Ὀλυμπιακὸς Ὕμνος

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ολυμπιακός Ύμνος  (1896) 
by Spyros Samaras
poem by Costis Palamas, dedicated to H.R.H. Prince Constantine


[ 2 ]

\version "2.18.2"
\paper {
 myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}
\header {
 title = "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ"
 subtitle = "(Hymne Olympique)"
 subsubtitle = "1896"
 composer = "Musique de Sp. Samara op.299"
 poet = "Poème de Const. Palama"
 tagline = ""
}

\layout {
}

upper = \relative c''' { 
 \key g \minor \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120 }
 \mark \markup{\normalsize \italic "Allegro Marziale"}

% line 1 %
 \override Beam.gap-count = #2 \repeat tremolo 8 {<bes d f>32\ff f} \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} 
 \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} 
 \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} 
 \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} 

% line 2 %
 \repeat percent 2{\repeat tremolo 8 {<a c f>32 f} }
 \repeat tremolo 8 {<bes ees g>32 g} \override Beam.gap-count = #0 <f a f'>4 <ees a c ees> 
 <d f bes d>8 <c a' c> <d f bes d> <ees a c ees> <f bes d f> <d d'> <c c'> <bes bes'> 
 <ees g bes ees\accent>4 <d fis a d\accent> <c g' c\accent>4. <d bes'>8 

% line 3 %
 <c f a c>2. \times 2/3 {<f f'>8 \( <f f'> <f f'>\)}
 \override Beam.gap-count = #2 \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} 
 \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} 
 \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} \repeat tremolo 8 {<bes d f>32 f} 

% line 4 %
 \repeat tremolo 8 {<bes ees g>32 g} \override Beam.gap-count = #0 <g bes ees g>4 \times 2/3 {<ees ees'>8 <f f'> <g g'>} 
 \ottava #1 <bes ees g d'>4 <a ees' a> <g c ees g> <bes cis bes'> 
 <a c! f a>8 <g g'> <f a cis f> <g g'> <f bes d f>4 \ottava #0 <bes, bes'> 
 <ees g bes ees> <d g bes f'> \appoggiatura {<c c'>16 <d d'>} <c f a c>4. <bes bes'>8 

% line 5 %
 <bes d f bes>2 ~ <bes d f bes>4 r 
 <f a c>2 <f a c>4 <f a c>8. <f a>16
 <f a c>4 <d f a d^\accent> \autoBeamOff <f a c>8\dynamicUp \autoBeamOn f16\< a c f a <a c> \! 
 <f a d f>4. <e a c e>8 <d g b d>4 <e g b e> 
}

lower = \relative c'' { 
   \clef "bass" \key g \minor

% line 1 %
  r2 r4 \clef G \times 2/3 { <f, a c>8 \(<f a c>8 <f a c>8\)} 
 <bes d f>2 <f bes d>4. <d f bes>8 \autoBeamOff 
 <d f>4 ~ <d f>8 \clef F <f,, f'>8 <bes bes'> r \clef G \autoBeamOn \times 2/3 { <f'' a c>8 \(<f a c>8 <f a c>8\)} 
 <bes d f>2 <f bes d>4. <d f bes>8 

% line 2 %
 \autoBeamOff <f a c>4 ~ <f a c>8 \clef F <c, c'>8 <f f'> r \clef G \autoBeamOn \times 2/3 { <f' a c>8 \(<f a c>8 <f a c>8\)} \clef F 
 \override Beam.gap-count = #2 \repeat tremolo 8 {<ees,, g bes>32 ees'} \repeat tremolo 8 {<c, f>32 c'} 
 \repeat tremolo 8 {<bes, d f> bes'} \repeat tremolo 8 {<g, bes d> g'} \override Beam.gap-count = #0
 <c, c'>4 <d d'> <ees ees'> <e e'>

% line 3 %
 <f f'>4 \clef G \times 2/3 { f''8 \( f f\)} f4 \times 2/3 { f8 \( f f\)} 
 <bes d f>2 <f bes d>4. <d f bes>8 \autoBeamOff 
 <d f>4 ~ <d f>8 \clef F <f,, f'>8 <bes bes'> r \clef G \autoBeamOn \times 2/3 { <f'' a c>8 \(<f a c>8 <f a c>8\)} 
 <bes d f>2 <f bes d>4. <d f bes>8

% line 4 %
 <ees g bes ees>2 \clef F \override Beam.gap-count = #2 \repeat tremolo 8 {<ees,, g bes>32 ees'} \override Beam.gap-count = #0 
 <c, c'>4. <d d'>8 <ees ees'>4 <e e'>
 <f f'> <ees ees'> <d d'>8 <ees ees'> <e e'> <f f'>
 <ees c'> <d d'> <ees ees'> <e e'> <f f'> <fis fis'> <g g'> <a a'>

% line 5 %
 <bes bes'>4 \times 2/3 {<d, d'>8 \( <d d'> <d d'> \)} <bes bes'>4 r4 
 r1
 r 
 <d d'>4. <e e'>16 <f f'> <g g'>4 <g, g'>
}


\score {
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} >>
 \midi { }
}
[ 3 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
indent =0
myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}


\layout {
}

upper = \relative c'' { \key g \minor \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120 }

% line 1 %
 \override Beam.gap-count = #2 \repeat tremolo 8 {<e g c>32 c~} \override Beam.gap-count = #0 <c e g c>4 r 
 <g bes d>2 <g bes d>4 <g bes d>8. <g bes>16
 <g bes d>4 <ees g bes ees^\accent> \dynamicUp \autoBeamOff <g bes d>16\< \autoBeamOn d g bes d g bes d\! 
 \ottava #1 {<bes d g bes>4. <a a'>8 <g c e g>4 <a c e a> 
 \override Beam.gap-count = #2 \repeat tremolo 8 {<a c f>32 f~} \override Beam.gap-count = #0 <f a c f>8}\ottava #0 r <f f'>4

% line 2 %
 <g g'>4. <c, c'>8 (<b b'> <c c'> <d d'> <ees ees'> 
 <f f'>4. <bes, bes'>8 <a a'> <bes bes'> <c c'> <d d'>) 
 <ees ees'>4 \acciaccatura <f d'>8 <ees ees'>8. <d d'>16 <ees ees'>4 <f f'>
 <d d'>4. <ees ees'>8 <f f'>4 <f f'>
 <g c ees g>4.\arpeggio <a a'>8 <g g'>\arpeggio <c, c'> <d d'> <ees ees'>

% line 3 %
 <f a d f>4.\arpeggio <g g'>8 <f bes d f>8 <bes, bes'> <c c'> <d d'>
 <f bes d f>4 <e e'> <d a' d>4. <cis cis'>8 
 <d f a d>2. <d d'>4
 <ees ees'>4. <d d'>8\< <ees ees'> <f f'> <g g'> <a a'> \! 

% line 4 %
 <bes bes'>4. <a a'>8 <g g'>4 <d d'>
 <ees ees'>4. <f f'>16 <ees ees'> <d d'>8 <c c'> <d d'> <ees ees'>
 <f f'>2~ <f f'>8 r <bes, bes'>4
 <a a'>4. <a a'>8 (<gis gis'> <a a'> <bes bes'> <c c'>)

% line 5 %
 <d d'>4 <g, g'> <a c ees a>\accent ~ \tuplet 3/2 {<a c ees a>8 (<bes bes'> <c c'>)}
 <d d'>4 <g, g'> <a c ees a>\accent ~ \tuplet 3/2 {<a c ees a>8 (<bes bes'> <c c'>)}
 <d d'>4 <g, g'> <c f c'>\accent ~ \tuplet 3/2 {<c f c'>8 (<d d'> <ees ees'>)}
 <f bes d f>4 <bes, bes'> <c f a c>\accent ~ \tuplet 3/2 {<c f a c>8 (<d d'> <ees ees'>) }

% line 6 %
 <f bes d f>4 <bes, bes'> <f' bes d f>~ \tuplet 3/2 {<f bes d f>8 <g g'> <aes aes'>} 
 \ottava #1 <bes ees bes'>4 <ees, ees'> <e b' e>~ <e b' e>16 <f f'> <g g'> <a a'>
}

lower = \relative c'' {\clef "bass" \key g \minor

% line 1 %
 \override Beam.gap-count = #2
 \repeat tremolo 8 {<c,,, e g>32 c'} <c e g c>4 \ottava #-1 <c, c'> \ottava #0 
 \override Beam.gap-count = #0
 r1
 r
 <g' g'>4. <a a'>16 <bes bes'> <c c'>4 <c, c'>
 \repeat tremolo 8 {<f a c>32 f'~} <f, a c f>8 r <f, f'>4  

% line 2 %
 \override Beam.gap-count = #2
 \repeat tremolo 8 {<ees'' f a>32 c'} \repeat tremolo 8 {<ees, f a>32 c'} 
 \repeat tremolo 8 {<d, f bes>32 d'} \repeat tremolo 8 {<d, f bes>32 d'}
 \override Beam.gap-count = #0
 <c, ees g>4 <bes ees g> <a ees' g> <f c' ees a>\arpeggio
 <bes f bes' d>2\arpeggio <d f bes d>\arpeggio
 <ees g c ees> <ees f a c>

% line 3 %
 <d f a d>2 <d f bes d>2
 <g, d' g bes> <a cis e g a>
 <d, f a d>4 \tuplet 3/2 {<d' f a>8 (<d f a> <d f a>} <d f a d>4) r
 c8 <g' c ees> <c ees g> <g c ees> f, <a' c ees> <c ees f> <a c ees>

% line 4 %
 bes, <d g bes> <g bes d> <d g bes> d <f bes d> <bes f' a> <f bes d>
 c <g' c ees> <c ees g> <g c ees> f, <f' a c> <a c f> <f a c>
 d <f bes d> <bes d f> <f bes d> <bes d f> r <f bes d>4
 c8 <d fis a> <fis a d> <d fis a> <fis a d>4 <d fis a>

% line 5 %
 bes8 <d g bes> <g bes d> <d g bes> c <fis a c> <a c ees> <fis a c>
 bes,8 <d g bes> <g bes d> <d g bes> c <fis a c> <a c ees> <fis a c>
 bes,8 <d g bes> <g bes d> <d g bes> <ees, ees'> <f' a c> <a c f> <f a c>
 <d, d'> <f' bes d> <bes d f> <f bes d> <ees, ees'> <f' a c> <a c f> <f a c>
 
 % line 6 %
<<
 {<d, d'> <f' bes d> <bes d f> <f bes d> <aes, aes'>4~ \tuplet 3/2 {<aes aes'>8 ( <g g'> <f f'>)}
 <g g'>4 <g, g'> <aes' aes'>4~ \tuplet 3/2 {<aes aes'>8 <g g'> <f f'>}}
 \\
 {\stemUp s2 r8 <bes' d>8 <bes d> s s2 r8 <bes d>8 <bes d> s}
 >>
}

\score {
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} >>
 \midi { }
}
[ 4 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
indent =0
myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}


\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}

VoiceS = \relative c' { \key g \minor \stemUp
 s1 s1 s1 s1
 r2 r4 r8 s
 d'4. d8 d4 g
 f4. ees8 d4. c8
 bes2 ees4 d

 c2 c4 c8. c16
 d4. c8 bes4 bes8. d16
 f4. ees8 d4~d8 r
 d2 f4 \tuplet 3/2 {e8 (d cis)}
}
VoiceA = \relative c' { \key g \minor \stemUp
 s1 s1 s1 s1
 r2 r4 r8 f \stemDown
 bes4. bes8 bes4 ees
 d4. c8 bes4. a8
 g2 g

 a2 a4 a8. a16
 fis2 g4 g8. bes16
 a2 bes4~bes8 r
 a2 d4 \tuplet 3/2 {a a8}
}

VoiceT = \relative c {\clef bass \key g \minor 
 s1 s1 s1 s1
 r2 r4 r8 f
 bes4. bes8 bes4 bes
 bes4. fis8 g4. ees8
 d2 c4 d8 (ees)

 f2 f4 f8. f16 
 d2 g4 g8. ges16
 f2 bes4~ bes8 r
 f2 bes4 \tuplet 3/2 {g8 (f) e}
}

VoiceB = \relative c {\clef bass \key g \minor 
 s1 s1 s1 s1
 r2 r4 r8 s
}


TextU = \lyricmode {
Ἀρ -- χαῖ -- ον πνεῦμ' ἀ -- θά -- να -- τον ἀ -- γνὲ Πα -- τέ -- ρα τοῦ ὠ -- ραῖ -- ου τοῦ με -- γά -- λου καὶ τ'_ἀ -- λη -- θι
}

TextL = \lyricmode {
Ἀρ -- χαῖ -- ον πνεῦμ' ἀ -- θά -- να -- τον ἀ -- γνὲ Πα _ -- τέ -- ρα τοῦ ὠ -- ραῖ -- ου τοῦ με -- γά -- λου καὶ τ'_ἀ -- λη -- θι
}


upper = \relative c'' {\key g \minor \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120}
 \ottava #1 \repeat tremolo 8 {<ees' g bes>32 bes} \repeat tremolo 8 {<ees ges bes>32 bes}
 <bes d f bes>4 <f bes d f> \ottava #0 <d f bes d> <bes d f bes>
 <f' bes d f> <d f bes d> <bes d f bes> <f bes d f>
 <ees' g c ees> <d ees g d'>16 \accent <c c'> <d d'> <ees ees'> <g c ees g>8 <ees ees'> <d ees g d'>16 \accent <c c'> <d d'> <ees ees'>

 <d f bes d>2 \ff \appoggiatura {<c c'>16 <d d'>} <c c'>4. <bes bes'>8 
 <bes d f bes>4. \mf <f bes d>8 <f bes d>4 <bes ees g>
 <bes d f>4. <a c ees>8 <bes d>4. <a c>8
 << {bes2 ees4 d} \\ {g,2 <g bes>} >>

 <a c>2 <f a c>4 <f a c>8.\< <f a c>16 \! 
 << {d'4. c8 bes4 <g bes>8. <bes d>16} \\ {<fis a>2 g4 s4} >>
 <a f'>4. <a ees'>8 <bes d>4~<bes d>8 r
 <a d>2 <a d f>4 \tuplet 3/2 {<g a e'>8 (<f a d> <e g cis>)}

}

lower = \relative c'' {\clef "bass" \key g \minor
 << {<g,, g'>2 <ges ges'>4 <f f'>}
 \\
 {r8 <ees' bes' ees>16 <ees bes' ees> <ees bes' ees>8 <ees bes' ees> r8 <ees bes' ees>16 <ees bes' ees> <ges, ees' ges bes ees>8 <e e'>}>>
 <f f'>4 <f' f'>16 <e e'> <ees ees'> <d d'>~<d d'> <des des'> <c c'> <bes bes'>~<bes bes'> <a a'> <g g'> <ges ges'>
 \repeat tremolo 8 {<f bes d >32 f'} \repeat tremolo 8 {<f, bes d >32 f'}
 <c, c'>4 <ees ees'>\accent <c c'> <ees ees'>\accent

 <f bes d f>2 <f c' ees d>
 <bes d f>4. <bes' d>8 <bes d>4 <bes ees g> 
 <bes d f>4. <fis c' ees>8 <g bes d>4. <ees a c>8
 <d bes' d>2 <c g' c>4 << {<g' bes>4} \\ {d8 ees} >>
 
 <f a>2 <f a c>4 <f a c>8. <f a c>16
 <d a' d>2 <g bes d>4 <g bes d>8. <ges bes d>16
 <f c' f>4. <f c' f>8 <bes d f>4~<bes d f>8 r
 <a d f>2 <a d f>4 \tuplet 3/2 {<a cis>8 (<a d> <a e'>)} 

}
\score {
 <<
 \new Staff <<
 \new Voice = "soprano" { \VoiceS}
 \new Voice = "alto" { \VoiceA}
 \new Lyrics \lyricsto alto \TextU
 >>
 \new Staff <<
 \new Voice = "tenor" { \VoiceT}
 \new Voice = "bass" { \VoiceB}
 \new Lyrics \lyricsto tenor\TextL
 >>
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} 
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceS >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceA >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceT >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceB >> 
 >>
 \midi { }
}
[ 5 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
indent =0
myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}


\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}

VoiceS = \relative c' { \key g \minor \stemUp
 d'2~d8 r r8. d16 
 ees4.. ees16 d4.. d16
 ees4. d8 c4~c8 r
 f4.. f16 e4 \tuplet 3/2 {e8 (f g)}

 f2 d4~d8 r16 d16\<
 f2->\! ees4 ees8.\< ees16\!
 aes2-> g
 f4~f8 r c4 \tuplet 3/2 {c8 (d ees)}

 d2 ~d8 r r8. c16 \bar "||" \key f \major
 c4. c8 e4. d8
 c4. bes8 a4~a8 r8
 a2 d8. c16 bes8. a16}
VoiceA = \relative c' { \key g \minor \stemDown
 a'2~a8 r r8. a16
 a4.. a16 gis4.. gis16
 a2 a4~a8 r
 bes4.. bes16 bes4 \tuplet 3/2 {bes bes8}

 bes2 bes4~bes8 r16 bes
 bes2 bes4 bes8. bes16
 d2 cis
 d4 ~d8 r a4 \tuplet 3/2 {a8 \(bes c\)}
 
 bes2~bes8 r8 r8. a16 \bar "||" \key f \major
 a4. a8 c4. bes8
 a4. g8 f4~f8 r
 f2 bes8. a16 g8. f16
}

VoiceT = \relative c {\clef bass \key g \minor \stemUp
 f2~f8 r8 r8. f16
 f4.. f16 f4.. f16
 f2 f4~f8 r
 f4.. f16 g4 \tuplet 3/2 {g8 f e}

 f2 f4~f8 r16 bes
 aes2-> g4 g8. g16
 bes2-> bes
 bes4~bes8 r f4 \tuplet 3/2 {f f8}

 f2~f8 r8 r8. f16 \bar "||" \key f \major
 f4. f8 f4. f8
 f4. cis8 d4~d8 r
 d2
 bes4 \tuplet 3/2 {g8 (a bes)}
}

VoiceB = \relative c {\clef bass \key g \minor \stemDown
 d2~d8 r r8. d16
 c4.. c16 b4.. b16
 c4. d8 ees4~ ees8 r
 d4.. d16 cis4 \tuplet 3/2 {ees8 d c}

 d2 d4~d8 r16 s
 s1
 f2 e
 f4 ~ f8 s8 s2

 bes2 ~bes8 s8 s8. s16
 s1
 s1
 s1
}


TextU = \lyricmode {
νοῦ Κα -- τέ -- βα φα -- νε -- ρώ -- σου κι'_ἄ -- στρα -- ψε ἐ -- δῶ πέ -- ρα Στὴ δό -- ξα τῆς δι -- κῆς σου γῆς καὶ τ' οὐ -- ρα -- νοῦ στὸ δρό -- μο καὶ στο πά -- λε -- μα καὶ στο _ λί _ --
}

TextL = \lyricmode {
νοῦ Κα -- τέ -- βα φα -- νε -- ρώ -- σου κι'_ἄ -- στρα -- ψε ἐ _ -- δῶ πέ -- ρα Στὴ δό -- ξα τῆς δι -- κῆς σου γῆς καὶ τ'_οὐ -- ρα -- νοῦ στὸ δρό -- μο καὶ στο πά -- λε -- μα καὶ στο λί --
}


upper = \relative c'' {\key g \minor \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120}

 <f, a d>4 a\trill \appoggiatura {gis16 a} d8 r r8. <f, a d>16
 <f a ees'>4.. <f a ees'>16 <f gis d'>4.. <f gis d'>16 
 <f a ees'>4. <f a d>8 <f a c>4 <f a c>
 <f bes f'>4.. <f bes f'>16 <e bes' e>4 \tuplet 3/2 {<e bes' e>8 (<f bes f'> <g bes g'>)}
 
 <f bes f'>2 <f bes d>4~<f bes d>8 r16 <f bes d>
 <f bes f'>2 <ees bes' ees>4 <ees bes' ees>8. <ees bes' ees>16
 <aes d aes'>2 <g cis g'>
 <f bes d f> <f a c>4 \tuplet 3/2 {<f a c>8 (<f bes d> <f c' ees>)}

 <f bes d>2~ <f bes d>8 r r8. <f a c>16 \bar "||" \key f \major
 <f a c>4. <f a c>8 <f c' e>4. <f bes d>8
 <f a c>4. <e g bes>8 <f a>4~<f a>8 r8 
 <d f a>4.. <d f a>16 <d bes' d>8. <a' c>16 <g bes>8. <f a>16
 

}

lower = \relative c'' {\clef "bass" \key g \minor
 <d, f>4 r8. a,16 <d, d'>8 r8 r8. <d' f>16
 <c f>4.. <c f>16 <b f'>4.. <b f'>16
 <c f>4. <d f>8 <ees f>4 <ees f>
 <d f>4.. <d f>16 <cis g'>4 \tuplet 3/2 {<e g>8 (<d f> <c e>)}
 
 <d f>2 <f bes d>4 ~ <f bes d>8 r16 bes16
 aes2 <g bes>4 <g bes>8. <g bes>16
 <f bes>2 <e bes'> 
 <f bes d> <f a c>4 \tuplet 3/2 {<f c' ees>8 (<f bes d> <f a c>)} 
 
 <bes d>8 r16 bes, d8. f16 bes4 bes,8 r16 <f' a c> \bar "||" \key f \major
 <f a c>4. <f a c>8 <f c' e>4. <f bes d>8
 << {<f a c>4. <cis g' bes>8 <d f a>4 s4} \\ {s2 s16 d,16 f a d d f a} >> 
 <d, f a>4.. <d f a>16 <bes bes'>4 \tuplet 3/2 {<g g'>8 (<a a'> <bes bes'>)}
}

\score {
 <<
 \new Staff <<
 \new Voice = "soprano" { \VoiceS} 
 \new Voice = "alto" { \VoiceA}
 \new Lyrics \lyricsto alto \TextU
 >>
 \new Staff <<
 \new Voice = "tenor" { \VoiceT}
 \new Voice = "bass" { \VoiceB}
 \new Lyrics \lyricsto tenor\TextL
 >>
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} 
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceS >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceA >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceT >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceB >> 
 >>
 \midi { }
}
[ 6 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
indent =0
myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}


\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
 \context {
  \PianoStaff
  \consists "Span_arpeggio_engraver"
 }
}

VoiceS = \relative c' { \key f \major \stemUp


}

VoiceA = \relative c' { \key f \major \stemDown
 <e g>2 <e g>4 r8. <e g>16 
 <f a>4.. <f a>16 <a c>4 <c d>
 <cis e>2 <a cis>4 <a cis>8 r
 b4 cis8 (d) cis4 b

 a2~a8 r a4
 <g bes>4. <fis a>8 <g bes> (<a c>) <bes d> (<c e>)
 <a f'>4. <c e>8 <bes d>4 <d f>
 <c e>4. <bes d>8 <a c> <g bes> <a c> <bes d>

 <a c>2 <f a>4 r8. <a d>16
 <a d>4.. <a d>16 <bes d>4.. <gis d'>16
 <a c>2 <a f'>4 a
 <bes d>2 <g c>4 \tuplet 3/2 {c8 \(d <c e>\)}
}

VoiceT = \relative c {\clef bass \key f \major \stemUp
 c2 c4 r8. c16
 f4.. f16 <f a>4 <f a>
 <e a>2 <fis a>4 <fis a>8 r
 <d fis>4 <d fis> <e gis> <e gis>

 a2~a8 r a4
 c,2 c4 c
 f4. f8 f4 f
 c4. c8 c4 c

 f2 f4 r8. <d f>16
 <d f>4.. <d f>16 <bes f'>4.. <b f'>16
 <c f>2 <d f>4 <d f>
 <bes f'>2 <c e>4 \tuplet 3/2 {<g' bes>4 \(<g bes>8\)}
}

VoiceB = \relative c {\clef bass \key f \major \stemDown

}


TextU = \lyricmode {
θά -- ρι στῶν εὐ -- γε -- νῶν ἀ -- γώ -- νων _ λά -- ψε τὴν ὁρ -- μὴ και μὲ _ τὸ ἀ -- μά -- ραν -- το στε -- φά -- νω -- σε _ κλο _ -- νά -- ρι καὶ σι -- δε -- ρέ -- νιο πλᾶ -- σε καὶ ἄ -- ξιο τὸ _ κορ
}

TextL = \lyricmode {
θά -- ρι στῶν εὐ -- γε -- νῶν ἀ -- γώ -- νων _ λά -- ψε τὴν ὁρ -- μὴ και μὲ τὸ ἀ -- μά -- ραν -- το στε -- φά -- νω -- σε κλο -- νά -- ρι καὶ σι -- δε -- ρέ -- νιο πλᾶ -- σε καὶ ἄ -- ξιο τὸ κορ
}


upper = \relative c'' {\key f \major \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120}
 <e, g>2 <e g>4 r8. <e g>16
 <f a>4.. <f a>16 <f a c>4 <f a c d>
 <e a cis e>2 <fis a cis>
 << {b4 cis8 d cis4 cis} \\ {<d, fis>2 <d gis>} >>

 <cis e a>2~ <cis e a>8 r a'4
 <bes, g' bes>4. (<a fis' a>8 < bes g' bes> <c a' c> <d bes' d> <e c' e>
 <f d' f>4. <e c' e>8) <d bes' d>4 <f d' f> 
 <e c' e>4. (<d bes' d>8 <c a' c> <bes g' bes> <c a' c> <d bes' d>)

 <c a' c>2 <c f a>4 r8. <f a d>16
 <f a d>4.. <f a d>16 <f bes d>4.. <f gis d'>16
 <f a c>2 <f a f'>4 <d f a>
 <f bes d>2 <e g c>4 \tuplet 3/2 {<e g c>8 (<e g d'> <g c e>)}
}

lower = \relative c'' {\clef "bass" \key f \major
 c,16 c,, e g c c e g c8 r8 r8. <c, c'>16
 <f c'>4.. <f c'>16 <f c'>4 <f c'>
 <e a cis>2 <fis a cis>
 <d fis b> <e gis>

 a,8 r16 a' e8. cis16 a8 r a'4
 \set Staff.connectArpeggios = ##t
 <<{g4. (fis8 g a bes c d4.\arpeggio c8) bes4\arpeggio d c4. (bes8 a g a bes a2\arpeggio f4 r8. <d f a>16} \\ {c2 c4 c <f, f'>\arpeggio s4 f\arpeggio s4 c'2 c4 c f,2\arpeggio f4 s4}>>

 <d' f a>4.. <d f a>16 <bes f' bes>4.. <b f' b>16
 <c f c'>2 <d f a>4 <d f a>
 <bes f' d'>2 <c g' bes c>4 \tuplet 3/2 {<c g' bes c>8 (<c g' bes c> <c g' bes c>)}
}

\score {
 <<
 \new Staff <<
 \new Voice = "soprano" { \VoiceS} 
 \new Voice = "alto" { \VoiceA}
 \new Lyrics \lyricsto alto \TextU
 >>
 \new Staff <<
 \new Voice = "tenor" { \VoiceT}
 \new Voice = "bass" { \VoiceB}
 \new Lyrics \lyricsto tenor\TextL
 >>
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \with {\consists "Span_arpeggio_engraver"} \lower
 >>
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} 
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceS >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceA >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceT >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceB >> 
 >>
 \midi { }
}
[ 7 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
indent =0
myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}


\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}

VoiceS = \relative c' { \key f \major \stemUp
 
}

VoiceA = \relative c'' { \key f \major \stemDown
 <c f>2~<c f>8 r r f
 f4.. f16 f4.. f16
 f2 \(f4\) r

 f2 f4 f8. f16
 f2~f8 r r4 \bar "||" \key bes \major
 <bes, d>4 <bes d>8. <bes d>16 <bes f>4 <bes d>

 <a ees'>4. <a d>8 <c ees>4~ <c ees>8 r
 <bes d>4 \tuplet 3/2 {bes8 (c d)} ees4 d4
 d8 (c) \acciaccatura d8 c8. bes16 c4~c8 r
}

VoiceT = \relative c {\clef bass \key f \major \stemUp
 <f a>2 ~ <f a>8 r r f 
 f4.. f16 f4.. f16
 f2\(f4\) r

 f2 f4 f8. f16
 f2~f8 r8 r4 \bar "||" \key bes \major
 f4 f8. f16 f4 f4

 f4. f8 f4~f8 r
 f4 \tuplet 3/2 {<d f> (<f bes>8)} <g c>4 <ees g>
 <f a>2\(<f a>4\)~<f a>8 r
}

VoiceB = \relative c {\clef bass \key f \major \stemDown

}


TextU = \lyricmode {
 μὶ καὶ σι -- δε -- ρέ -- νιο πλᾶ -- σε κι'_ἄ -- ξιο τὸ κορ -- μὶ κάμ -- ποι βου -- νὰ καὶ θά -- λασ -- σες φέγ -- γου -- νε μα -- ζύ _ _ σου 
}

TextL = \lyricmode {
 μὶ καὶ σι -- δε -- ρέ -- νιο  πλᾶ -- σε κι'_ἄ -- ξιο τὸ κορ -- μὶ κάμ -- ποι βου -- νὰ καὶ θά -- λασ -- σες φέγ -- γου -- νε μα -- ζύ σου 
}


upper = \relative c'' {\key f \major \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120}
 <a c f>2~ <a c f>8 r r <f f'>
 <f aes des>4. <f aes des>16 <f aes des> <a des f>8 <f aes des> <des f aes> <f aes des>
 <f a c>2~ <f a c>8 r r4 

 <f aes des>4. <f aes des>16 <f aes des> <a des f>8 <f aes des> <des f aes> <f aes des>
 <a c f>4 <f a c f> <f bes d f> \ottava #1 \tuplet 3/2 {<f' c' ees f>8 (<g g'> <a a'>)} \bar "||" \key bes \major
 <bes d f bes>4. <a a'>8 <g bes d g>4 <bes d f bes>

 <a ees' a>8 <g g'> <f a c f> <g g'> <f a c f> <ees ees'> <d f a d> <c c'>
 <f bes d f>4 \tuplet 3/2 {<bes, d f bes>8 (<c c'> <d d'>)} <ees g c ees>4 <d g bes d>
 <d' a f d>8 <c, c'> \acciaccatura <d d'> <c c'>8. <bes bes'>16 <c f a c>4 <f a c f>
}

lower = \relative c {\clef "bass" \key f \major
 <f a c>8 r16 <f, f'> <a a'>8. <c c'>16 <f f'>4 <f, f'> 
 \repeat tremolo 8 {<f' aes des>32 f'} \repeat tremolo 8 {<f, aes des>32 f'}
 <f, a c>8 r16 <f, f'> <a a'>8. <c c'>16 <f f'>4 <f, f'>

 \repeat tremolo 8 {<f' aes des>32 f'} \repeat tremolo 8 {<f, aes des>32 f'}
 <f, a c f>4 <ees ees'> <d d'> <c c'> \bar "||" \key bes \major
 <bes bes'> <f' bes d f> <d, d'> <f' bes d f>

 <c, c'> <a'' c ees> <a,, a'> <f f'>
 <d' d'> <f' a d f> <c, c'> <g'' c ees g>
 <f, f'> <c' f a c> <f a c f> <ees, ees'> 
}

\score {
 <<
 \new Staff <<
 \new Voice = "soprano" { \VoiceS} 
 \new Voice = "alto" { \VoiceA}
 \new Lyrics \lyricsto alto \TextU
 >>
 \new Staff <<
 \new Voice = "tenor" { \VoiceT}
 \new Voice = "bass" { \VoiceB}
 \new Lyrics \lyricsto tenor\TextL
 >>
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} 
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceS >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \VoiceA >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceT >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"basoon" \VoiceB >> 
 >>
 \midi { }
}
[ 8 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
indent =0
myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}


\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}

VoiceS = \relative c' { \key bes \major \stemUp
 s1 s1 s2 s4 \tuplet 3/2 {e'8 (d cis)}
}

VoiceA = \relative c' { \key bes \major \stemDown
 d'4 d8 d8 <d e>4 <d e>
 <d f>4. <d f>8 <d g>4~<d g>8 r
 <d f>2 <cis e>4 a
 <a d>2~ <a d>8 r r d

 ees4. d8 c (d) ees (f)
 d4. d8 d4 r8 d
 ees4. ees8 d c d ees
 d2 <d g>4 r4

 d4. cis8 bis cis d e
 e d d8. cis16 d4~d8 r8
 f4. \(e8 dis e f g\)
 g \(f f8. e16 f4\) r
 
}

VoiceT = \relative c {\clef bass \key bes \major \stemUp
 <f bes>4 <f bes>8 <f bes> bes4 bes
 a4. a8 <g bes>4~ <g bes>8 r
 a2 a4 \tuplet 3/2 {g8 (f e)}
 <d f>2~ <d f>8 r r d
 
 <f a>4. <f a>8 <f a>4 <f a>
 bes4. bes8 bes4 r8 bes
 <f a>2 <f a>
 bes bes4 r4

 <e, g>2 <e g>4 <g bes>
 <f a>8 <f a> <f a> <f a> <f a>4~ <f a>8 r
 <g bes>2 <g bes>4 <bes cis>
 <a d>2 <a d>4 r4
}

VoiceB = \relative c {\clef bass \key bes \major \stemDown

}


TextU = \lyricmode {
Σὰν ἕ -- νας λευ -- κο -- πόρ -- φυ -- ρος μέ -- γας να -- ός καὶ τρέ -- χει στὸν να -- ὸν ἐ -- δῶ προ -- σκυ _ -- νη _ _ _ -- τής σου καὶ _ τρέ _ -- χει _ στὸν να -- ὸν ἐ -- δῶ προ _ -- σκυ _ -- νη _ -- τής _ _ _ σου 
}

TextL = \lyricmode {
Σὰν ἕ -- νας λευ -- κο -- πόρ -- φυ -- ρος μέ -- γας να -- ός καὶ τρέ -- χει στὸν να -- ὸν ἐ -- δῶ προ -- σκυ -- νη-- τής σου καὶ τρέ -- χει στὸν να -- ὸν ἐ -- δῶ προ -- σκυ -- νη -- τής σου 
}


upper = \relative c'' {\key bes \major \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120}
 \ottava #1 <bes' d f bes>4. <a a'>8 <g bes d g>4 <bes d f bes>
 <a c f a>8 <g g'> <f a d f> <a a'> <g bes d g>4 <d g bes d>
 <f a d f>2 <e a cis e>4 \tuplet 3/2 {<e e'>8 <d d'> <cis cis'>}
 <d f a d>2~ <d f a d>8 \ottava #0 r r <d d'>
 
 <ees a c ees>4. <d d'>8 <ees a c ees> <f f'> <g c ees g> <a a'>
 <bes d f bes>4. <a a'>8 <g bes d g>4 <bes g'>
 <a ees' a>4. <g g'>8 <f a c f> <ees ees'> <f a c f> <g g'>
 <f bes d f>2 <d f bes d>4. <d d'>8

 <d g bes d>4. <cis cis'>8 <bis bis'> <cis cis'> <d g bes d> <ees ees'>
 <e f a e'> <d d'> \acciaccatura <e e'> <d d'> <cis cis'> <d d'>4~<d d'>8 <f f'>
 <f bes des f>4. <e e'>8 <dis dis'> <e e'> <f bes f'> <g g'>
 <g a d g> <f f'> \acciaccatura <g g'> <f f'>8. <e e'>16 <f f'>4~ <f f'>8 <g g'> 

}

lower = \relative c {\clef "bass" \key bes \major
 <d, d'>4 <f' bes d f> <bes,, bes'> <g g'>
 <a a'> <a'' d f a> <bes,, bes'> <e' g bes f'>
 <a,, a'> <f'' a d f> <a,, a'> <g'' a cis e> 
 << {<d, d'>2 <d d'>8 r8 r4} \\ {s4 \acciaccatura bes''8 a4\trill \appoggiatura {gis32 a} bes8 s8 s4 } >>

 <c,, c'>8 <a'' c ees f>4 <a c ees f>8 <f,,f'> <a'' c ees f>4 <a c ees f>8
 <bes,, bes'>8 <f'' bes d f>4 <f bes d f>8 <d,d'> <f' bes d f>4 <f bes d f>8
 <c, c'>8 <a'' c ees f>4 <a c ees f>8 <a,, a'>8 <a'' c ees f>4 <a c ees f>8 
 <bes,, bes'>8 <f'' bes d f>4 <f bes d f>8 <bes,, bes'> <f'' bes d f>4 <f bes d f>8

 <e, e'>8 <g' bes e>4 <g bes e> <g bes e> <g bes e>8
 <f, f'>8 <a' d f>4 <a d f> <a d f> <a d f>8
 <g, g'>8 <bes' des g>4 <bes des g> <bes des g> <bes des g>8 
 <a, a'>8 <a' d f>4 <a d f> <a d f> <a d f>8 
}

\score {
 <<
 \new Staff <<
 \new Voice = "soprano" { \VoiceS} 
 \new Voice = "alto" { \VoiceA}
 \new Lyrics \lyricsto alto \TextU
 >>
 \new Staff <<
 \new Voice = "tenor" { \VoiceT}
 \new Voice = "bass" { \VoiceB}
 \new Lyrics \lyricsto tenor\TextL
 >>
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} 
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceS >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceA >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceT >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceB >> 
 >>
 \midi { }
}
[ 9 ]

\version "2.18.2"
\header {
 tagline = ""
}

\paper {
 page-count = #1
 indent=0
 myStaffSize = #20
 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Mono"
              (/ myStaffSize 20)))
}

\layout {
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
  \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}

VoiceS = \relative c'' { \key bes \major \stemUp
 g'4. f8
}

VoiceA = \relative c'' { \key bes \major \stemDown
 d2 <d e>8 <d f> <d g> <d f>
 ees4. ees8 ees4~ees8 r
 d2 d4. d8
 
 <d f>2~ <d f>8 r r4 
 d2 d4. ees8
 <cis e>4~<cis e>8 r8 r4 f
 
 d4. d8 d4 ees
 d4. d8 d4 \tuplet 3/2 {ees8 ees8 <ees g>}
 <f bes>1~<f bes>8 r8 r4 r2 \bar "|."
}

VoiceT = \relative c' {\clef bass \key bes \major \stemUp
 <aes bes>2 <aes bes>8 <aes bes> <aes bes> <aes bes>
 <g bes>4. <g bes>8 <ges bes>4 <ges bes>8 r
 <f bes>2 <f bes>4. <f bes>8

 <f bes>2~<f bes>8 r r4
 <f bes>2 <f bes>4. <f bes>8
 <g bes>4~<g bes>8 r r4 a

 bes4. bes8 bes4 <g bes>4
 <f bes>4. <f bes>8 <f bes>4 \tuplet 3/2 {<g bes>8 <g bes> bes}
 <bes d>1~ <bes d>8 r8 r4 r2 \bar "|."
}

VoiceB = \relative c {\clef bass \key bes \major \stemDown
 
}


TextU = \lyricmode {
ἀρ -- χαῖ -- ον πνεύμ -- ἀ -- θά -- να -- τον Κά -- θε λα -- ός Κά -- θε λα -- ός ἀρ -- χαῖ -- ον πνεύμ' -- ἀ -- θά -- να -- τον κά -- θε λα -- ός.
}

TextL = \lyricmode {
ἀρ -- χαῖ -- ον πνεύμ -- ἀ -- θά -- να -- τον _ Κά -- θε λα -- ός Κά -- θε λα -- ός ἀρ -- χαῖ -- ον πνεύμ' -- ἀ -- θά -- να -- τον κά -- θε λα -- ός.
}


upper = \relative c''' {\key bes \major \once \override Score.MetronomeMark #'transparent = ##t {\tempo 4=120}
 \ottava #1 <g bes d g>4. <f f'>8 <e e'> <f f'> <g g'> <aes aes'>
 <bes ees g bes>2 <bes ees ges bes>2
 <bes d f bes>2~\tuplet 3/2 {<bes d f bes>8 <f bes d f> <d f bes d>} \tuplet 3/2 {<d f bes> <d f bes d>8. <f bes d f>16}
 
 <f bes d f>2~\tuplet 3/2 {<f bes d f>8 \ottava #0 <d f bes d> <bes d f bes>} \tuplet 3/2 {<bes d f> <bes d f bes>8. <d f bes d>16}
 \tuplet 3/2 {<d f bes d>8 <d f bes> <d f>} \tuplet 3/2 {<d f bes d>8 <d f bes> <d f>} \tuplet 3/2 {<d f bes d>8 <d f bes> <d f>} \tuplet 3/2 {<d f bes d>8 <d f bes> <d f>}
 \tuplet 3/2 {<g ees'> <g des'> <g bes>} \tuplet 3/2 {<g ees'> <g des'> <g bes>} \tuplet 3/2 {<f a c f> <f a c f> <f a c f>} \tuplet 3/2 {<f a c f> <f a c f> <f a c f>}

 \ottava #1 \repeat tremolo 8 {<d' f bes>32 bes} \repeat tremolo 4 {<d f bes>32 bes} \repeat tremolo 4 {<ees g bes>32 bes}
 \repeat tremolo 8 {<d f bes>32 bes} \repeat tremolo 4 {<d f bes>32 bes} \repeat tremolo 4 {<ees g bes>32 bes}
 \repeat tremolo 8 {<d f bes>32 bes} \repeat tremolo 8 {<d f bes>32 bes}
 <bes d f bes>8 \ottava #0 r8 r4 r2 \bar "|."
} 

lower = \relative c {\clef "bass" \key bes \major
 <aes aes'>8 <aes' bes d f>4 <aes bes d f> <aes bes d f> <aes bes d f>8
 <g, g'> <g' bes ees>4 <g bes ees>8 <ges, ges'>8 <ges' bes ees>4 <ges bes ees>8
 \tuplet 3/2 {<f, f'>8 <f' bes d f> <f bes d f>} \tuplet 3/2 {<f bes d f> <f bes d f> <f bes d f>} <f bes d f>2

 \tuplet 3/2 {<f, f'>8 <f' bes d f> <f bes d f>} \tuplet 3/2 {<f bes d f> <f bes d f> <f bes d f>} <f bes d f>2
 \tuplet 3/2 {<f, f'>8 <f' bes d> <f bes d >} \tuplet 3/2 {<f bes d > <f bes d > <f bes d >} \tuplet 3/2 {<f, f'>8 <f' bes d> <f bes d >} \tuplet 3/2 {<f bes d > <f bes d > <f bes d >}
 \tuplet 3/2 {f <g bes des e> <g bes des e>} \tuplet 3/2 {<g bes des e> <g bes des e> <g bes des e>} \tuplet 3/2 {<f a c ees> <f a c ees> <f a c ees>} \tuplet 3/2 {<f a c ees> <f a c ees> <f a c ees>}

 \tuplet 3/2 {<bes,, bes'>8. <d, d'>8 <bes' bes'>16} \tuplet 3/2 { <d d'>8 <bes bes'> <d d'>} <f f'>4 <ees' g bes ees>4
 \tuplet 3/2 {<bes f bes'>8\arpeggio <f, f'> <bes bes'>} \tuplet 3/2 {<d d'> <bes bes'> <d d'>} <f f'>4 <ees' g bes ees>4
 \acciaccatura <bes, bes'>8 \repeat tremolo 8 {<bes' d f >32 bes'} \repeat tremolo 8 {<bes, d f >32 bes'} 
 <bes,, bes'>8 r8 r4 r2 \bar "|."
 
}

\score {
 <<
 \new Staff <<
 \new Voice = "soprano" { \VoiceS} 
 \new Voice = "alto" { \VoiceA}
 \new Lyrics \lyricsto alto \TextU
 >>
 \new Staff <<
 \new Voice = "tenor" { \VoiceT}
 \new Voice = "bass" { \VoiceB}
 \new Lyrics \lyricsto tenor\TextL
 >>
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 >>
 \layout { }
}

\score {
 << \unfoldRepeats {\upper }
 \unfoldRepeats { \lower} 
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceS >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceA >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceT >>
  \new Staff << \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \VoiceB >> 
 >>
 \midi { }
}