ශෘංගාරාලංකාරය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ශෘංගාරාලංකාරය (1706-39) 
by රම්මොලවක අදිකාරම්

පටුන[edit]