ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨺᩣ᩠ᨠᨡᩬᨦᨶᩣ᩠ᨿᩈᩦᩉᩰ᩠ᨾ᩶ ᩅᩥᨩᩱ᩠ᨿ ᨺᩣ᩠ᨠᨻᩱᨳᩮ᩠ᨦᩥᩉᩯ᩠ᨾ᩵ᨾᨫ᩠ᨠᩦ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
[ 1 ]

ᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵

May. 6. 1898.

          ᨡ᩶ᩣᨽᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨡᩬᩴ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢ​ᩓ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨶ᩠ᨷᩢᨳᩨ​ᩓ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿ᩠ᨶᩦᨯᩦ​ᨾᩣ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᩓ​ᨶᩣ᩠ᨿᨯᩬᨠ᩼ᩉ᩠ᨾᩬᨯ​ᩓ​ᩃᩋ᩵ᩬᩁ​ᨴᩩᨠ᩼ᨤᩫ᩠ᨶ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨡ᩶ᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩋᩬᨠ᩼​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨷ᩠ᨦᩢᨠᩬᨠ​ᨡ᩠ᨶᩨ᩶​ᨾᩣ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨡ᩶ᩣ​ᨣᩴ​ᩈᨷᩣ᩠ᨿ​ᨯᩦ ᨾᩮᩬᩦ᩵ᩋ​ᨹᩯ᩠ᩅ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩓ᩠ᩅ​ᨾᩯ᩵​ᩓ​ᨾᩮ᩠ᨿ​ᩃᩪᨠ᩼​ᨣᩴ​ᩀᩪ᩵​ᩈᨷᩣ᩠ᨿ​ᨯᩦ ᩓᩯ᩵​ᨡ᩶ᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨷᩬᨠ᩼​ᩃᩮᩢ᩵ᩣ​ᩉᩮ᩠ᨲᨠᩣ᩠ᨶ​ᨴᩩᨠ᩼ᩈ᩠ᨦᩦ᩵​ᨶᩱ​ᩁᩮᩬᩦ᩵ᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨡᩬᨦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ ᩅ᩵ᩤ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨯᩦ​ᨣᩪᨦ​ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨩ᩠ᨶᩡ​ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩯ᩵ ᨾᩯ᩵​ᨣᩴ​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿ᩠ᨶᩦᨯᩦ​ᨶ᩠ᨠᩢ ᨪᩣᩴ᩶​ᨻᩣ᩠ᨿᩃᩪᩁ​ᨾᩣ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᩈ᩠ᨷᩥᩉ᩶ᩣ​ᩅ᩠ᨶᩢ ᨯᩱ᩶ᨿ᩠ᨶᩦ​ᨡ᩵ᩣ᩠ᩅ​ᩋ᩠ᨶᩢ​ᨯᩦᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨯᩱ᩶​ᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩦ​ᩓ᩠ᩅ ᨯᩱ᩶​ᨩᩱ᩠ᨿᨩ᩠ᨶᩡ​ᩈ᩠ᨾᩫ​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨾ᩠ᨠᩢ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷᩕᩣᨳ᩠ᨶᩣ​ᨴᩯ᩶ ᨡ᩶ᩣ​ᩓ​ᨾᩯ᩵​ᨾᩮ᩠ᨿ​ᩃᩪᨠ᩼ ᩓ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩢ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠ᩼ᨧ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨣᩴᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩦᨲᩥᨿ᩠ᨶᩦᨯᩦ​ᨴᩩᨠ᩼ᨤ᩠ᨶᩫ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨠᩬ᩵ᩁᨾᩮᩬᩦᩋ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨷᩴ​ᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩦ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩢ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨣᩴᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨴᩩᨠ᩼ᩁ᩶ᩬᩁ​ᨧᩱ​…​ᨠ᩠ᩅᩫ​ᩅ᩵ᩤ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨧᩢ​ᨷᩴ​ᨩ᩠ᨶᩡ​ᨡᩮᩢᩣ ᨴᩩᨠ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨣᩴ​ᩁ᩶ᩬᩁᨧᩱ​ᩀᩪ᩵ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩁᩮᩬᩦ᩵ᨦ​ᨶᩦ᩶​ᨳ᩵ᩣ​ᨷᩴᨯᩱ᩶​ᨶᩣ᩠ᨿᨾᩥᩔᨲᩮᩬᩥ​ᨤᩯᩃᩮ᩠ᨯ​ᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨧᩢ​ᨲᩮ᩠ᨾ​ᨵᩦ ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩯᩃᩮ᩠ᨯ​ᨯᩱ᩶​ᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩐᩣ​ᨧᩱᩈᩱ᩵​ᨶ᩠ᨠᩢᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᩋ᩠ᨶᩨ᩵ ᨶᩱ​ᨲ᩠ᩅᩫᨡ᩶ᩣ​ᨣᩴ​ᨶ᩠ᨷᩢᨳᩨ​ᩅ᩵ᩤ​ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩯᩃᩮ᩠ᨯ​ᨣᩴᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩬᩴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨯᩦ​ᨤ᩠ᨶᩫᨶ᩠ᨦᩨ​ᩓ

          ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ​ᨩ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨵᩣᩴ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩩᨠ᩼​ᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦ​ᨣᩴ​ᨧᩣᩴᩁᩮᩦ᩠ᨬ​ᨯᩦ​ᩀᩪ᩵ ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ​ᨧᩢ​ᨵᩣᩴ​ᨣᩴ​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨾᩦ​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᩀᩪ᩵ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱ​ᩅ᩵ᩤᨩ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨧᩢ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᩈ᩠ᨿ᩶ᨦ ᨳ᩵ᩣ [ 2 ]ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨧᩢ​ᨡᩣ᩠ᨿᩈᩮ᩠ᨿ​ᨴᩯ᩶ ᨣᩴ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᩈᩮ᩠ᨿᨯᩣ᩠ᨿ​ᨶ᩠ᨠᩢ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨩ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨵᩣᩴᨠᩣ᩠ᨶ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨠᩣᩴ᩵ᩃᩱ​ᨯᩦ​ᨴᩩᨠ᩼​ᨸ᩠ᩃᩦ ᨳᩮᩦ᩠ᨦᩅ᩵ᩤ​ᨸ᩵ᩣᨾᩱ᩶​ᨡᩬᨦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩴᨾᩦ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᩋ᩠ᨶᩨ​ᨹᩪ᩶​ᨾᩦ​ᨸ᩵ᩣᨾᩱ᩶​ᨣᩴ​ᩀᩣ᩠ᨠ​ᨤᩱ᩵​ᩉᩨ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨵᩣᩴ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨲᩮ᩠ᨾᨵᩦ

      ᨴᩦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅᨶᩦ᩶​ᨾᩱ᩶ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨻᩯ᩠ᨦ​ᨴᩦᩈᩩᨯ ᨾᩱ᩶​ᩋ᩠ᨶᩨᩋ᩠ᨶᩨ​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨣᩴ​ᨻᩯ᩠ᨦ​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨴᩩᨠ᩼ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅᨶᩦ᩶​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨶᩣ᩠ᨿ​ᨠᩣᩴ᩵ᩃ᩠ᨦᩢ​ᨵᩣᩴ​ᩈ᩠ᨶ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᨶᩫᨴᩣ᩠ᨦ​ᨳᩯ᩠ᨾᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨲᩣᩴ᩵ᨷ᩠ᨶᩫ ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᩅᩤ ᨴᩦ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨡ᩶ᩣ​ᨻᩱ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᨣᩴ​ᨲ᩠ᨯᩢ​ᩈ᩠ᨶ᩠ᨶᩫ​ᨳᩯ᩠ᨾᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨴᩦ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨡ᩶ᩣ​ᨣᩴ​ᨴᩮ​ᩐᩣ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ᩈᩬᨦ​ᩅᩤ ᨴᩦ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩪᩁᨿᩦ᩵​ᨯᩱ᩶​…​ᨴᩮ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈᩬᨦ​ᩅᩤ​ᨸᩣ᩠ᨿ ᨴᩦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩯ᩵ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨯ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨲᩱ᩶​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨿ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᩌ᩠ᩅᩫ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩅᩤ​ᨸᩣ᩠ᨿ ᨴᩦ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨡ᩶ᩣ​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᩈ᩠ᨶ᩠ᨶᩫ​ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᨾᩣ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᩅᩤ​ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨾᩣ​ᩉᩮᩖᩬᩥᩋ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ​ᨲᩯ᩵ᨠᩬ᩵ᩁ ᨴᩣ᩠ᨦᨶᩱ​ᩅ᩠ᨿᨦ​ᨣᩴ​ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩮᩖᩬᩥᩋ​ᨲᩯ᩵ᨠᩬ᩵ᩁ

      ᨶᩱ​ᨤᩬᨷᨤ᩠ᩅᩫ​ᨡᩬᨦ​ᨡ᩶ᩣᨽᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨣᩴ​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨧᩣᩴᩁᩮᩥ᩠ᨬ​ᨯᩦ​ᩈᨷᩣ᩠ᨿ ᩀᩪ᩵​ᨴᩩᨠ᩼​ᩈ᩠ᨦᩦ᩵ ᨡ᩶ᩣ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨻᩱ​ᨸ᩵ᩣ​ᨾᩱ᩶​ᨶᩱ​ᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶​ᩓ ᨧᩢ​ᨡ᩠ᨿᩁ​…​ᨾᩣ​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᨣᩴᨷᩴ​ᩈᩪ᩶​ᨯᩱ᩶ ᨽᩰᩬᩡ​ᨲᩣ​ᨡ᩶ᩣ​ᨷᩴ​ᩈᩪ᩶​ᩈᨷᩣ᩠ᨿ​ᨴᩩᨠ᩼ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨶᩦ᩶​ᨧᩢ​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᨣᩴᨷᩴ​ᨯᩱ᩶ ᨡ᩶ᩣ​ᨴᩢ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᩀᩣ᩠ᨠ​ᨤᩱ᩵​ᩉᩨ᩶​ᨶᩣ᩠ᨿᨯᩬᨠ᩼ᩡ​ᨶᩣ᩠ᨿᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᨴᩯ᩶ᨴᩯ᩶ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩢ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨣᩴ​ᨳᩣ᩠ᨾᩉᩣ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ

      ᨡᩬᩴ​ᩉᩨ᩶​ᨻᩕᨣᩪᩁ​ᩓ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩩᨠ᩠ᨡ᩼​ᩈᩣᩴᩁᩣ᩠ᨬ ᩓ​ᨻᩕᩅᩥᨬᩣ᩠ᨱ​ᨯᩣᩴᩁ᩠ᨦᩫ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨴ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨴᩢ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨴᩩᨠ᩼ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
ᨦᩣ᩠ᨶᨶᩦ᩶ ᨷ᩠ᨯᩢ​ᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩣᨵᩣᩁᨱ​ᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ​ᩓ᩠ᩅ ᨿᩬ᩶ᩁ​ᩅ᩵ᩤ​ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨾᩣᨲᩕᩣ ᪁᪉ ᩓ​ᨾᩣᨲᩕᩣ ᪂᪀ ᨡᩬᨦᨻᩕᩁᩣᨩ​ᨷᩢᨬ᩠ᨬᩢᨲᩥ​ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪃᪇ ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨧᩤᨡᩱ​ᩅᩱ᩶​ᩅ᩵ᩤ
ᨳ᩶ᩣ​ᩁᩪ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼ ᨳ᩶ᩣ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃ᩼​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ
  1. ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨠᩯ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ
  2. ᨳ᩶ᩣ​ᨾᩦ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ
    1. ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨤ᩠ᨾᩫ​ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨠᩯ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ ᩁᩂ
    2. ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩯ᩠ᨠ ᨶᩲ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩴ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨧᩢ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨠᩯ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ
ᨳ᩶ᩣ​ᩁᩪ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼ ᨶᩲ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩥᨲᩥᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃ᩼ ᩁᩂ​ᨳ᩶ᩣ​ᨷᩴ​ᩁᩪ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼
  1. ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨾᩮᩬᩥᩋ​ᨻ᩠ᨦᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨡ᩠ᨶᩧ᩶
  2. ᨲᩯ᩵​ᨳ᩶ᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨶᩲ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨲ᩠ᨶᩫ᩶ ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩯ᩠ᨠ