ලෝකෝපකාරය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ලෝකෝපකාරය  (1799) 
by අවිනිශ්චිතය

පටුන[edit]