සකස්කඩ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
සකස්කඩ (මහනුවර යුගය) 
by අත්තරගම රාජගුරු බණ්ඩාර

පටුන[edit]