>8 r a8. a16

 << {\stemUp d4.. f16 e8. cis16} \\ {\stemDown <f, a>2 <g a>4} >>
 << {\stemUp <a d>4 a8 r a8. a16} \\ {\stemDown f2} >>
 << {\stemUp d'4.. f16 e8. cis16} \\ {\stemDown <f, a>2 <g a>4} >>
 <f a d>4~ <f a d>8 r \stemDown c'8. c16
} 

lower = \relative c, {
 \key f\major \time 3/4 \clef "bass"
 \autoBeamOff
 r4
 <f f'>8[ <f' a c>16 <f a c>] <f a c>8[ <f a c>] <f a c>[ <f a c>] 
 <f, f'>8[ <f' a c>16 <f a c>] <f a c>8[ <f a c>] <f a c>[ <f a c>]

 \stemUp <bes,, bes'>8 \stemDown <d' g bes>16[ <d g bes>] <d g bes>8[ <d g bes>] c[ <e e'>]
 <f, f'>8[ <f' a c>16 <f a c>] <f a c>8[ <f a c>] <f a c>[ <f a c>]
 \stemUp <c, c'>8 \stemDown <e' g bes c>16[ <e g bes c>] <e g bes c>8[ <e g bes c>] <e g bes c>[ <e g bes c>]
 \stemUp <c, c'>8 \stemDown <e' g bes c>16[ <e g bes c>] <e g bes c>8[ <e g bes c>] <e g bes c>[ <e g bes c>]
 \stemUp <c, c'>8 \stemDown <e' g bes c>16[ <e g bes c>] <e g bes c>8[ <e g bes c>] <e g bes c>[ <e g bes c>]
 <f a c>4~<f a c>8 r r4

 \stemUp <d, d'>8 \stemDown <d' f a>16[ <d f a>] <d f a>8[ <d f a>] a[ <e' g a>]
 \stemUp <d, d'>8 \stemDown <d' f a>16[ <d f a>] <d f a>8[ <d f a>] <d f a>[ <d f a>]
 \stemUp <d, d'>8 \stemDown <d' f a>16[ <d f a>] <d f a>8[ <d f a>] a[ <e' g a>]
 \stemUp <d, d'>8 \stemDown <d' f a>16[ <d f a>] <d f a>8 r8 r4
}

\score {
 <<
 \new Staff \with {instrumentName = #"CHANT"} <<
 \new Voice = "Chant" { \Chant} 
 \new Lyrics \lyricsto Chant \Text
 >>
 \new PianoStaff \with {instrumentName = #"PIANO"}<<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} 
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \Chant >>
 >>
 \midi { }
}
[ 3 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
 page-count = #1
 indent=0
 myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}

\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}

Chant = \relative c'' { \time 3/4
  \key f \major 
 
 \autoBeamOff
 
 c4 e8 r16 c16 c8. c16 |
 c4 f8 r8 c8. c16 |
 c4 e8 r16 c d8. e16 |
 f4~f8 r f8. e16 |
 
 e4 d8 r d8. c16
 c4 bes8 r d8. d16
 c4.. a16 bes8. g16
 bes4 (a8) r f'8. e16

 e4 d8 r d8. c16
 c4 bes8 r d8. d16
 c4.. a16 bes8. g16
 f4 r r \bar "|."
 

}

Text = \lyricmode {
πρῶ -- τα ἀ -- νδρει -- ω -- μέ -- νη Χαῖ -- ρε_ὦ χαῖ -- ρε ἐ -- λευ -- θε -- ριά Καὶ σὰν πρῶ -- τα ἀνδρει -- ω -- μέ -- νη Χαῖ -- ρε_ὦ χαῖ -- ρε ἐλευ -- θε -- ριά Καὶ σὰν πρῶ -- τα ἀνδρει -- ω -- μέ -- νη Χαῖ -- ρε_ὦ χαῖ -- ρε ἐλευ -- θε -- ριά.
}

upper = \relative c'' {
 \time 3/4
 \key f \major

 c4\f <bes c g'>\f <bes c>8. <bes c>16
 <a c>4 <a c a'> <a c>8. <a c>16
 <bes c>4 <g bes g'>8 r16 c d8. e16
 \dynamicDown <a, f'>4\> ~ <a f'>8\! r8 <a f'>8. <c e>16 

 <c e>4 <bes d>8 r <bes d>8. <a c>16
 <a c>4 <g bes>8 r <bes d>8. <bes d>16
 <a c>4.. <f a>16 <g bes>8. <e g>16
 <g bes>4 <f a>8 r <a f'>8. <c e>16

 <c e>4 <bes d>8 r <bes d>8. <a c>16
 <a c>4 (<g bes>8 r <bes d>8. <bes d>16
 <a c>4.. <f a>16 <g bes>8. <e g>16
 <f a>4 <a c f>8 r r4 \bar "|."

} 

lower = \relative c, {
 \time 3/4 \clef "bass" \key f\major 
 \autoBeamOff
 \repeat unfold 3 {<e' bes'>8[ c]} 
 \repeat unfold 3 {<f a>8[ c]}
 \repeat unfold 3 {<e bes'>8[ c]}
 \stemDown f,8[ <c' f a>16 <c f a>] <c f a>8 r r4
 
 bes8[ <d f bes>16 <d f bes>] <d f bes>8[ <d f bes>] \stemUp d,[ <d' fis a>]
 \stemDown g,8[ <bes d g>16 <bes d g>] <bes d g>8[ <bes d g>] bes[ <d g>]
 c[ <f a>16 <f a>] <f a>8[ <f a>] c[ <e g bes>]
 f,[ <c' f a>16 <c f a>] <c f a>8[ <c f a>] <c f a>[ <c f a>]

 bes8[ <d f bes>16 <d f bes>] <d f bes>8[ <d f bes>] \stemUp d,[ <d' fis a>]
 \stemDown g,8[ <bes d g>16 <bes d g>] <bes d g>8[ <bes d g>] bes[ <d g>]
 c[ <f a>16 <f a>] <f a>8[ <f a>] c[ <g' bes>]
 <f a>4 \stemUp <f, f'>8 r r4 \bar "|."
}

\score {
 <<
 \new Staff <<
 \new Voice = "Chant" { \Chant} 
 \new Lyrics \lyricsto Chant \Text
 >>
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 >>

 \layout { }
}
\markup {
 \fill-line {
  \hspace #1
  \column {
   \line {ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ}
  }
  \hspace #2
  \column {
   \line {VIVE LA LIBERTÉ}
  }
  \hspace #1
 }
}

\markup {
 \vspace #2
 \fill-line {
  \hspace #1
  \column {
   \line {Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες}
   \line {πικραμένη, ἐντροπαλή,}
   \line {κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,}
   \line {ἔλα πάλι, νά σου πῇ.}
   \line {Ἄργειε νά'λθῃ ἐκείνη ἡ μέρα,}
   \line {κι ἦταν ὅλα σιωπηλά,}
   \line {γιατί τὰ ’σκιαζε ἡ φοβέρα}
   \line {καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.}
  }
  \hspace #2
  \column {
   \line {Δυστυχής! Παρηγορία}
   \line {μόνη σοῦ ἕμενε νὰ λὲς}
   \line {περασμένα μεγαλεῖα}
   \line {καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.}
   \line {Καὶ ἀκαρτέρει καὶ ἀκαρτέρει}
   \line {φιλελεύθερη λαλιά,}
   \line {ἕνα ἐκτύπαε τ’ ἄλλο χέρι}
   \line {ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά}
  }
  \hspace #1
 }
}

\markup {
 \vspace #2
 \fill-line {
  \column {
   \line {Κι ἔλεες πάντα! πότε βγάνω}
   \line {τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;}
   \line {Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω}
   \line {κλάψες, ἄλυσες, φωνές.}
   \line {Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα}
   \line {μὲς στὰ κλάιματα θολό,}
   \line {καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ’ αἷμα,}
   \line {πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.} 
  }
 }
}