නරෙන්ද්‍ර චරිතාවලොකන ප්‍රදීපිකාව/සංඥාපනය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
නරෙන්ද්‍ර චරිතාවලොකන ප්‍රදීපිකාව  (c. 1834) 
සංඥාපනය