კიკნაძე რევაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1964 რევაზ კიკნაძე - ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხების საბრძოლო თანამეგობრობის ისტორიიდან 1964 - თსუ შრომები - ტ.108 ტექსტი
1966 ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს შესახებ - სპარსული ტექსტი ქართული თარგმანითა და შესავლით გამოსცა ვლ. ფუთურიძემ, შენიშვნები დაურთო რევაზ კიკნაძემ 1966 - ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს შესახებ ტექსტი
1971 რევაზ კიკნაძე - ფარსადან გორგიჯანიძის ერთი ქართული წყაროს შესახებ 1971-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1971 რევაზ კიკნაძე - ჟამთააღმწერლის თხზულების ერთი ადგილის შევსებისათვის 1971-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1971 Р.К. Кикнадзе - Некоторые сведения Грузинских источников о Тимуре 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1973 რევაზ კიკნაძე - ახალი მასალა XIII საუკუნის საქართველოს ისტორიისათვის 1973-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 რევაზ კიკნაძე - XIII საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიიდან 1973-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1974 ჯუვეინის ცნობები საქართველოს შესახებ - სპარსულ ტექსტს შესავალი წაუმძღვარა, ქართული თარგმანი და შენიშვნები დაურთო რევაზ კიკნაძემ 1974 - ჯუვეინის ცნობები საქართველოს შესახებ ტექსტი
1975 რევაზ კიკნაძე - ფარსადან გორგიჯანიძე და "ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი" 1975 - კიკნაძე რევაზ - ფარსადან გორგიჯანიძე და "ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი" -
1976 რევაზ კიკნაძე - რამდენიმე დაკვირვება ჟამთააღმწერლის თხზულების ტექსტზე 1976-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 რევაზ კიკნაძე - "ისტორიათა და აზმათა" რამდენიმე გეოგრაფიული სახელის განმარტებისათვის 1976-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 რევაზ კიკნაძე - ჟამთააღმწერლის თხზულების ერთი ადგილის დაზუსტებისათვის 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1982 რევაზ კიკნაძე - საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის საკითხები - წიგნი I
 • "ქართლის ცხოვრების" შესწავლის ისტორიიდან
 • ფარსადან გორგიჯანიძის ერთი ქართული წყაროს შესახებ (1971)
 • "ისტორიათა და აზმათა" რამდენიმე გეოგრაფიული სახელის განმარტებისათვის (1976)
 • ჟამთააღმწერლის თხზულების დასათაურების საკითხისათვის
 • ჟამთააღმწერლის სპარსული წყაროები (1962)
 • კიდევ ერთი ქართული წყარო ლაშა გიორგის ისტორიისათვის (1966)
 • რამდენიმე დაკვირვება ჟამთააღმწერლის თხზულების ტექსტზე (1976)
 • ჟამთააღმწერლის თხზულების ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი (1976)
 • ერთი გეოგრაფიული სახელის განმარტებისათვის ჟამთააღმწერლის თხზულებაში (1973)
 • ჟამთააღმწერლის თხზულების ერთი ადგილის შევსებისათვის (1971)
 • რამდენიმე აღმოსავლური ტერმინი ჟამთააღმწერლის თხზულებაში (1973)
 • XIII საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიიდან (1973)
 • ახალი მასალა XIII საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორიისათვის (1973)
 • ჟამთააღმწერლის თხზულების ერთი ადგილის დაზუსტებისათვის (1977)
 • ყორღოილანგი - სუღ - სულთანიე (1966)
1982 - კიკნაძე რევაზ - საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის საკითხები - წიგნი I -
1987 რევაზ კიკნაძე - თანამედროვე წყაროთმცოდნეობის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემა 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -
1992 რევაზ კიკნაძე - საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის საკითხები - წიგნი II
 • PDF ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხების ერთობლივი ბრძოლის ისტორიიდან
 • PDF XIV საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოს ისტორიიდან : (ჰამდალაჰ ყაზვინის ერთი ცნობის განმარტება)
1992 - კიკნაძე რევაზ - საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის საკითხები - წიგნი II -