බුදුගුණ අලංකාරය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
බුදුගුණ අලංකාරය (කෝට්ටේ යුගය) 
by වීදාගම මෛත්‍රී හිමි

පටුන[edit]