საახალწლო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საახალწლო
ავტორი: ვაჟა-ფშაველა
1889 წელი


"ივერიას"

გიხდება სიდარბაისლე,
წინდახედული დინჯობა,
არად გაწყენდა, ხანდისხან
გამოგეჩინა ფიცხობა.

ილია ჭავჭავაძეს

რასაც კი ხელი ჩასჭიდა,
გამოდის მეთაურიო,
დიდს მანძილს მალე გაივლის,
როგორაც ბედაურიო.

სათავად-აზნაურო ბანკს

ბარათი დამიწერია,
ზედ მომიწერავ ხელია,
ვინც "პროცენტს" არ შემოიტანს,
დღე დაადგება ცხელია.

ნიკოლაძესა და "ლისტოკს"

ნ ი კ ო ლ ა ძ ე: აჰა, წაიღე, იხმარე,
როგორც ნაღვაწი თავისი.
ხ ა ჩ ა ტ ა: მე შენი რჩევა რად მინდა,
ჭამა მეც ვიცი ფლავისი.

ქართულ "ტრუპპას"

ახალ პიესად გვაუწყეთ
"ხანუმ" და "ხათაბალაო",
ტრუპპასა რეჟისორითურთ
არ აგცდათ ხათაბალაო.

პ. უმიკაშვილს

ერთს ეპისტოლეს ვამზადებ,
მთის ქალთ ვაცნობო ყველათა;
ისწავლონ ხალიჩის ქსოვა,
როგორც ყოფილა ძველათა.

ვლ. ა–შვილს

ღმერთმა ჰქნას, მეფერეობამ
არ დაგიკარგოს ფერია...
ყვავსაც უშველოს უფალმა,
დააჭერინოს მწყერია.