یوکسك اوکچه لر

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

یوکسك اوکچه لر
by عمر سیف الدین
یوکسك اوکچه لر

خدیجه خانم پك کنچ دول قالمش زنکین بر خانمجغزدی. اون اوچ یاشنده ایکن التمش التی یاشنده بر قوجایه واردیغی ایچون ازدواج دینن شیدن نفرت ایتمشدی. ایشنه همه‌ن همه‌ن اون سنه واردیکه آرککك خیالی ذهننه روماتیزما، بالغام، پاموق، واندوز، تنتوردییود ییغینلرندن یاپیلمش، عبوس، لعنت بر هیولا شکلنده کلیردی.

- کنچلر باشقادر!

دییه نلره:

- امان، امان... اونلرده بر کون اولوب اختیارلامازلرمی؟ صوکرا دردلرینی کیم چکر؟

دییه حایقیریردی. باشلیجه مراقی تمیزلکله ناموسلیلقدی. کوزتپه د ه کی کوشکنی خدمتجیسی ألنی ایله، اولادلغی کلترله هر صباح برابر تمیزله ر، آشجیسی محمدی هر کون تراش ایتدیریر، زواللی بولیلی اوغلانی تچه دن طیرناغه بیاضلر کییمکه مجبور اییدردی. ألنی ده، کلترده صوك درجه ناموسلیدیلر. کیله ری کیتله مزدی، پارالری میدانده دوروردی. هله محمدك ناموسنه دیییه جك یوقدی. قونوشورکن کوزلرینی قالدیروب انسانك یوزینه بیله باقمازدی. خدیجه خانم کوشکدن هیچ بر یره چیقمادیغی ایچون ایشی کوجی آدملرینی تفتیشدی. هابره اودالری دولاشیر، طاوان آراسنه چیقار، موطباغه اینردی. دیردیکه:

- بنم کبی اولك! بن کیمسه ایله کوروشویورمی یم؟ صاقین سزده قومشولرك خدمتجیلریله اوشاقلریله قونوشمایك أیل، انسانی آزدیریر!

محمد بیله بو نصیحتی نقطه سی نقطه سنه طوتمشدی. آرقا باغچه ده کی موطباغنه کا مساقر همشهری فلان، حتی ابانجی بر کدی بیله کیرمیوردی. خدیجه خانم بلکه کونده اون دفعا اینر یاپا یالکز تنجرهسنك باشنده بولوردی. خدیجه خانمك تمیزلك، ناموس مراقندن باشقا بر ده یوکسك اوکجه مراقی واردی. وزهلدی، طومبولدی، جیویل جیویل بر شیدی.فقط بویی چوق قیصا اولدیغی ایچون أوك ایچنده ده بر قاریشه یاقین اوکچه لی اسقارپینلر کییه ردی. عادتا بر جانبازه دونمشدی.

بو یوکسك اوکچه لرله مردیوه نلری طاقیر طاقیر بر حمله ده اینر، آیاغی بورغولمادت بر آشاغی بر یوقاری قوشار دوروردی. نهایت بر باش دونمه سنه اوغرادی. چغیردیغی دوقتور علاج فلان ویرمدی:

- بوتون راحتسزلغکزه سبب بو اوکچه لردر! خانم افندی، ریری، اونلری چیقارك. راحت یوکدن یوموشاق بر ترلك کیییك. هیچ بر شینز قالواز.

خادیجه خانم دوقتورك توصیه ایتریکی بو یوکدن ترلکلری آلدیردی. حفیقتهً راحتدی. ایکی کون ایچنده باشنك دونمه سی فلان کچدی. دیزلرنده، بالدیرلرنده صیزی قالمادی. فقط بویله تام وجودی راحت ایتدیکی صیراده روحی درین بر عذاب دویدی. دوقوز سنه لك آداملرینك ايکی کون ایچنده بر دنبره اخلاقلری بوزولمشدی. ألنی یی کندی دیش قیرچه سیله آغزینی ییقارکن، کلتری کیله رده رچل قاوانوزی بوشالترکن کورمشدی. محمدی، أت کونی اولمادیغی حالده بول بر صاحان کولباصدی یرکن یاقالادی.

- نه اولدى بونلره يا ربم؟ بونلره نه اولدى بونلره؟

دييوردى. برهفته ايچنده آداملرينك اون بشدن فضله خيرسزلغنى، يولسزلغنى طوتدى. هله محمدى قومشو پاشانك نفرلرتيله قوجا بر لنكر پرنچ پلاوينى آتيشديريركن كورونجه حدتندن نه ياپاجغنى شاشيردى. او كون هر ترفى كيليد كوره ك آلتنه آلدى.

- باقالم شيمدى نه چالاجقلر؟ ديدى. حقيقتهَ چاليناجق بر شى قالمامشدى. ايرتسى كون براز كچ قالقدى. آشاغی يه ايندى، كلترله ألنى ميدانده يوقدى. يورودى موطباغه دوغرو كيتدى. كوزلرى آرالق قاپى يه ايليشنجه آزيجق داها نفسى دوراجقدى. محمد اوجاغك باشنده قيصا اسكمله يه چوكمش، بر ديزينه ألنى يى، بر ديزينه كلترى اوطورتمش. قالين قوللرينى ايكيسنك بللرينه خالاطدن بر كمر كبى صارمشدى. خديجه خانم بو لوحه نك رزالتنى كورمه مك ايچون همان كوزلرنى قاپادى. فقط قولاقلرينك قاپاغى اولماديغى ايچون قونوشدقلرينى دويمامازلق ايده مدى.

محمد دييوردى كه:

- ئوله ن كلتر آرتيخ سن شكر فلان كتورمه يون؟

كلتر:

- هر طرف گيتلى نه ياپايم؟

دييوردى. محمد، توحاف بر شاپيردى ايچنده ألنى يه ده:

- ئوله ن كيجه نيچون كلمييون؟ سكا حلوا ياپوب صاقلايون!

سؤالنى صوزيور، ألنى:

- ياقالانازاغز ويره! صوكرا خانم بزى قووازاق!

دييه چيرپينيوردى.

آرالرينده چيتير پيتير بر حسبحال باشلادى.

خديجه خانم كوزينى آچميور، يوره كى چارپاراق مراقله ديكليوردى. كلتر:

آه او ترلكلر! ديدى، هر ايشيمزى بوزدى. خانميك كلديكى هيچ دويولميور. نه ياپسه ق ياقالانيورز. اسكيدن نه اييدى. يوكسك اوكجيلرك طاقيرديسندن أوك اك اوست قاتنده قيميلداديغنى دوياردق. حسبحال اوزادقجه كندى كوره مديكى باشقا رزالتلرنك مفصل حكايه لرينى ايشيدييوردى. دايانامادى. كوزلرينى آچدى:

- سزى آلچاق، خرسز، ناموسسزلر. دفع اولك شيمدى أومدن!

دييه هايقيردى.

.....

بو دوقوز سنه لك صادق خدمتجيلرينى همان قاپى طيشارى ايتدى.

آشجى، ايشجى آرتق أوه نه قادار آدام آلديسه هپسى عارسز، خيرسز، يوزسز، ناموسسز چيقيوردى. تام ايكى سنه بر آدام عقلليسنه راست كلمدى. مالى، ملكى واركن، هيچ بر صيقينتيسى يوقكن بو خدمرجى ئوزونتوسندن لضعيفليور، صاراروب صولويوردى. باقدى اولمايه جق! يينه يوكسك اوكجه لى اسقارپینلرینی كييدى خدمتجيلرينك خيرسزلقلرینى، اوغورسزلقلرینى، ناموسسزلقلرینى كوره مز اولدى.

بنزينه قان كلدى. واقعا يينه باشى دونمه يه باشلادى. فقط سسى ايشيديلمه ين اوكجه سز ترلك كيديره جكنى دوشونه رك دوقتوره كندينى كوسترميور:

- هيچ اولمازسه شيمدى يوره كم راحت يا.. دييوردى.عمر سیف الدین