සිංහල බෝධිවංශය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
සිංහල බෝධිවංශය
by සාහිත්‍ය ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු විල්ගම්මුල මහතෙරිඳු
කුරුණෑගල රාජ්‍ය සමය

පටුන[edit]