නම්පොත

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
නම්පොත (මහනුවර යුගය, නරෙන්‍ද්‍රසිංහ රාජ සමය) 
by අත්තරගම රාජගුරු බණ්ඩාර
නම්පොත හෙවත් විහාර අස්න. සිංහල විකිපොත් අඩවියට Keheliya නම් පරිශීලක විසින් එකතු කරන ලද්දකි.


පටුන[edit]