දහම්ගැට මාලාව

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
දහම්ගැට මාලාව (කෝට්ටේ යුගය) 
by වීදාගම මෛත්‍රී හිමි

පටුන[edit]