ပစ္စပုံရွာစားမှာတော်ပုံ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ပစ္စပုံရွာစား မှာတော်ပုံ
by ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူများရှင်လက်ထက် ပစ္စပုံရွာစား
၁၂-ကြောင်းရေးပေဖြင့် ၄ ချပ်
မူရင်းပေစာအား မြင်ရပုံ

[edit]

ဇေယျတု။ ။ဟံသာဝတီဆင်ဗြူသျှင်ခြေတော်ရင်းမှါ။ ပစ္စပုံရွာစားသားမဟာဝန် မြဲစွဲခရမ်းထမ်ရွက်သည်ကာလ။ အဘပစ္စပုံရွာစာက။ မှါထားသည်စကာပုံ။

ငချစ်သား။ ရွှေရိတ်ကျောံရိတ်မိုဃ်ရိတ်လေရိတ်ကိုသိမြင်လွယ်၏။ မင်းရိတ်မင်းစိတ်။ လူရိတ်လူစိတ်ကိုလွန်သိခဲးခြေသည်။ မောင်တို့ငါတို့ကို

မဆိုထားဘိဦး။ လောကအတုလ။ သမ္မာသံဗေါဓိဘုရားလောင်းတော်။ မြေကြီးအတုနှင့်တူသော။ ပညာရှင်မဟော်သထာသုခမိန်မှတုံသော်

လည်း။ မသိမမြင်မထင်မတွေးနှိုင်သဃ်ာစွန်းညိရှိသည်ကို။ ပစ္စာလရာဇ်ပြည်တွင်။ ထင်ပေါ်ကျော်စောသည်။ ဘေရီပရဖိုက်ရဟန်းမထန်

သို့။ ပန်းနန့်သာစွဲးကိုင်လျက်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပ်သွားလာမေးမြန်းစုံစမ်နှိုင်းရှည်ကြောင်းကို။ မဟောဇာတ်အက္ခရက္ခိုကပြဿနာခန်တွင်။ ရှိ

ခြေသည်။ သတိဝိရိယပညာတရားသုံးပါးကို။ အခါခပ်သိမ်းမမေ့မလျော့စေနှင့်။ လုလ္လအားထုပ်ကြိုးကုပ်လေ။ ရွှေကောင်းတွင်ကျောံကောင်း

တင်သခဲ့သို။ ရတနာဆင့်ကောင်းသည်။ စစ်မြေပြင်အရပ်တွင်ကြင်းသခဲ့သို့။ အသထိုရ်ရမြင်းကောင်းကို။ အစီအနင်းတပ်သသူစီ

နင်းဘိသခဲ့သို့ရှိစေ။ ယခိုင်ကုံကိုသာမမြင်နှင့်။ ယခိုင်တောင်ကိုလည်ကြည့်မြင်လေ။ ဆင်ကျောံကိုတွင်ဝံကိုသာမမြင်နှင့်။ ဆင်

ဝမ်းတွင်းသို့သွင်းရမည်ကိုလည်သတိရှိစေ။ သူတပါးမျက်စေ့မှါအမှိုက်ဝင်သည်ကို။ မြင်သော်လည်း။ ကိုမြက်စေ့မှါအမှိုက်ကို

မမြင်နိုင်ခြေ။ အစားနဲးလျှင်ဝမ်းချောင်သည်။ အစားများလျှင်ဝမ်းရောင်သည်။ ချောင်လျှင်ကားထွင်း။ ကျင်းလျှင်ကားဝင်း။ ဖြေး

ညှင်းသာရာစေ။ လေကောင်းတိုင်းရွက်မတိုက်နှင့်။ စပါးရှင်ကိုမြောံမလိုက်စေနှင့်။ စပါးကြီးကိုလင်းမွေမပတ်စေနှင့်။ တရောင်

[edit]

မတန်ကြောင့်။တအိုးတန်မလတ်စေနှင့်။ အဝင်ကျွန်သော်လည်း။ အထွက်မကပ်စေနှင့်။ သေခြာအခွင့်ရသင့်မှယူ။ ရွှေငွေဟူ

၍မမက်နှင့်။ လူပြက်လူသရော်ကိုလည်မပေါင်းနှင့်။ ကုလပုတ္တော။ အမျိုးအနွယ်မြတ်သောသူ၏သားသည်။ ကုလံအမျိုးအ

နွယ်ကို။ သုရက္ခိတော။ ကောင်းစွာစောင့်ရှောံအပ်သော။ အတ္ထာနံမိမိကိုယ်ကို။ ဒုက္ခပတ္တောပိ။ ဆင်းရဲသို့ရောံသောလည်း။ ဟိန္န

ကမ္မံ။ ရုတ်မာသောအမှုကို။ နကရေ၊ မပြုရာ။ ကျမ်းဂန်နှိုက်လါခြေသည်။ စစနန။ မရရကြောင်း။ မကောင်းမကြင့်။ မတော်မသင့်မ

ပြုနှင့်။ စာစာနာနာ။ မျှော်မျှော်မြင်မြင်။ ဆင်ဆင်ကြင်ကြင်။ ဆိုင်းဆိုင်းလင့်လင့်။ ထောံထောံခြင့်ခြင့်။ သင့်သင့်တင့်တင့်။ အခွင့်

ကြအောင်ပြု။ စိစိစစ်စစ်။ ဆေးဆေးလေးလေး။ တွေးတွေးတောတော။ ပြောပြောဆိုဆို။ ချိုချိုသာသာ။ မလါသူကိုလါစေ။

လါသူကိုမထမကြွစေနှင့်။ စီစီကြွက်ကြွက်။ အုတ်အုတ်ကြက်ကြက်။ အထွက်ထွက်အဝင်ဝင်။ အတင်တင်အရစ်ရစ်။ အထစ်

ထစ်အပတ်ပတ်။ မလတ်မညှာ။ ပမာမခန့်မပြုနှင့်။ စုစုဝေးဝေးမေးမေးမြန်းမြန်း။ ပေးပေးကမ်းကမ်း။ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း

သဘောလမ်းနှင့်၊ ကိုကြွမ်းအောင်ပြု။ စူစူဘာဘာ။ ဆည်းဆည်းဘူးဘူး။ မကြူးမလွန်။ မကျန်မကျွင်။ အရင်းအပျား။ မှတ်မှတ်

သားသားပြု။ စေစေပါပါ။ ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်။ ကြန့်ကြန့်ခိုင်ခိုင်။ ပိုင်ပိုင်သသ။ ရရမိမိထိထိဝန်းဝန်း။ မချွန်းမတောင့်။ စောင့်စောင့်ထိမ်

ထိမ်း။ သိမ်းသိမ်းပိုက်ပိုက်ပြု။ ခိုက်ရာန်စဲးစေ။ လေါဘနဲးစေ။ စကားမြဲးစေ။ အလှူရဲးစေ။ သီလခဲးစေ။ မင်းဘဏ္ဍာကိုရိုသေစေ။

သေအရက်ကိုမသုံးနှင့်။ စောစောထ။ ပြောဟောမှ။ မျှောံပင့်ချသတိရ။ လုလ္လအလေး။ အသျှင်ရေးကိုသိတတ်စေ။

[edit]

စော်စော်ကားကားမဝန့်စား။ မသွားမလာ။ မဝါမကျွား။ မပလွှားနှင့်။ မင်းနားမလျှော်မတော်မသင့်မပြုနှင့်။ စံစံပယ်ပယ်လွှံတင့်တယ်။ ကြီးကြီးကြယ်

ကြယ်။ အသွယ်သွယ်။ အံဘွယ်ပြော်ဘွယ်ရှိပါစေ။ စားစားဝါးဝါး။ သွားသွားလါလါ။ ပညာသတိရှိသူထန်။ ထုံးနည်းခံ။ တော်မှန်ပါစေဟူ၍

မောင်တို့ငယ်စည်ပဌမ။ သင်ကြားသည်က။ မကြသောစါလုံးအက္ခရာအတိုင်း။ ကြင့်ကြံရမည်း။ ဤလည်းတပုံ

ဟံသာဝဓီရောံမင်းခမည်းတော်လ္ထက်တွင်။ ဘခင်မင်းကြီးသေခါနီနှိုက်။ သားကြီးမင်းရွာစားကို။ မှါထားသည်စကားပုံ

မျက်ကွယ်ထင်ထင်မဆင်ချင်လူရှင်ကဲ့ရဲ့မည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ ကိုယ်နှင့်မုတံအကျင့်လွန်ဘေဒါန်ရောံတပ်မည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။

ကုန်ခမ်းစိတ်မခြမ်းပင်ပန်းမည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ အကြင့်မမြဲးအယူလွဲးပယ်ထဲးရောံမည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ မင်း၏ဘဏ္ဍာ

အနဲသားများစွာဖြစ်မည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ မဟုတ်စကားလူလှည်ပျားမှေါက်မှါးရမည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ ရာန်သူငါး

ချက်အခွင့်တွက်။ သေပျက်မည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ လွန်ကြူးသမျှ။ နောံနောင်တရှိရမည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ သေနှင့်အ

ရက်လူကိုဖျက်။ အရှက်ရမည်ကိုလည်းကျောံတပ်စေ။ ဤလည်းတပုံ

ပဋ္ဌမမင်းခေါင်လ္ထက်။ စဗုသီတာထမင်းပွဲးတော်တည်သည်တွင်။ စကုမြို့လပ်တပြီးကား။ ငခင်ညိုကိုပေးရမည်အမှတ်မထင်အမိန့်တော်

[edit]

ရှိသည်နောံ။ စကုမြို့လပ်သည်ကာလ။ ငခင်ညိုသည်။ အလိုအလျှောံ။ လှေဘောင်ဘွဲ့ပြီးလျှင်။ စကုမြို့သို့စုံသွားမည်။ ပုံတောင်နှဲခရာ

သည်ထံစွာမြစ်လုံးပဲ့တင်ထပ်မျှ။ တီးမှုတ်သည်အသံကို။ ရွှေနားတော်ကြားသောကြောင့်။ အဘယ်အသံနည်းဟုအမေးတော်ရှိသှ်

နောံ။ ငခင်ညိုလါရောံ၍။ စကုမြို့လပ်လျှင်။ ငခင်ညိုကိုပေးရမည်။ အမိန့်တော်ကိုဦးထိပ်ရွက်ပါရသော့ကြောင့်သုမြီးသုကြွေချေရာ

ဝယ်ချမ်းသည်ကျွေးမြီအများတင်ခဲ့ပြီ။ စကုမြို့ကိုသနားတော်မြတ်မခံရခြေက။ သုကျေးသုကျွန်ဖြစ်ပါတော့မည်ဟု

ငိုလျက်သံတော်ဦးတင်သည်။ ကျွန်းရင်းဖြစ်သည်နှင့်။ ရှေးအကြောင်းကိုနှလုံးတော်သွင်းမိသည်အတိုင်း။ ငါကားမပေး

အဘိုးရာဇာအမတ်ကြီးပေးကယူလေတော့။ အမိန့်တော်ရှိသည်။ အဘိုးရာဇာထံသွားသည်ကာလ။ မှါထားသည်စကားပုံ။ ။

မောင်စကုမင်း၊ မြင်းကားမလှုတ်။ ခုန်တိုင်လှုတ်။ အိုးကားမဆူ၊ ဘုံဘွက်ဆူ။ အယူမတပ်အရကပ်။ အမှတ်မရှိသတိ

ကောင်းသည်ဆိုသလို။ ထန်းသွားချင်မြန်ချင်မြန်လျှင်။ မလှီးပဲဆင်းသခဲ့သို့။ မပေးဘဲးရသည်။ မစားပဲးဝသည်။ ဘူသီးကားယာမှာ။ ယောံခ

မကားရွာမှါဆိုသခဲ့သို့။ ဆင်ချည်သောကြိုးကိုကြက်ချည်သော်ကြပ်သည်။ ကြက်ချည်သောကြိုးကိုဆင်ချည်သော်ပြတ်သည်

ဒေါင်းဥကိုစာအုတ်သော်ကြီးသည်။ စာဥကိုဒေါင်းအုတ်သော်ကွဲသည်။ ရာဇဝတ်ရေးပေါံပင်ကျေး။ တိမ်မှေးပင့်ကူကြက်ဥတူ

အဖြူအညိုအဘိုအမ။ မင်းခစားယောက်ျားကန္နားသစ်ပင်ရောံသောသွင်တူ။ အမှုကောင်းသည်။ ...