නම්පොත

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
නම්පොත  (මහනුවර යුගය, නරෙන්‍ද්‍රසිංහ රාජ සමය) 
කර්තෘ: අත්තරගම රාජගුරු බණ්ඩාර

නම්පොත හෙවත් විහාර අස්න. සිංහල විකිපොත් අඩවියට Keheliya නම් පරිශීලක විසින් එකතු කරන ලද්දකි.


පටුන

[edit]