یاغمور

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

یاغمور
محرری: توفيق فكرت

یاغموركوچوك، مطرد، محترز ضربه‌لر
قفسلرده‌، جاملرده‌ پر اهتزاز
اولور دمبدم نوحه‌كر، نغمه‌ساز
قفسلرده‌، جاملرده‌ پر اهتزاز
كوچوك، مترد، محترز ضربه‌لر...


سوقاقلرده‌ سیلابه‌لر آغلاشیر،
افق یاقلاشیر، یاقلاشیر، یاقلاشیر؛


بولوتلر قاراردقجه‌ ذراته‌ بر
آغیر، محتضر طالغه‌لانمق كلیر؛


بورور بر صوغوق كولكه‌ اطرافی هپ،
نمایان اولور كوندوزین نصف شب.


سونر شیمدی، منظور اولوركن دمین
هیولاسی قارشیمده‌ بر عالمك.


آچلماز نه‌ بر یوز، نه‌ بر پنجره‌؛
باقلدقجه‌ وحشت چوكر یرلره‌.


كچر بوش سوقاقدن، خیالت كبی،
شتابان و پوشیده سر بر صبی؛


‌‌او دم لیل یادمده‌، صولغون تباه،
سورور بر قادین بر ردای سیاه.


صاجاقلرده‌ قوشلر --- حزیندر بو پك!--
صوصارلر، اوزاقدن اولور بر كوپك.


اوتر كوش روحمده‌ بوش بر أنین،
بوغوق بر تضاد سكون وطنین:


كوچوك، پر هوس، كوهرین قطره‌لر
سوقاقلرده‌، طاملرده‌ پر اهتزاز
اولور متصل نوحه‌كر، نغمه‌ساز
سوقاقلرده‌، طاملرده‌ پر اهتزاز
كوچوك، پر هوس، كوهرین قطره‌لر...


توفيق فكرتTürkçe: tr:Yağmur