වේවැල්කැටිය සෙල් ලිපිය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
වේවැල්කැටිය සෙල් ලිපිය
කර්තෘ: සිව්වන මිහිඳු රජ

පෙ‍ළ

[edit]
  1. ශ්‍රී සිරිබර් කැත් කුළ කොත් ඔකාවස් රජ පරපුරෙ
  2. න් බට් කැත් උසබ් නට් අග් මෙහෙසුන් වුලක්දිව් පොළො
  3. යෝන පරපුරෙන් හිම් වූ සිරිසඟ්බෝ අභයි මහ රජ්හු සන්ලැඟු නව ව
  4. න හවුරුදුයෙහි උන්ද්වප් සන්ද් පෙරෙ අව මාස් හිදස

අරුත

[edit]