อิติปิโสแปลงรูป

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

กะ วิ โล ทู โต อะ คะ นุต สุ ตะ โน โร ปัน ปุ

สัม ริ ณะ สะ ระ ทัม จะ มะ ชา สา วิช ระ โธ ถิ

พุท สัต สัม ถา มา เท สัม วะ หัง มะ ระ นุส อะ สา

วา นัง คะ พุท ภะ โธ โส ภะ ปิ คะ ติ วา อิ ติ

(เริ่มจากก่อนตัวท้ายสุดหนึ่งตัวมายังจุดเริ่มต้น อ่านสลับตัว)