ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

គន្ថី​ទី ១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

ជំពូកទោល បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

មាត្រា១. ច្បាប់ទូទៅនៃនីតិឯកជន

  ក្រមនេះ បញ្ញត្តអំពីគោលការណ៍ទូទៅដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងគតិយុត្តិផ្នែករដ្ឋប្បវេណី។ បញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្ត ចំពោះទំនាក់ទំនងទ្រព្យសម្បត្តិនិងទំនាក់ទំនងញាតិ លើកលែងតែមានកំណត់ផ្សេងនៅក្នុងច្បាប់ពិសេស។

មាត្រា២. គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន

  ក្រមនេះ កំណត់អំពីគោលការណ៍នៃការធានាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលភាពស្មើរគ្នារបស់បុរសនារី និងសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

មាត្រា៣. គោលការណ៍ស្វ័យភាពនៃបុគ្គលឯកជន

  ក្រមនេះ គោរពនូវសេរីភាពនៃឆន្ទៈរបស់បុគ្គល ​និងបញ្ញត្តអំពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្តប្រកបដោយសមភាពរវាងបុគ្គលឯកជន ដោយរួមបញ្ចូលទាំងនីតិបុគ្គល។ នីតិបុគ្គលសាធារណៈ ដែលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃការជួញដូរ ត្រូវចាត់ទុកថាជាបុគ្គលឯកជន។

មាត្រា៤. ការហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយបំពាន

  ទោះបីជាសិទ្ធិក៏ដោយ ក៏ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ដោយបំពានឡើយ។ នៅក្នុងករណីដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិ ដោយបំពានហួសពីទំហំនៃការការពារ ដែលត្រូវបានបញ្ញត្តទុក មិនអាចទទួលស្គាល់អានុភាពនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនោះឡើយ។

មាត្រា៥. គោលការណ៍នៃភាពសុចរិត និងភាពស្មោះត្រង់

  ការប្រើសិទ្ធិ និងការអនុវត្តករណីយកិច្ច ត្រូវធ្វើឡើងដោយសុចរិត ផ្អែកតាមភាពស្មោះត្រង់។

គន្ថីទី ២ បុគ្គល[edit]

ជំពូកទី ១ រូបវន្តបុគ្គល[edit]

ផ្នែកទី ១ សមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិ[edit]

មាត្រា៦ គោលការណ៍សមភាពនៃសមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិ រូបវន្តបុគ្គលគ្រប់រូប មានលក្ខណសម្បត្តិអាចក្លាយជាប្រធាននៃសិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចបាន។

ផ្នែកទី ២ សិទ្ធី​បុគ្គល[edit]

ផ្នែកទី ៣ សមត្ថភាពខាងឆន្ទៈ[edit]

ផ្នែកទី ៤ សមត្ថភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​សកម្មភាព[edit]

កថាភាគទី ១ អនីតិជន[edit]
កថាភាគទី ២ ជន​នៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ[edit]
កថាភាគទី ៣ ជន​នៅ​ក្រោម​ហិតូបត្ថម្ភ[edit]

ផ្នែកទី ៥ លំនៅឋាន[edit]

ផ្នែកទី ៦ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​បុគ្គល​ដែល​អវត្តមាន និង ការប្រកាស​អំពី​ការ​បាត់​ខ្លួន[edit]

កថាភាគទី ១ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ​បុគ្គល​ដែល​អវត្តមាន[edit]
កថាភាគទី ២ ការប្រកាស​អំពី​ការបាត់​ខ្លួន[edit]

ផ្នែក​ទី ៧ ការចាត់ទុកថា​បាន​ទទួល​មរណភាព​ព្រម​ពេល​ជាមួយ​គ្នា[edit]

ជំពូកទី២ នីតិបុគ្គល[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

កថាភាគទី ១ និយមន័យ ប្រភេទ និង គោលការណ៍​នៃ​ការបង្កើត[edit]
កថាភាគទី ២ នាមករណ៍​នៃ​នីតិបុគ្គល​មិន​យក​ចំណេញ[edit]
កថាភាគទី ៣ ការចុះបញ្ជី​នៃ​ការបង្កើត[edit]
កថាភាគទី ៤ លំនៅឋាន​នៃនីតិបុគ្គល[edit]
កថាភាគទី ៥ ការចុះបញ្ជី​នៃ​នីតិបុគ្គលបរទេស[edit]
កថាភាគទី ៦ ការគ្រប់គ្រង​ និង ​ចាត់​ចែង​កិច្ចការ​នៃ​នីតិបុគ្គល[edit]
កថាភាគទី ៧ ការរំលាយ និង ការជម្រះ​បញ្ជី[edit]

ផ្នែកទី ២ នីតិបុគ្គល​សាជីវកម្ម[edit]

កថាភាគទី ១ នីតិបុគ្គល​សាជីវកម្ម​ទទួលខុសត្រូវ​មាន​កម្រិត[edit]
កថាភាគទី ២ នីតិបុគ្គលសាជីវកម្ម​ទទួលខុសត្រូវ​គ្មានកម្រិត[edit]

ផ្នែកទី ៣ នីតិបុគ្គល​មូលនិធិ[edit]

គន្ថីទី ៣ សិទ្ធិប្រត្យក្ស[edit]

ជំពូកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ១ វត្ថុ[edit]

ផ្នែកទី ២ សិទ្ធិប្រត្យក្ស[edit]

ផ្នែកទី ៣ គោលការណ៍​នៃការបង្កើត ការផ្ទេរ និង ការកែប្រែនូវសិទ្ធិប្រត្យក្ស[edit]

ជំពូកទី ២ កម្មសិទ្ធិ[edit]

ផ្នែកទី ១ ខ្លឹមសារ និង កម្រិតនៃកម្មសិទ្ធិ[edit]

ផ្នែកទី ២ ទំនាក់ទំនង​រវាង​ដី​ដែល​នៅ​ជាប់​គ្នា[edit]

ផ្នែកទី ៣ សិទ្ធិទាមទារ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​សិទ្ធិ​នៃ​កម្មសិទ្ធិ[edit]

ផ្នែកទី ៤ លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ[edit]

កថាភាគទី ១ លទ្ធកម្ម​នៃកម្មសិទ្ធិ​លើអចលនវត្ថុ[edit]
កថាភាគទី ២ លទ្ធកម្ម​នៃកម្មសិទ្ធិ​លើចលនវត្ថុ[edit]

ផ្នែកទី ៥ កម្មសិទ្ធិអវិភាគ[edit]

ផ្នែកទី ៦ អឌ្ឍសិទ្ធិភាព[edit]

ជំពូកទី ៣ សិទ្ធិកាន់កាប់[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ សិទ្ធិទាមទារ​ឱ្យ​ការពារ​ការកាន់កាប់[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការការពារ​អ្នក​កាន់កាប់​ពិសេស​អំពីចលនវត្ថុ[edit]

ជំពូកទី ៤ សិទ្ធិជួល​អចិន្ត្រៃយ៍[edit]

Heading text[edit]

ជំពូកទី ៥ ផលុបភោគ[edit]

ជំពូកទី ៦ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និង សិទ្ធិអាស្រ័យនៅ[edit]

ជំពូកទី ៧ សេវភាព[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ សេវភាព និង អាជ្ញាយុកាល[edit]

ជំពូកទី ៨ កម្មសិទ្ធិ និង សិទ្ធិប្រត្យក្ស​ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋ រត្តអារាមនៃព្រះពុទ្ធសាសនា សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និង សហគមន៍ផ្សេងៗ[edit]

ជំពូកទី ៩ សិទ្ធិដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​សម្បទាន​ដី​ធ្លី[edit]

គន្ថីទី ៤ កាតព្វកិច្ច[edit]

ជំពូកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ១ ប្រភព​នៃការតព្វកិច្ច និង និយមន័យ​នៃ​ទស្សនៈផ្សេងៗ[edit]

ផ្នែកទី ២ ប្រភេទ និង បែបយ៉ាងនៃកាតព្វកិច្ច[edit]

ផ្នែកទី ៣ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ កំណត់ពេល និង​ អំឡុងពេល[edit]

កថាភាគទី ១ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ[edit]
កថាភាគទី ២ ការកំណត់ពេល[edit]
កថាភាគទី ៣ អំឡុងពេល[edit]

ជំពូកទី ២ ការបង្ហាញឆន្ទៈ និង កិច្ចសន្យា[edit]

ផ្នែកទី ១ ការបង្កើត​កិច្ចសន្យា[edit]

ផ្នែកទី ២ វិការៈក្នុង​​ការបង្ហាញ​ឆន្ទៈ និង សុពលភាព​នៃ​កិច្ចសន្យា[edit]

ផ្នែកទី ៣ មោឃភាព និង ការលុបចោល[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការតំណាង[edit]

ផ្នែកទី ៥ កិច្ចសន្យា​ដែល​ធ្វើឡើង​សម្រាប់​តតិយជន[edit]

ជំពូកទី ៣ ការអនុវត្តកិច្ច​សន្យា[edit]

ជំពូកទី ៤ ការសង្គ្រោះ​ចំពោះ​ការបំពាន​លើ​កិច្ចសន្យា[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ​ស្ដីពី​ការមិនអនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច[edit]

ផ្នែកទី ២ ការឱ្យ​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ដោយ​បង្ខំ[edit]

ផ្នែកទី ៣ សំណង​នៃការខូចខាត[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការ​រំលាយ​កិច្ចសន្យា[edit]

ជំពូកទី ៥ ការទទួលបន្ទុក​ហានិភ័យ[edit]

ជំពូកទី ៦ អានុភាព​នៃសិទ្ធិ​លើ​បំណុល​ចំពោះ​តតិយជន[edit]

ផ្នែកទី ១ ឧបាទេសកម្ម​ដោយ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​លើ​បំណុល[edit]

====ផ្នែកទី ២ សិទ្ធិលុបចោល​នូវ​អំពើ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​ខូចខាត​ផលប្រយោជន៍====o

ជំពូកទី ៧ ការរលត់​កាតព្វកិច្ច[edit]

ផ្នែកទី ១ ការសង[edit]

កថាភាគទី ១ គោលការណ៍ទូទៅ​ស្ដី​ពីការ​សង[edit]
កថាភាគទី ២ ការកាត់បំណុល[edit]
កថាភាគទី ៣ សំណើផ្ដល់​ការសង និង ការតម្កល់[edit]
កថាភាគទី ៤ ឧបាទេសកម្មដោយការសង[edit]

ផ្នែកទី ២ ការទូទាត់[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការលើកលែង[edit]

ផ្នែកទី ៤ នវកម្ម[edit]

ផ្នែកទី ៥ ព្យាកុលភាព[edit]

ជំពូកទី ៨ អាជ្ញាយុកាល​នៃ​ការរំលត់​សិទ្ធិលើ​បំណុល[edit]

ជំពូកទី ៩ អនុប្បទាន​សិទ្ធិលើ​បំណុល ការទទួលកាតព្វកិច្ច[edit]

ផ្នែកទី ១ អនុប្បទានសិទ្ធិ​លើ​បំណុល[edit]

ផ្នែកទី ២ ការទទួល​កាតព្វកិច្ច[edit]

ផ្នែកទី ៣ អនុប្បទានឋានៈ​ក្នុង​កិច្ចសន្យា[edit]

គន្ថីទី ៥ កិច្ចសន្យា​សំខាន់ៗ និង អំពើ​អនីត្យានុកូល[edit]

ជំពូកទី ១ ការលក់ទិញ[edit]

ផ្នែកទី ១ លក្ខណៈនៃ​ការលក់ និង ការបង្កើត​កិច្ចសន្យា​លក់ទិញ[edit]

ផ្នែកទី ២ ភាគី​នៃ​កិច្ចសន្យា​លក់ទិញ និង កម្មវត្ថុ​នៃកិច្ចសន្យា​លក់ទិញ[edit]

ផ្នែកទី ៣ អានុភាព​នៃ​កិច្ចសន្យា​លក់ទិញ[edit]

កថាភាគទី ១ ករណីយកិច្ច​របស់​អ្នក​លក់[edit]
កថាភាគទី ២ ករណីយកិច្ច​របស់​អ្នកទិញ[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការរំលាយ​កិច្ចសន្យា​លក់ទិញ​ដោយ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​លោះ[edit]

ជំពូកទី ២ ការដូរ[edit]

ជំពូកទី ៣ ប្រទានកម្ម[edit]

ជំពូកទី ៤ ការខ្ចីបរិភោគ[edit]

ផ្នែកទី ១ និយមន័យ និង ការបង្កើត​កិច្ចសន្យា​ខ្ចី​បរិភោគ[edit]

ផ្នែកទី ២ ការខ្ចី​បរិភោគ​ដោយ​ភ្ជាប់​ការប្រាក់[edit]

ផ្នែកទី ៣ ករណីយកិច្ច​ឱ្យ​ខ្ចី​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ខ្ចី[edit]

ផ្នែកទី ៤ ករណីយកិច្ច​សង​របស់​អ្នក​ខ្ចី[edit]

ជំពូកទី ៥ ភតិសន្យា[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ អានុភាព​នៃភតិសន្យា[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការបញ្ចប់​ភតិសន្យា[edit]

ផ្នែកទី ៤ កិច្ចសន្យា​ប្រវាស់[edit]

ជំពូកទី ៦ ការខ្ចីប្រើ[edit]

ជំពូកទី ៧ អាណត្តិ[edit]

ជំពូកទី ៨ កិច្ចសន្យា​ម៉ៅការ[edit]

ជំពូកទី ៩ កិច្ចសន្យា​ការងារ[edit]

ជំពូកទី ១០ បញ្ញើ[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ​ស្ដី​ពី​បញ្ញើ[edit]

ផ្នែកទី ២ បញ្ញើ​ដោយ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា[edit]

ផ្នែកទី ៣ បញ្ញើ​បរិភោគ[edit]

ផ្នែកទី ៤ វិសុណ្ឋាប័ន[edit]

ជំពូកទី ១១ កិច្ចសន្យា​ក្រុមហ៊ុន[edit]

ជំពូកទី ១២ កិច្ចសន្យា​ធនលាភសាមយិក​មួយ​ជីវិត[edit]

ជំពូកទី ១៣ ការ​សះ​ជា[edit]

ជំពូកទី ១៤ ការគ្រប់គ្រង​ដោយ​ឈឺឆ្អាល[edit]

ជំពូកទី ១៥ សេចក្ដី​ចម្រើន​ដោយ​ឥត​ហេតុ[edit]

ជំពូកទី ១៦ អំពើ​អនីត្យានុកូល[edit]

គន្ថីទី៦ ការធានា​កាតព្វកិច្ច[edit]

ជំពូកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

ជំពូកទី ២ សិទ្ធិឃាត់​ទុក[edit]

ជំពូកទី ៣ ឯកសិទ្ធិ[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ ឯកសិទ្ធិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ៣ ឯកសិទ្ធិ​លើ​ចលនវត្ថុ[edit]

ផ្នែកទី ៤ ឯកសិទ្ធិ​លើ​អចលនវត្ថុ[edit]

ផ្នែកទី ៥ លំដា​ប់​នៃ​ឯកសិទ្ធិ[edit]

ផ្នែកទី ៦ អានុភាព​នៃ​ឯកសិទ្ធិ[edit]

ជំពូកទី ៤ សិទ្ធិ​លើការ​បញ្ចាំ[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ ការបញ្ចាំ​ចលនវត្ថុ[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការបញ្ចាំ​អចលនវត្ថុ[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការបញ្ចាំសិទ្ធិ[edit]

មាត្រា៨៤០.- កម្មវត្ថុនៃការបញ្ជាំសិទ្ធិ

  ១. សិទ្ធិលើការបញ្ចាំអាចមានកម្មវត្ថុជាសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិបាន។
  ២. ក្រៅពីបញ្ញត្តិនៃផ្នែកទី៤ (ការបញ្ចាំសិទ្ធិ) នេះ បញ្ញត្តិនៃផ្នែកទី២ (ការបញ្ជាំចលនវត្ថុ) និងផ្នែកទី៣ (ការបញ្ចាំអចលនវត្ថុ) ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះសិទ្ធិលើការបញ្ចាំដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើនេះ។

មាត្រា៨៤១.- ល័ក្ខខ័ណ្ឌតតាំងនៃសិទ្ធិលើការបញ្ចាំសិទ្ធិលើបំណុលដែលមានកំណត់ឈ្មោះ

  ១. ក្នុងករណីដែលយកសិទ្ធិលើបំណុលដែលមានកំណត់ឈ្មោះ មកធ្វើជាកម្មវុត្ថុនៃសិទ្ធិលើការបញ្ចាំ សិទ្ធិលើការបញ្ចាំនេះ មិនអាចតតាំងចំពោះកូនបំណុលទី៣ និងតតិយជនផ្សេងទៀតបានឡើយ លើកលែងតែករណីដែលបានជូនដំណឹងអំពីការបង្កើតជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិលើការបញ្ចាំដល់កូនបំណុលទី៣ ឬមានការយល់ព្រមពីកូនបំណុលទី៣នោះ។
  ២. ការជូនដំណឹង ឬការយល់ព្រមដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី១ខាងលើនេះ មិនអាចតតាំងចំពោះតតីជន ក្រៅពីកូនបំណុលទី៣ បានឡើយ ប្រសិនបើមិនបានធ្វើឡើងដោយលិខិតដែលមានការបរិច្ឆេទស្ថាពរ។

ជំពូកទី ៥ ហ៊ីប៉ូតែក[edit]

ផ្នែកទី ១ អត្ថន័យ​នៃ​ហ៊ីប៉ូតែក[edit]

ផ្នែកទី ២ ការបង្កើត​ហ៊ីប៉ូតែក[edit]

ផ្នែកទី ៣ អានុភាពនៃ​ហ៊ីប៉ូតែក[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការ​អនុវត្ត​ហ៊ីប៉ូតែក[edit]

ផ្នែកទី ៥ ការ​ចាត់ចែង​ហ៊ីប៉ូតែក[edit]

ផ្នែកទី ៦ ការរលត់​នៃ​ហ៊ីប៉ូតែក[edit]

កថាភាគទី ១ ការ​រលត់​ដោយ​ការ​ទាមទារ[edit]
កថាភាគទី ២ ការ​រលត់​ដោយ​អាជ្ញាយុកាល[edit]

ផ្នែកទី ៧ ហ៊ីប៉ូតែក​ដើម្បី​ធានាបំណុល​អណ្ដែត[edit]

ជំពូកទី ៦ ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន[edit]

ផ្នែកទី ១ និយមន័យ​នៃ​ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន[edit]

ផ្នែកទី ២ ការ​បង្កើត​សិទ្ធិ​ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន[edit]

ផ្នែកទី ៣ អានុភាពនៃសិទ្ធិ​ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការអនុវត្តសិទ្ធិ​ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន[edit]

ជំពូកទី ៧ ការធានា[edit]

ផ្នែកទី ១ ការបង្កើត​កិច្ច​សន្យា​ធានា[edit]

ផ្នែកទី ២ អានុភាព​នៃ​ការ​ធានា[edit]

ផ្នែកទី ៣ សិទ្ធិទាមទារ​សំណង[edit]

ផ្នែកទី ៤ ឧបាទេសកម្ម[edit]

ជំពូកទី ៨ កាតព្វកិច្ច​ដោយ​សាមគ្គីភាព[edit]

ផ្នែកទី ១ ការបង្កើត​កាតព្វកិច្ច​ដោយ​សាមគ្គីភាព[edit]

ផ្នែកទី ២ អានុភាព​នៃ​ហេតុ​ដែល​កើត​ឡើង​ចំពោះ​កូន​បំណុល​ដែល​មានកាតព្វកិច្ច ដោយ​សាមគ្គីភាព​ណា​ម្នាក់[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការទាមទារ​សំណង[edit]

ផ្នែកទី ៤ ឧបាទេសកម្ម​ដោយ​ការ​សង[edit]

ផ្នែកទី ៥ បែប​យ៉ាង​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​កាតព្វកិច្ច​ដែល​មាន​កូន​បំណុល​ច្រើន​នាក់[edit]

គន្ថីទី ៧ ញាតិ[edit]

ជំពូកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ជំពូកទី ២ កំជាប់​ពាក្យ[edit]

ជំពូកទី ៣ អាពាហ៍ពិពាហ៍[edit]

ផ្នែកទី ១ ការបង្កើត​អាពាហ៍ពិពាហ៍[edit]

កថាភាគទី ១ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​អាពាហ៍​ពិពាហ៍[edit]
កថាភាគទី ២ មោឃភាព និង ការលុប​ចោល​អាពាហ៍​ពិពាហ៍[edit]

ផ្នែកទី ២ អានុភាព​នៃ​អាពាហ៍​ពិពាហ៍[edit]

ផ្នែកទី ៣ ប្រព័ន្ធ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រួម​របស់​ប្ដី​ប្រពន្ធ[edit]

កថាភាគទី ១ ប្រព័ន្ធ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​តាម​កិច្ច​សន្យា[edit]
កថាភាគទី ២ ប្រព័ន្ធ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​​ដែល​កំណត់​ដោយ​ច្បាប់[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការលែង​លះ​គ្នា[edit]

កថាភាគទី ១ មូលហេតុ​នៃ​ការ​លែងលះ[edit]
កថាភាគទី ២ នីតិវិធី​នៃ​ការ​លែង​លះ​គ្នា[edit]

ជំពូកទី ៤ ឱពុក​ម្ដាយ និង កូន[edit]

ផ្នែក​ទី​ ១ បុត្តភាព[edit]

កថាភាគទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]
កថាភាគទី ២ ការសម្រេច​អំពី​បុត្តភាព[edit]
កថាភាគទី ៣ ការទទួលស្គាល់[edit]
កថាភាគទី ៤ បណ្ដឹង​ទាម​ទារ​ឱ្យ​បញ្ជាក់​អំពីនត្ថិភាព​នៃ​បុត្តភាព[edit]
កថាភាគទី ៥ បណ្ដឹង​ទាមទារ​ឱ្យ​បញ្ជាក់​អំពី​អត្ថិភាព​នៃ​បុត្តភាព[edit]

ផ្នែកទី ២ ស្មុំកូន[edit]

កថាភាគទី ១ ស្មុំ​កូន​ពេញលេញ[edit]
កថាភាគទី ២ ស្មុំ​កូន​ធម្មតា[edit]

ជំពូកទី ៥ អំណាច​មេបា[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ ការ​សម្រេច​ចិត្ត​អំពី​អ្នក​មាន​អំណាច​មេងា​ក្នុង​ករណី​លែងលះ​គ្នា​ និង ការ​ទទួល​ស្គាល់[edit]

ផ្នែកទី ៣ សិទ្ធិ និង ករណីយកិច្ច​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​អំណាច​មេបា[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការព្យួរ និង ការ​ដកហូត​អំណាច​មេ​បា[edit]

ផ្នែកទី ៥ សិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​កូន[edit]

ផ្នែកទី ៦ ការព្យូរ និង ការដកហូត​សិទ្ធិ​អំណាច​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​[edit]

ការ​យក​មក​អនុវត្ត​ដូច​គ្នា​នៃ​ជំពូក​នេះ[edit]

ជំពូកទី ៦ អាណាព្យាបាល[edit]

ផ្នែកទី ១ អាណាព្យាបាល​សម្រាប់​អនីតិជន[edit]

កថាភាគទី ១ ការ​ចាប់​ផ្ដើម​អាណាព្យាបាល​សម្រាប់​អនីតិជន[edit]
កថាភាគទី ២ អ្នក​អាណាព្យាបាល​សម្រាប់​អនីតិជន[edit]
កថាភាគទី ៣ អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​អ្នក​អាណាព្យាបាលសម្រាប់​អនីតិជន[edit]
កថាភាគទី ៤ តួនាទី​របស់​អ្នក​អាណាព្យាបាល​សម្រាប់​អនីតិជន[edit]
កថាភាគទី ៥ ការ​រួច​ផុត​ពី​អាណាព្យាបាល​សម្រាប់​អនីតិជន[edit]
កថាភាគទី ៦ ការ​យក​មក​អនុវត្ត​ដូច​គ្នា ចំពោះ​កូន​របស់​អនីតិជន​នៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល[edit]

ផ្នែកទី ២ អាណាព្យាបាល​ទូទៅ[edit]

កថាភាគទី ១ ការចាប់​ផ្ដើម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ[edit]
កថាភាគទី ២ អ្នក​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ[edit]
កថាភាគទី ៣ អ្នកត្រួតពិនិត្យ​អ្នក​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ[edit]
កថាភាគទី ៤ តួនាទី​របស់​អ្នក​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ[edit]
កថាភាគទី ៥ ការបញ្ចប់​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ[edit]

ជំពូកទី ៧ ហិតូបត្ថម្ភ[edit]

ជំពូកទី​ ៨ អាហារកាតព្វកិច្ច[edit]

គន្ថីទី ៨ សន្តតិកម្ម[edit]

ជំពូកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ១ ការចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​សន្តតិកម្ម[edit]

ផ្នែកទី ២ អានុភាព​នៃ​សន្តតិកម្ម[edit]

ផ្នែកទី ៣ ភាព​គ្រប់​លក្ខណសម្បត្តិ​ជាសន្តតិជន[edit]

ជំពូកទី ២ សន្តតិកម្ម​តាម​ច្បាប់[edit]

ផ្នែកទី ១ សន្តតិជន[edit]

ផ្នែកទី ២ សន្តតិកម្មរបស់​សហព័ន្ធ[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការ​សម្រួល​ចំណែក​មត៌ក[edit]

ជំពូកទី ៣ សន្តតិកម្ម​តាម​មតកសាសន៍[edit]

ផ្នែកទី ១ សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​មតកសាសន៍[edit]

ផ្នែកទី ២ ទម្រង់​នៃ​មតកសាសន៍[edit]

ផ្នែកទី ៣ ចំណុច​នៃ​មតកសាសន៍[edit]

ផ្នែកទី ៤ ការ​លុប​ចោល​នូវ​មតកសាសន៍[edit]

ផ្នែកទី ៥ អានុភាព​នៃ​មតកសាសន៍[edit]

ប្រទានកម្ម

ផ្នែកទី ៧ ការ​ប្រតិបត្តិ​មតកសាសន៍[edit]

ជំពូកទី ៤ ភាគបម្រុង[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ វិធី​កាត់​បន្ថយ​ដើម្បី​បង្គ្រប់​ភាគបម្រុង[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការ​រំលត់​សិទ្ធិទាមទារឱ្យ​កាត់​បន្ថយ[edit]

ជំពូកទី ៥ ការយល់​ព្រម និង ការ​បោះ​បង់​សន្តតិកម្ម[edit]

ផ្នែកទី ១ បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ[edit]

ផ្នែកទី ២ ការយល់​ព្រម[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការ​បោះបង់[edit]

ជំពូកទី ៦ ការគ្រប់គ្រង និង ការបែងចែក​មត៌ក[edit]

ផ្នែកទី ១ ការគ្រប់គ្រងមត៌ក[edit]

ផ្នែកទី ២ ការបែងចែក​មត៌ក[edit]

ផ្នែកទី ៣ ការ​សម្រួល​រវាង​ម្ចាស់​បំណុល[edit]

ផ្នែកទី​ ៤ ការជម្រះ​ ជាអាទិ៍ នៅ​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​ការ​យល់ព្រម​ដោយ​កម្រិត[edit]

ជំពូកទី ៧ នត្ថិភាព​នៃ​សន្តតិជន[edit]

ជំពូកទី ៨ ការ​ទាមទារ​ឱ្យ​ធ្វើ​បដិទាន​សន្តតិកម្ម[edit]

គន្ថីទី ៩ អវសានប្បញ្ញត្តិ[edit]

ជំពូកទោល អវសានប្បញ្ញត្តិ[edit]