คำอาราธนาพระสีวลี

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต

โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต

โส ระโห ปัจจะยา ทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง สวัสดิลาภัง ภะวันตุ เม