ऊष्णीष विजय ढारणी

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ūṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī in Sanskrit [caveat:revised version] (ऊष्णीष विजय धारणी)

नमो भगवते त्रैलोक्य प्रतिविशिष्टाय बुद्धाय भगवते। तद्यथा ॐ विशोधय विशोधय। असमसम समन्तवभास स्फरण गति गहन स्वभाव विशुद्धे। अभिषीञ्चतु मां। सुगत वर वचन। अमृताभिषेकै महामन्त्र पदै। आहर आहर आयुः सन्धारणि। शोधय शोधय गगन विशुद्धे। उष्णीष विजय विशुद्धे। सहस्ररश्मि सञ्चोदिते। सर्व तथागतावलोकनि षट्पारमिता परिपूरणि। सर्व तथागत मति दशभूमिप्रतिष्ठिता । सर्व तथागत हृदयाधिष्ठानाधिष्ठित महामुद्रे। वज्रकाय संहतन विशुद्धे। सर्व-आवरणापायदुर्गति परिविशुद्धे। प्रतिनिवर्तय-आयुः शुद्धे। समयाधिष्ठिते मणि मणि महामणि। तथता भूतकोटि परिशुद्धे। विस्फुट बुद्धि शुद्धे। जय जय। विजय विजय। स्मर स्मर। सर्व बुद्धाधिष्ठित शुद्धे। वज्रे वज्रगर्भे वज्रं भवतु मम शरीरं। सर्व सत्त्वानां च काय परिविशुद्धे। सर्व गति परिशुद्धे। सर्व तथागताश्च मे सम-आश्वासयन्तु। सर्व तथागत सम-आश्वासाधिष्ठिते। बुध्य बुध्य। विबुध्य विबुध्य। बोधय बोधय। विबोधय विबोधय। समन्त परिशुद्धे। सर्व तथागत हृदयाधिष्ठानाधिष्ठित महामुद्रे स्वाहा॥

Namō bhagavatē trailōkya prativiśiṣṭāya bud'dhāya bhagavatē. Tadyathā ōṁ viśōdhaya viśōdhaya. Asamasama samantavabhāsa spharaṇa gati gahana svabhāva viśud'dhē. Abhiṣīñcatu māṁ. Sugata vara vacana. Amr̥tābhiṣēkai mahāmantra padai. Āhara āhara āyuḥ sandhāraṇi. Śōdhaya śōdhaya gagana viśud'dhē. Uṣṇīṣa vijaya viśud'dhē. Sahasraraśmi sañcōditē. Sarva tathāgatāvalōkani ṣaṭpāramitā paripūraṇi. Sarva tathāgata mati daśabhūmipratiṣṭhitā. Sarva tathāgata hr̥dayādhiṣṭhānādhiṣṭhita mahāmudrē. Vajrakāya sanhatana viśud'dhē. Sarva-āvaraṇāpāyadurgati pariviśud'dhē. Pratinivartaya-āyuḥ śud'dhē. Samayādhiṣṭhitē maṇi maṇi mahāmaṇi. Tathatā bhūtakōṭi pariśud'dhē. Visphuṭa bud'dhi śud'dhē. Jaya jaya. Vijaya vijaya. Smara smara. Sarva bud'dhādhiṣṭhita śud'dhē. Vajrē vajragarbhē vajraṁ bhavatu mama śarīraṁ. Sarva sattvānāṁ ca kāya pariviśud'dhē. Sarva gati pariśud'dhē. Sarva tathāgatāśca mē sama-āśvāsayantu. Sarva tathāgata sama-āśvāsādhiṣṭhitē. Budhya budhya. Vibudhya vibudhya. Bōdhaya bōdhaya. Vibōdhaya vibōdhaya. Samanta pariśud'dhē. Sarva tathāgata hr̥dayādhiṣṭhānādhiṣṭhita mahāmudrē svāhā.