ანთელავა ილია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1976 ილია ანთელავა - "დარბაზი" XI-XII საუკუნეთა საქართველოში 1976-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ილია ანთელავა - ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლის შესახებ 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 ილია ანთელავა - ნიკორწმინდის "დაწერილის" დათარიღებისათვის 1980-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 ილია ანთელავა - XI-XV საუკუნეების საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიის საკითხები 1980 - ილია ანთელავა - XI-XV სს. საქართველოს ისტორიის საკითხები ტექსტი
1981 ილია ანთელავა - ნიკორწმინდელის "დაწერილის" დათარიღების ზოგიერთი საკითხი 1981-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1982 ილია ანთელავა - "ხელმწიფის კარის გარიგების" დათარიღებისა და ავტორის შესახებ 1982-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ილია ანთელავა - შენიშვნები "ქართლის ცხოვრების" ტექსტისათვის 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -